Wybrane problemy w zakresie gospodarowania środkami funduszu leśnego w latach 2011–2017

Sławomir J. Snarski,

Marek Martyniuk

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu była analiza i ocena problemów związanych z zarządzaniem zasobami funduszu leśnego przeznaczonymi na realizację zadań określonych w ustawie o lasach. Badanie oparto na analizie danych wtórnych zebranych przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, oficjalnych danych statystycznych, informacji pokontrolnej Najwyższej Izby Kontroli oraz literaturze obejmującej obszar badań. Wyniki badań przeprowadzonych na podstawie danych z lat 2011–2017 wykazały, że w analizowanym okresie sytuacja finansowa funduszu leśnego była korzystna, powodując znaczne nadwyżki finansowe. Dominującym kierunkiem wydatkowania środków było wyrównanie niedoboru środków w nadleśnictwach generujących straty. Jednakże zasoby finansowe powinny być wykorzystywane w większym stopniu, a metoda podziału dotacji z funduszu leśnego powinna motywować jednostki organizacyjne Lasów Państwowych do maksymalizacji efektów ekonomicznych ich działalności przy jednoczesnym zachowaniu funkcji pozaprodukcyjnych. 

Selected problems of financial management of forest fund in 2011–2017

The purpose of this paper was to analyse and assess problems relating to management of forest fund resources intended for the implementation of tasks specified in the Forest Act. The research was based on the analysis of the secondary data collected by the Directorate General of the State Forests, official statistical data, post-audit information of the Supreme Audit Office and literature covering the research area. The results of research carried out on the basis of data from 2011–2017 showed that in the analysed period the financial situation of the forest fund was favourable, resulting in significant financial surpluses. The dominant direction of spending funds was compensation of the shortage of funds in the forest districts generating losses. However, financial resources should be used to a greater extent and the method of dividing the subsidy from the forest fund should motivate the organizational units of the State Forests to maximize the economic effects of their activities while maintaining their non-production functions. 

Słowa kluczowe: fundusz leśny, lasy państwowe, gospodarka leśna / forest fund, state forests, forest management
References

Adamowicz K., Dyrcz A., Szczypta P., Zydroń A., Michalski K., Szramka H. (2017), Wpływ funduszu leśnego na wartość poszczególnych pozycji bilansu finansowego gospodarstwa leśnego, „Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria”, 16, 3.

Adamowicz K., Dyrcz A., Szramka H. (2014), Wpływ redystrybucji środków funduszu leśnego na rentowność nadleśnictw, „Sylwan”, 158, 7.

Bartniczak B. (2009), Fundusz ochrony gruntów rolnych oraz fundusz leśny jako ekologiczne fundusze celowe, „Equilibrium”, 2, 3.

Bieluk J., Leśkiewicz K. (2017), Ustawa o lasach. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Buraczewski A. (2013), Podstawy rachunkowości i gospodarki finansowej w Lasach Państwowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.

Dyduch J. (2012), Analiza i ocena funkcjonowania Funduszu Leśnego w latach 2002–2010, „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego”, 13.

Owsiak S. (2006), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Piekutin J. (2006), Analiza funkcjonowania funduszu leśnego w systemie finansowym Lasów Państwowych na przykładzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, „Sylwan”, 6.

Piekutin J., Gruchała A. (2006), Miejsce i rola funduszu leśnego w systemie finansowym Lasów Państwowych, „Sylwan”, 2.

Radecki W. (2017), Ustawa o lasach. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Sadowska B. (2015), Rachunkowość w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe [w:] Z. Luty, M. Chmielowiec-Lewczuk (red.), Rachunkowość – polityka makroekonomiczna – globalizacja, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 390.

Stebnicki M. (2018), Rola funduszu leśnego w wyrównywaniu niedoborów finansowych w nadleśnictwach, „Zarządzanie Publiczne”, 43, 1.

Szewczuk A., Zioło M. (2008), Zarys ekonomiki sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Szołno-Koguc J. (2004), Miejsce funduszy celowych w systemie finansów publicznych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia”, 38.

Szołno-Koguc J. (2007), Funkcjonowanie funduszy celowych w Polsce w świetle zasad racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Wysocka-Fijorek E. (2016), Analizy ekonomiczne w średniookresowym planowaniu leśnym, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego”, 3.

 

Strony internetowe

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych (2018), Sprawozdanie finansowo-gospodarcze za 2017 rok, Warszawa, https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/finanse [dostęp: 24.05.2019].

Główny Urząd Statystyczny (2017), Leśnictwo 2017. Zakład Wydawnictw Statystycznych, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/lesnictwo/lesnictwo-2017,1,13.html [dostęp: 24.05.2019].

Najwyższa Izba Kontroli (2009), Informacja o wynikach kontroli gospodarowania środkami funduszu leśnego, https://www.nik.gov.pl/plik/id,68,vp,68.pdf [dostęp: 24.05.2019].

Najwyższa Izba Kontroli (2015), Gospodarka finansowa Lasów Państwowych, https://www.nik.gov.pl/plik/id,9302,vp,11524.pdf [dostęp: 24.05.2019].

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.