Plany zawodowe studentów pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego w kontekście miejsca ich zamieszkania

Zbigniew Chodkowski

Abstrakt

Stabilna i pewna praca stanowi fundament w zakresie działalności każdego człowieka w całym okresie jego dorosłego życia. Właściwe kwalifikacje zawodowe wzmacniają ten fundament, natomiast ich brak przyczynia się do powstania problemów ze znalezieniem odpowiedniej pracy. Planowanie kariery zawodowej odgrywa więc istotną rolę w okresie trwania edukacji szkolnej i uniwersyteckiej. W artykule przestawiono wyniki badań ankietowych studentów studiów pedagogicznych Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na temat ich planów zawodowych, aktywności w zakresie zdobywania nowych kwalifikacji, kompetencji, a także postrzegania możliwości założenia działalności gospodarczej bądź uzyskania awansu w trakcie zatrudnienia.

Professional plans of students of pedagogy at the University of Rzeszów in the context of their place of residence

Stable and permanent work is the fundament in the functioning of every person in the entire period of his adult life. Proper professional qualifications reinforce the area of employment, but their absence can contribute to the emergence of serious problems in finding a job. Career planning plays an important role in the period of school and university education. The article presents the results of surveys of students of pedagogical studies at the Faculty of Pedagogy of the University of Rzeszów on their professional plans, activities in the field of acquiring new qualifications and competencies, as well as perceiving the possibility of setting up a business or getting promotion during employment.

Słowa kluczowe: edukacja, praca, kwalifikacje, kompetencje, doświadczenie, praktyka , education, work, qualifications, competence, experience, practice
References

Alloway N., Dalley L., Lenoy M., Patterson A., Walker K. (2004), School Students Making Education and Career Decisions: Aspirations, Attitudes and Influences. Final Report, School of Education, James Cook University, Canberra.

Antoniu E. (2010), Career Planning Process and Its Role in Human, „Resource Development Annals of the University of Petroşani, Economics”, 10 (2).

Arnold J. (2011), Career Concepts in the 21st Century, „The Psychologist”, 24 (2).

Bańka A., (2006), Kapitał kariery – uwarunkowania, rozwój i adaptacja do zmian organizacyjnych oraz strukturalnych rynku pracy [w:] Z. Ratajczak, A. Bańka, E. Turska E. (red.), Współczesna psychologia pracy i organizacji, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

BIP podkarpackie (cop. 2013), http://www.bip.podkarpackie.pl [dostęp: 14.10.2018].

Breś A. ([2013]), Czynniki ważne przy planowaniu kariery zawodowej, https://www.metis.pl/content/view/204/32 [dostęp: 14.10.2018].

Byrne M., Flood B. (2005), A Study of Accounting Students’ Motives, Expectations and Preparedness for Higher Education, „Journal of Further and Higher Education”, 2 (29).

Chodkowski Z. (2012), Funkcjonowanie zawodowe słuchaczy pedagogicznych studiów podyplomowych, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Chodkowski Z. (2017), Możliwości i bariery funkcjonowania zawodowego młodzieży z wyższym wykształceniem w opiniach studentów, „Edukacja – Technika – Informatyka”, 1 (19).

Cybal-Michalska A. (2013), Młodzież akademicka a kariera zawodowa, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Domański R. (2005), Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, WN PWN, Warszawa.

Emigracja zarobkowa Polaków. Wyjeżdża coraz więcej wykształconych (2015), http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/emigracja-zarobkowa-polakow-wyjezdza-coraz,43,0,1864235.html [dostęp: 3.04.2016].

Griffin R.W. (1997), Podstawy zarządzania organizacjami, tłum. M. Rusiński, WN PWN, Warszawa.

Gromkowska-Melosik A. (2015), Dostęp kobiet i mężczyzn do studiów wyższych. Studium porównawcze, „Rocznik Lubuski”, numer specjalny: „Polskie Szkolnictwo Wyższe – Stan i Perspektywy”, 2 (41).

Kayalar M., Özmutaf M. (2009), The Effect of Individual Career Planning on Job Satisfaction: A Comparative Study on Academic and Administrative Staff , „The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences”, 1 (14).

Kenny M.E., Blustein D.L., Haase R.F., Jackson J., Perry J.C. (2006), Setting the Stage: Career Development and the Student Engagement Process, „Journal of Counseling Psychology”, 53 (2).

Krause E. (2012), Planowanie rozwoju kariery zawodowej przez studentów: między wyobrażeniami a strategiami, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.

Kwiatkowski S.M. (1995), Zakład pracy jako środowisko wychowawcze [w:] T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna, Wyd. Żak, Warszawa.

Lelińska K. (2006), Zawodoznawstwo w planowaniu kariery, Ochotnicze Hufce Pracy. Komenda Główna, Warszawa.

Marcinkiewicz A. (2012), Kształcenie podyplomowe wobec rynku pracy, „E-mentor”, 2 (44).

Peszko A. (2002), Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. AGH, Kraków.

Stoeber J., Mutinelli S., Corr P.J. (2016), Perfectionism in Students and Positive Career Planning Attitudes [w:] Personality and Individual Differences, „Elsevier”, 97, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886916302185 [dostęp: 16.04.2016].

Stoner J., Finch A., Freeman R.E., Gilbert D.R., Ehrlich A. (2001), Kierowanie, tłum. A. Ehrlich, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Wojtasik B. (1993), Doradca zawodu, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Woźniak-Krakowian A. (2013), Syndrom wypalenia zawodowego nauczycieli, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika”, 22.

Wskaźniki rynku pracy. Aktualne wskaźniki dla Polski ([2016]), http://www.rynekpracy.pl/wskazniki_woj.php?w=6&podkarpackie [dostęp: 30.11.2016].

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.