Uchwały krajobrazowe narzędziem walki z gettoizacją przestrzeni miejskiej w Polsce

Maciej Głogowski

Abstrakt

Landscape resolutions, as a tool for counteracting ghettoization of urban spaces in Poland

Urban development is undeniably connected with deciding about the direction of changes that take place in the urban space. Currently, the challenge for local decision-makers is to create an attractive urban space, free from negative phenomena among which one of the most disturbing is ghettoization. The aim of this article is to present the subject of the progressive ghettoization of the Polish cities’ space and try to stop this process by local authorities with the use of legislative tools, such as so-called landscape resolutions. It supplements the discourse over public policies carried out by public administration bodies in counteracting the negative effects of the appropriation of urban space. The article was based on the analysis of selected domestic and foreign literature as well as the analysis of the content of legal acts and their projects. It fits into the research gap, consisting in the lack of a synthetic approach to the issue of ghettoization, presenting the current state of work on solutions in this area in selected Polish cities.
Słowa kluczowe: przestrzeń miejska, gettoizacja, osiedla zamknięte, polityki publiczne, uchwały krajobrazowe
References

Blandy S., Lister D., Atkinson R., Flint J. (2003), Gated Communities: A Systematic Review of the Research Experience, ESRC Centre for Neighbourhood Research, Bristol.

Gąsior-Niemiec A., Glasze G., Lippok D., Pütz R., (2007), Grodzenie miasta. Casus Warszawy, „Studia Regionalne i Lokalne”, 4(30), 5–30.

Krupa-Dąbrowska R. (2016), Ustawa krajobrazowa: Jak miasta będą ujarzmiać reklamy, „Rzeczpospolita”, 21.06.2016.

Liszewski S. (1997), Przestrzeń miejska i jej organizacja [w:] Jackowski A. (red.), Geografia, człowiek, gospodarka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Lewicka M., Zaborska K. (2007), Osiedla zamknięte – czy istnieje alternatywa?, „Kolokwia Psychologiczne”, 16, 135–152.

Majer A. (2010), Socjologia i przestrzeń miejska, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.

March H., Ribera-Fumaz R. (2016), Smart Contradictions: The Politics of Making Barcelona a Self-Sufficient City, „European Urban and Regional Studies”, 23(4), 816–830.

Owczarek D. (2011), Zamknięte osiedla, czyli dylemat współczesnych polskich miast. Badanie porównawcze mieszkańców zamkniętych i otwartych osiedli w Warszawie, „Przegląd Socjologiczny”, 60(2–3), 365–391.

Pirveli M., Rykiel Z. (2007), Getto a nowoczesność [w:] B. Jałowiecki, W. Łukowski (red.), Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej (s. 74–77), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Raposo R. (2003), New Landscapes: Gated Housing Estates in the Lisbon Metropolitan Area, „Bewachte Wohnkomplexe in Europa, Geographica Helvetica. Swiss Journal of Geog-
raphy”, 4, 293–301.

Słodczyk J. (2001), Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Szatan M. (2012), Zanikanie przestrzeni publicznej we współczesnych miastach, „Palimpsest. Czasopismo Socjologiczne”, 2, 91–103.

Szczepański M.S., Ślęzak-Tazbir W. (2007), Między lękiem a podziwem. Getta społeczne w starym regionie przemysłowym [w:] Jałowiecki B., Łukowski W. (red.),Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej (s. 34–35), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Wheeler S.M. (2015), Built Landscapes of Metropolitan Regions: An International Typology, „Journal of the American Planning Association”, 81(3), 167–190.

Wołk A. (2012), W cieniu osiedla zamkniętego. Osiedle otwarte i postawy jego mieszkańców wobec nowego typu osadnictwa miejskiego, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne”, 7, 25–46.

Źródła internetowe

Broszura informacyjna Urzędu Miasta Krakowa w przedmiocie przyjęcia tzw. uchwały krajobrazowej, http://www.krakow.pl/modules_d/przewodnikKraj/_file/broszura.pdf [dostęp: 1.01.2018].

Hardek L.A. (2015),Zamknięte osiedla, czyli gettoizacja przestrzeni miejskiej, http://www.fagora.pl/zamkni%C4%99te-osiedla-czyli-gettoizacja-przestrzeni-miejskiej.html [dostęp: 1.01.2018].

Informacja Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, https://www.bip.krakow.pl [dostęp: 7.04.2018].

Informacja Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy, http://architektura.um.warszawa.pl [dostęp: 31.03.2018].

Kośmider B. (2018), Betonowanie Krakowa to dopiero się zacznie…, „KRAKÓW.PL”, 7, 19–20.

Tyliszczak J., Włoszczyński A.L. (2014), Przestrzeń miejska, http://wizerunekmiasta.pl [dostęp: 1.01.2018].

Akty prawne

Karta Przestrzeni Publicznej, przyjęta przez III Kongres Urbanistyki Polskiej, Poznań,
4–5 IX 2009.

Koncepcja uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

Projekt Uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Miasta Gdańska z 1 lutego 2017 roku.

Uchwała Krajobrazowa Miasta Szczecin 2017.

Uchwała nr XVII/365/2015 z 17 września 2015 r. Rada m.st. Warszawy o powierzeniu Prezydentowi Miasta przygotowania projektu uchwały krajobrazowej dla m.st. Warszawy.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. z 2015 r. poz. 774).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073).

 

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.