Cittaslow ideas as elements of building a territorial brand. A case study of Kalety

Katarzyna Ponikowska

Abstrakt

The article covers the topic of implementing Cittaslow ideas into a territorial branding strategy. The study is based on a Kalety case study, the town located in a postindustrial Silesian area. The author presents main theoretical issues of place branding along with those connected with functioning of a Cittaslow network.

Idee Cittaslow jako element strategii kreowania marki miejsca. Przypadek Kalet

Poniższy tekst dotyczy wykorzystania, przez stosowne instytucje, idei zawartych w manifeście sieci Cittaslow do budowania marki miejsca na przykładzie Kalet, położonych na postindustrialnych terenach Śląska. Autorka przedstawia założenia dotyczące budowania marki miejsca oraz podstawowe informacje związane z funkcjonowaniem sieci miast Cittaslow w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem warunków koniecznych do realizacji przez miasta aspirujące.

Słowa kluczowe: Cittaslow, territorial brand, sustainable development , sieć Cittaslow, marketing miejsca, rozwój zrównoważony
References

Anholt S. (2010), Definitions of Place Branding – Working towards a Resolution, “Place Branding and Public Diplomacy”, 6, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.470.7023&rep=rep1&type=pdf [accessed: 20 February 2018].

Dudek-Mańkowska S., Balkiewicz-Żerek A. (2015), Siła marki miejsca, “Marketing i Rynek”, 6.

Editorial Team (2015a), Interview with Philip Kotler on Place Marketing and Branding, https://placebrandobserver.com/interview-philip-kotler [accessed: 7 March 2018].

Editorial Team (2015b), 5 Place Branding Principles for Successful Brand Development and Management, https://placebrandobserver.com/5-place-branding-principles-to-guide-brand-development-management [accessed: 7 March 2018].

Govers R., Go F. (2009), Place Branding: Glocal, Virtual and Physical Identities. Constructed, Imagined and Experienced, Palgrave Macmillan, s.l.

Kwiatek-Sołtys A., Mainet H. (2015), Cittaslow, a Qualitative Approach to Small Towns’ Local Development,

Mayer H., Knox P.L. (2006), Slow Cities: Sustainable Places in a Fast World, “Journal of Urban Affairs”, 4 (28).

Strategia rozwoju miasta Kalety do roku 2025 (2012), http://bip.kalety.pl/upload/Zalacznik%20Nr%201%20[Strategia%20Miasta%20Kalety].pdf [accessed: 24 February 2018].

Zdon-Korzeniowska M. (2012), Budowa marki regionalnej na wybranych przykładach województw Polski, “Prace Komisji Geografii Przemysłu”, 19.

Internet sources

Association | Cittaslow International, http://www.cittaslow.org/content/association [accessed: 22 February 2018].

Brandirectory, http://brandirectory.com [accessed: 21 February 2018].

Business Dictionary, [place marketing – definition], http://www.businessdictionary.com/definition/place-marketing.html [accessed: 22 February 2018].

Cittaslow – Association, http://cittaslowpolska.pl/index.php/en/association [accessed: 22 February 2018].

Cittaslow. Inna strona nowoczesności, http://cittaslowpolska.pl [accessed: 22 February 2018].

Cittaslow International, http://www.cittaslow.org [accessed: 22 February 2018].

How to become | Cittaslow International, http://www.cittaslow.org/content/how-become [accessed: 22 February 2018].

Miasto Kalety. Leśny zakątek Śląska, http://kalety.pl [accessed: 22 February 2018].

SEMPO: Search Engine Marketing Professionals Organization, http://www.sempo.org [accessed: 22 February 2018].

Urząd Statystyczny w Katowicach, http://katowice.stat.gov.pl [accessed: 22 February 2018].

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.