Potencjalne zastosowania crowdsourcingu w prawotwórczych procesach decyzyjnych

Mateusz Pękala

Abstrakt
Potential applications of crowdsourcing in legislative decision-making processes
 
Crowdsourcing can be treated as one of the new methods of citizen participation in public decisions, including the creation of legal regulations. The author, using the interdisciplinary approach and decision analysis, describes the process of changing the traditional paradigm of exercising public authority and points to the potential applications of the so-called ‘wisdom of the crowd’ at particular stages of the legislative decision-making process. One can distinguish here: diagnostic crowdsourcing (ex ante) and evaluation (ex post). The author also analyzes potential applications of crowdsourcing techniques in relation to selected dimensions included in the Legislator Decision-making Model (instrumental, axiological, social normative system, social conflict and discursive). Crowdsourcing implemented in an appropriate manner by law-making institutions can play a complementary role in moderating social dialogue and seeking innovative applications of legal means to solve social problems, strengthening the authority of law and contributing to the improvement of the quality of regulations.
Słowa kluczowe: crowdsourcing, collective intelligence, law-making policy, legislation, politics of law
References

Barney D. (2008), Społeczeństwo sieci, tłum. M. Fronia, oprac. K. Nadana, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.

Bąk M., Bednarz P., Kulawczuk P., Szcześniak A. (2007), Kodeks Rzetelnych Praktyk Legislacyjnych, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa.

Bogacz-Wojtanowska E., Jung-Konstanty S., Kożuch A., Kożuch B., Lewandowski M., Sułkowski Ł., Szczudlińska-Kanoś A., Sienkiewicz-Małyjurek K. (2016), Obszary zarządzania publicznego, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków.

Ehrlich S. (1994), Dynamika norm. Podstawowe zagadnienia wiążących wzorów zachowania, wyd. 2, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Goetz K.H., Zubek R. (2005), Stanowienie prawa w Polsce. Reguły legislacyjne a jakośćustawodawstwa, Ernst & Young S.A., Poland, Warszawa.

Groszyk H., Korybski A. (2008), Podejście decyzyjne w prawoznawstwie (zarys problematyki) [w:] W. Witkowski (red.), W kręgu historii i współczesności polskiego prawa. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Arturowi Korobowiczowi (s. 531–546), Wydawnic­two Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Kasprzycki-Rosikoń J. (2015), Negatywne przejawy crowdsourcingu [w:] F. Milewski (red.), Tłum jako źródło wiedzy i kapitału (s. 36–42), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/2015_tlum_jako_zrodlo_wiedzy_i_kapitalu_v_3_0ps.pdf. [dostęp: 10.2017].

Kinal J. (2017), Crowdsourcing – próba deskrypcji zjawiska, „UR Journal of Humanities and Social Sciences”, 1(2), 116–125. doi:10.15584/johass.2017.1.7

Kisielewicz J. (2009), Istota i zasady good governance, „Administracja: Teoria, Dydaktyka, Praktyka”, 2(15), 7–32.

Kjaer A.M. (2009), Rządzenie, tłum. M. Dera, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.

Kowalska M. (2015), Crowdsourcing internetowy. Pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – Istota – Uwarunkowania, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa.

Kulpa-Ogdowska A. (2006), Włączeni i wyłączeni z globalnej sieci. Społeczne konsekwencje rozwoju nowoczesnych technologii i konsumeryzmu, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, 8, 137–154.

Kustra E. (1994), Polityczne problemy tworzenia prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Leszczyński L. (2003), Podejmowanie decyzji prawnych. Tworzenie i stosowanie prawa, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Zamość.

Majone G. (2004), Dowody, argumenty i perswazja w procesie politycznym, tłum. D. Sielski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Olszowski R. (2016), Elektroniczna republika. Udziałobywateli w życiu publicznym z wykorzystaniem narzędzi ICT [w:] K. Oświecimski, A. Pohl, M. Lakomy (red.), NetoDEMOkracja. Web 2.0 w sferze publicznej (s. 111–130), Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków.

Pękala M. (2013), Podejście decyzyjne w prawoznawstwie [w:] A. Kociołek-Pęksa, M. Stępień (red.), Leksykon socjologii prawa (s. 186–191), C.H. Beck, Warszawa.

Pękala M. (2016a), Pole decyzyjne ustawodawcy, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków.

Pękala M. (2016b), Ustawodawca jako organizator i uczestnik prawotwórczego procesu decyzyjnego [w:] K. Oświecimski, A. Pohl, M. Lakomy (red.), NetoDEMOkracja Web 2.0 w sferze publicznej (s. 171–192), Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków.

Radziszewska A. (2013), Crowdsourcing jako forma wykorzystania innowacyjności wirtualnych społeczności, „Współczesne Zarządzanie”, 2, 180–189.

Rogowski Ł. (2015), Państwo – polityka – internet. Rola nowych mediów w funkcjonowaniu współczesnych systemów politycznych [w:] M. Baranowski (red.), Funkcjonalne i dysfunkcyjne aspekty społeczeństwa sieciowego (s. 47–67), Człowiek i Społeczeństwo, 40, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.

Slezkin M. (2015), Jak skutecznie zarządzaćprocesem w projektach crowdsourcingowych? [w:] F. Milewski (red.), Tłum jako źródło wiedzy i kapitału (s. 20–29), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/2015_tlum_jako_zrodlo_wiedzy_i_kapitalu_v_3_0ps.pdf [dostęp: 15.10.2017].

Supernat J. (2003), Techniki decyzyjne i organizatorskie, wyd. 2. popr. i uzup., Kolonia
Limited, Wrocław.

Szeląg I. (2016), Crowdsourcing prawa. Zastosowanie nowoczesnych technologii w tradycyjnych instytucjach demokracji bezpośredniej [w:] K. Oświecimski, A. Pohl, M. Lakomy (red.), NetoDEMOkracja. Web 2.0 w sferze publicznej (s. 155–172), Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków.

Tyszka T. (2010), Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Wierżyński W. (2015), Wady i zalety stosowania crowdsourcingu [w:] F. Milewski (red.), Tłum jako źródło wiedzy i kapitału (s. 30–35), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/2015_tlum_jako_zrodlo_wiedzy_i_kapitalu_v_3_0ps.pdf [dostęp: 15.10.2017].

Winczorek J. (2014), Prawo responsywne [w:] A. Kojder, Z. Cywiński (red.), Socjologia prawa. Główne problemy i postacie (s. 359–363), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Zirk-Sadowski M. (2013), Polityka prawa [w:] A. Kociołek-Pęksa, M. Stępień (red.), Leksykon socjologii prawa (s. 191–201), C.H. Beck, Warszawa.

 

 

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.