Inicjatywa lokalna jako przykład koprodukcji usług publicznych

Robert Gawłowski

Abstrakt

Local initiative as an exampleof co-production of public services

 
As a result of weaknesses of new public management and new public governance there is a search of the third way. One of the alternative is an idea of co-production of public services. In Polish circumstances it relates to local initiative. Author examine how this tool is implemented in cities associated in the Union of Polish Metropolis according to conducted research.
Słowa kluczowe: co-production of public services, public management, public policy, social engagement
References

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (druk 1727).

Uchwała nr XXXIII/692/212 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 października 2012 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Uchwała nr XXVIII/757/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie okreś­lenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Uchwała nr XXXII/659/16 Rady Miasta Katowice z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

Uchwała nr LXXXI/1969/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie okreś­lenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Uchwała nr 156/XLIII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 4 września 2014 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Uchwała nr VIII/66/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 22-03-2011 w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych.

Uchwała nr LXI/1692/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Uchwała nr XCIV/1986/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 października 2014 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Uchwała nr LIV/1554/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 września 2010 r. w sprawie okreś­lenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 11 października 2010 r. Nr 189, poz. 2828).

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym i o wolontariacie, Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873.

Opracowania

Alford J. (2009), Engaging Public Sector Clients: From Service-Delivery to Co-Production, Palgrave Macmillan, London.

Bovaird T. (2012), We’re All in This Together: User and Community Co-Production of Public Outcomes, A Discussion Paper, Institute of Local Government Studies, University of Birmingham.

Bovaird T., Loeffler E. (eds.) (2016a), Public Management and Governance, Routledge, New York.

Bovaird T., Loeffler E. (2016b), User and Community: Co-Production of Public Services: What Does the Evidence Tell Us?, „Internation Journal of Public Administration”, 39(13).

Ciasullo M.V., Palumbo R., Troisi O. (2017), Reading Public Service Co-Production Through the Lenses of Requisite Variery, „International Journal of Business and Management”, 12(2).

Fledderus J. (2015), Building Trust Through Public Service Co-Production, „International Journal of Public Sector Management”, 28(7).

Kosowski J. (2012), Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, Lex a Wolters business, Warszawa.

Meijer A. (2016), Co-Production as a Structural Transformation of the Public Sector, „International Journal of Public Sector Management”, 29(6).

Podgórniak-Krzykacz A. (2015), Co-Production for Local Public Services – a Case Study of the Cooperative Hallenbad Nörten-Hardenberg eG, „Zarządzanie Publiczne” (Kraków), 2(30).

[Sprawozdanie z prac Komisji Polityki Społecznej i Rodziny z 9 marca 2009 r.], http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/wgskrnr6/PSR-137 [dostęp: 4.10.2017].

Stoker G. (2006), Why Politics Matters? Making Democracy Work, Palgrave Macmillan, London.

Sześciło D. (2014), Rynek, prywatyzacja, interes publiczny. Wyzwania urynkowienia usług publicznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Sześciło D. (2015a), W poszukiwaniu trzeciej drogi – poza etatystycznym i rynkowym modelem usług publicznych, http://zarzadzaniepubliczne.pl/download/dr/20150422-DS.pdf [dostęp: 4.10.2017].

Sześciło D. (2015b), Współzarządzanie jako koprodukcja usług publicznych, „Zarządzanie Publiczne” (Warszawa), 1(31).

Witte K., Geys B. (2013), Citizen Co-Production and Efficient Public Good Provision: Theory and Evidence from Public Libraries, „European Journal of Operational Research”, 224.

Zawicki M. (2015), Krytyka konceptów fundamentalnych współzarządzania [w:] S. Mazur (red.), Współzarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

 

 

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.