People – heritage – space: Heritage potential in the eyes of towns residents

Aleksandra Chabiera

Abstrakt

A research on the Poles’ attitude towards heritage has shown their perception of its role in life. Do they accept public financing of the heritage? Do they recognize its development potential? Ca. 45% of small town residents believe that heritage can improve the quality of life. Almost 69% understand its economic dimension. The analysis shows areas where development measures should focus.

Ludzie–dziedzictwo–przestrzeń. Potencjał dziedzictwa w oczach mieszkańców małych miast

Badania stosunku Polaków do dziedzictwa pokazują, co sądzą oni o jego roli. Czy akceptują publiczne wydatki na dziedzictwo? Czy widzą w nim potencjał rozwoju? Około 45% mieszkańców małych miast uważa, że może ono podnieść jakość życia. Prawie 69% rozumie jego ekonomiczny wymiar. Analiza odpowiedzi mieszkańców małych miast pokazuje obszary, w których warto koncentrować działania prorozwojowe.

Słowa kluczowe: rola dziedzictwa, wykorzystanie zasobów, społeczność lokalna, rozwój lokalny, strategie lokalne , heritage role, assets use, community, local development, local strategies
References

Chabiera A. (2016), Development of a Small Community through Specialized Tourism: The Narol Case in statu nascendi, Studia Regionalia, 48, 81–89.

Chabiera A. (2017), Na uboczu? Zarządzanie ruchem turystycznym w Radrużu – planowanie działań rozwojowych przez właściciela zabytku i gospodarzy gminy, Turystyka Kulturowa, 1, 171–183.

Chabiera A., Dąbrowski A., Fortuna-Marek A., Kozioł A., Lubaś M., Nowak P., Skaldawski B., Stępnik K. (2017), Polacy wobec dziedzictwa. Raport z badań społecznych [in:] Dziedzictwo kulturowe w badaniach, vol. 1, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawa–Kraków.

Chabiera A., Kozioł. A., Skaldawski A. (eds.) (2016), Dziedzictwo obok mnie – poradnik zarządzania dziedzictwem w gminach, Narodowy Instytutu Dziedzictwa, Warszawa.

Florjanowicz P., Kozioł A., Trelka M. (2016), Społeczno-gospodarcze oddziaływanie dziedzictwa kulturowego. Raport z badań społecznych, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa.

Hełpa-Liszkowska K. (2013), Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju lokalnego, Studia Oeconomica Posnaniensia, 1(6) (255), 5–18.

Kozioł A., Einen A. (2016), Significance of Cultural Heritage: A Polish-Norwegian Experience [in:] A. Chabiera, N. Dahl-Poppe, I. Holm, A. Kozioł, B. Skaldawski, O. Tollersrud (eds.), Heritage of My Environment: Inspiration for Local Action, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa.

Klekotko M. (2012), Rozwój po śląsku. Procesy kapitalizacji kultury w śląskiej społeczności górniczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Mourato S., Mazzanti M. (2002), Economic Valuation of Cultural Heritage: Evidence and Prospects [in:] M. de la Torre (ed.) Assessing the Values of Cultural Heritage: Research Report (pp. 51–73), The Getty Conservation Institute, Los Angeles.

Murzyn-Kupisz M. (2012), Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.

Murzyn-Kupisz M. (2015), Nauki społeczno-ekonomiczne a teoria wartości dóbr kultury [in:] B. Szmygin (ed.), Systemy wartościowania dziedzictwa. Stan badań i problemy, Politechnika Lubelska, Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, Lublin–Warszawa.

Środa-Murawska S. (2013), Usługi kulturalne w małych miastach, Wiadomości Statystyczne, 11, 37–51.

Websites and online documents

Council of the European Union (2014), Conclusions on Cultural Heritage as a Strategic Resource for a Sustainable Europe, https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/142705.pdf [accessed 26 Feb. 2018].

Cultural Heritage Counts for Europe Report (2015), Kraków, http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope/ [accessed 23 Feb. 2018].

European Commission (2014), Communication Towards an Integrated Approach to Cultural Heritage for Europe, http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/publications/2014-heritage-communication_en.pdf [accessed 26 Feb. 2018].

European Commission (2015), Getting Cultural Heritage to Work for Europe, https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/getting-cultural-heritage-work-europe [accessed 25 Feb. 2018].

Eurostat (2016), Cultural Statistics: 2016 Edition, European Union, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7551543/KS-04-15-737-EN-N.pdf [accessed 26 Feb. 2018].

Ministère de la culture et de la Communication (2009), Etude nationale des retombées économique et sociales du patrimoine, http://www.culture.gouv.fr/culture/politique-culturelle/etude_eco_patrimoine.pdf [accessed 26 Feb. 2018].