Społeczna odpowiedzialność uczelni. Perspektywa strategiczna

Ewa Jastrzębska,

Halina Brdulak,

Paulina Legutko-Kobus,

Tomasz J. Dąbrowski

Abstrakt

W artykule scharakteryzowano istotę społecznej odpowiedzialności uczelni (SOU). Przedstawiono różne podejścia do wdrażania strategii SOU. Omówiono metody i zakres strategii SOU, wskazano sposoby włączania interesariuszy i rolę podmiotu odpowiedzialnego za wdrażanie strategii. 

 

University social responsibility: Strategic perspective

The article characterizes the essence of university social responsibility (USR). Various approaches to SRU strategy implementation are presented. The methods and scope of the USR strategy were discussed. The role of stakeholders and the entity responsible for the strategy were indicated.

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność uczelni, strategia społecznej odpowiedzialności uczelni, zrównoważony rozwój, interesariusze / university social responsibility, university social responsibility strategy, sustainability, stakeholders
References

About Us (2019), The University of Pretoria (UP), www.up.ac.za/usr/article/2650972/preview?module=cms&slug=content-item&id=2650972 [dostęp: 18.03.2019].

Białoń L., Werner E. (2012), Społeczna odpowiedzialność szkoły wyższej w kontekście jej wizerunku, „Nauka i szkolnictwo wyższe”, 1, 39.

Boyer E.L. (1996), From Scholarship Reconsidered to Scholarship Assessed, „Quest”, 48(2).

Chandler A.D. (1962), Strategy and Structure. Chapters in History of Industrial Enterprise, MIT Press, Cambridge (Mass.).

Chmielecka E. (2008), Kilka uwag o etosie i kodeksach akademickich oraz o odpowiedzialności uczelni [w:] K. Leja (red.), Społeczna odpowiedzialność uczelni, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.

CSR program (2019), www.tilburguniversity.edu/about/tilburg-university/csr/sustainability/program/ [dostęp: 18.03.2019].

Cybal-Michalska A. (2015), Społeczna odpowiedzialność uczelni wyższych, „Rocznik Lubuski”, 41, cz. 2.

Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni (2017), https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2017/11/Deklaracja-Spolecznej_Odpowiedzialnosci_Uczelni.pdf [dostęp: 18.03.2019].

Esfijani A., Hussain F.K., Chang E. (2013), University Social Responsibility Ontology, „Engineering Intelligent Systems”, 21, 4.

Esfijani A. (2014), Methodology Development for Measuring Virtual University Social Responsibility, doctoral thesis, Curtin University, https://espace.curtin.edu.au/bitstream/handle/20.500.11937/488/199910_Esfijani%202014.pdf?sequence=2&isAllowed=y [dostęp: 18.03.2019].

Gałat W. (2018), Deklaracja społecznej odpowiedzialności uczelni jako wzmocnienie etosu akademickiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, 6, 978.

Geryk M. (2010), Społeczna odpowiedzialność uczelni, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Geryk M. (2012), Społeczna odpowiedzialność uczelni w percepcji jej interesariuszy. Raport z badań, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Guidelines for Universities Engaging in Social Responsibility (2017), Erasmus+ Unibility, http://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/io8_guidelines_final_version_2017-09-12_print.pdf [dostęp: 18.03.2019].

Haski-Leventhal D., Concato J. (2016), The State of CSR and RME in Business Schools and the Attitudes of Their Students. Third Bi-annual Study, MGSM, PRME, http://www.unprme.org/resource-docs/MGSMPRMEReport2016.pdf [dostęp: 18.03.2019].

Iwankiewicz-Rak B., Shulgina L. (2013), Misja – marka – wizerunek uczelni – relacje z otoczeniem [w:] G. Nowaczyk, D. Sobolewski (red.), Marketing w szkole wyższej. Istota i znaczenie marki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.

Koj A. (2013), Ewolucja idei uniwersytetu i jego misji [w:] J. Woźnicki (red.), Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku, Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa.

Leja K. (2008), Uniwersytet organizacją służącą otoczeniu [w:] K. Leja (red.), Społeczna odpowiedzialność uczelni, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.

Leja K. (2009), Uniwersytet społecznie odpowiedzialny – przykład AGH, „E-mentor”, 4, 31.

Lloyd B. (1992), Mintzberg on The Rise and Fall of Strategic Planning, „Long Range Planning”, 25, 4.

Making the Difference. Strategy 2014–2017 (2014), www.tilburguniversity.edu/upload/8f3fe2da-16ae-4c0b-b81e-2e70bda633be_STRATEGISCH_PLAN_UK.pdf [dostęp: 18.03.2019].

Manchester 2020. The University of Manchester’s Strategic Plan (2015), http://documents.manchester.ac.uk/display.aspx?DocID=25548 [dostęp: 18.03.2019].

Markides C. (2004), What Is Strategy and How do You Know if You Have One?, „Business Strategy Review”, 15, 2.

Mintzberg H., Ahlstrand B., Lampel J. (1998), Strategy Safari. A Guided Tour through the Wilds of Strategic Management, Free Press, New York.

Mission, Vision & Values (2019), www.rochester.edu/aboutus/mission.html [dostęp: 18.03.2019].

Navarrete E.E. i in. (2012), Preliminary Analysis of Social Responsibility inside Chilean Universities, „African Journal of Business Management”, 6, 42.

Nejati M., Shafaei A., Salamzadeh Y., Daraei M. (2011), Corporate Social Responsibility and Universities: A Study of Top 10 World Universities’ Websites, „African Journal of Business Management”, Vol. 5, No. 2.

Obłój K. (2007), Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

PKN (2012), Norma PN-ISO26000. Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, Warszawa.

PRME – The Principles for Responsible Management Education (2019), http://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/certyfikaty-i-akredytacje,c83/prme-the-principles-for-responsible-management-education,a73914.html [dostęp: 18.03.2019].

Raport społeczny 2012–2014, Wydział Informatyki i Komunikacji Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/raport_spoleczny_WIiK_lipiec2014.pdf [dostęp: 18.03.2019].

Reiser J. (2007), Managing University Social Responsibility (USR) [w:] International Sustainable Campus Network: Best Practices-Future Challenges, www.international-sustainable-campus-network.org/downloads/conference-and-symposia/iscn-conference-2007/108-panel-b1-juan-reiser-pontificia-universidad-catolica-del-peru/file [dostęp: 18.03.2019].

Report on Social Responsibility University of Barcelona 2015–2016 (2016), www.ub.edu/responsabilitatsocial/docs/en/memoria2015-16_ang.pdf [dostęp: 18.03.2019].

Search Participants, www.unprme.org/participation/search-participants.php [dostęp: 18.03.2019].

Six Principles (2019), www.unprme.org/about-prme/the-six-principles.php [dostęp: 18.03.2019].

Sprawozdania (2019), http://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/wladze,c12/komisja-rektorska-ds-spolecznej-odpowiedzialnosci-uczelni,c3628/sprawozdania,a27201.html [dostęp: 18.03.2019].

Strategy 2014–2019 (2014), University of London, https://london.ac.uk/sites/default/files/2017-10/University_of_London_Strategy_2014-19.pdf [dostęp: 18.03.2019].

Strategy (2019), www.cbs.dk/en/about-cbs/strategy [dostęp: 18.03.2019].

Szewior K. (2018), Uwarunkowania i doświadczenia społecznej odpowiedzialności uczelni w środowisku lokalnym Polski, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, 1, 60.

Talloires Declaration (2019), http://ulsf.org/talloires-declaration/ [dostęp: 18.03.2019].

The Talloires Declaration. 10 Point Action Plan (1990), http://ulsf.org/wp-content/uploads/2015/06/TD.pdf [dostęp: 18.03.2019].

UB documents on the integration of social responsibility policies into institutional management (2019), www.ub.edu/responsabilitatsocial/en/documents.html [dostęp: 18.03.2019].

University of London (2017), Corporate Social Responsibility Statement, https://london.ac.uk/sites/default/files/2017-10/Corporate_Social_Responsibility_Statement_external.pdf [dostęp: 18.03.2019].

University Social Responsibility: A Common European Reference Framework (2015), Final Public Report of the EU-USR Project, www.eu-usr.eu/wp-content/uploads/2015/04/D1.4-Final-Report-Public-Part-EN.pdf [dostęp: 18.03.2019].

UWS Commitments (2019), www.uws.ac.uk/about-uws/uws-commitments/ [dostęp: 18.03.2019].

UWS Sustainability Plan 2016 to 2020 (2016), University of the West of Scotland, www.uws.ac.uk/media/4080/uws_sus_plan_2016-2020.pdf [dostęp: 18.03.2019].

Values and Responsibility (2019), www.leeds.ac.uk/info/5000/about/136/values_and_responsibility [dostęp: 18.03.2019].

Vasilescu R., Barna C., Epure M., Baicu C. (2010), Developing University Social Responsibility: A Model for the Challenges of the New Civil Society, „Procedia Social and Behavioral Sciences”, 2, 2.

Vision, Mission and Values (2018), www.westminster.ac.uk/about-us/our-university/vision-mission-and-values [dostęp: 18.03.2019].

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.