Czynniki rozwoju turystyki medycznej w Polsce

Katarzyna Demków,

Adam Sulich

Abstrakt

W artykule poruszono problematykę rozwoju turystyki medycznej w Polsce, w szczególności czynników determinujących ten rozwój. Jest to forma turystyki coraz bardziej popularna nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach świata. Artykuł stanowi analizę perspektyw rozwoju organizacji medycznych oferujących leczenie w ramach turystyki medycznej w Polsce. W pracy założono, że rozwój tej gałęzi turystyki pociąga za sobą inwestycje i innowacje również w obszarze usług medycznych i medycyny. Metodą przyjętą w artykule jest analiza porównawcza danych zastanych dotyczących cen operacji i zabiegów medycznych w Polsce, Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Celem artykułu jest przedstawienie czynników rozwoju polskiej turystyki medycznej. 

* Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019–2022, nr projektu 015/RID/2018/19, kwota finansowania: 10 721 040,00 PLN.

Factors of the development of medical tourism in Poland

The article discusses the issue of the development of medical tourism in Poland, in particular, the factors determining this development. It is a form of tourism that is becoming more and more popular not only in Poland but also in other countries around the world. The article is an analysis of the perspectives for the development of medical organizations offering medical treatment in Poland. The article assumes that the development of this selected branch of tourism entails investments and innovations also in the area of medical services and medicine. The method adopted in the article is the analysis of the results of research and existing data regarding the prices of medical operations and procedures in Poland, Germany, the USA, and the United Kingdom. The article aims to present the development factors of Polish medical tourism. 

Słowa kluczowe: turystyka medyczna, inwestycje, innowacje / medical tourism, investments, innovations
References

Białk-Wolf A. (2010), Potencjał rozwojowy turystyki medycznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, 591.

Białk-Wolf A., Arent M., Buziewicz M. (2016), Analiza podaży turystyki zdrowotnej w Polsce, Warszawa, https://www.pot.gov.pl/pl/nowosci/wiadomosci-z-pot/analiza-podazy-turystyki-zdrowotnej-w-polsce [dostęp: 28.04.2020].

Biernacka J. (2014), Analiza innowacyjności turystyki medycznej w regionie zachodniopomorskim, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, 2, 263.

Bobowski S., Haberla M. (2014), Cluster as an Opportunity for Medical Tourism in Poland, „Ekonomia XXI Wieku – Economics of the 21st Century”, 4, 4.

Bojewska B. (ed.). (2014), Innovativeness Determinants of Network Organisations in the Knowledge Economy, 5th Edition, Warsaw School of Economics Press, Warsaw.

Bujak A. (2011), Innowacyjność i innowacyjne rozwiązania w logistyce, „Logistyka”, 2.

Chomik S. (2019), Wpływ transformacji cyfrowej na system ochrony zdrowia i opieki społecznej pacjentów kardiologicznych w Polsce [w:] J. Haczyński, K. Ryć, Z. Skrzypczak (red.), Ochrona zdrowia i gospodarka. Pacjenci, świadczeniodawcy, turystyka medyczna, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Connell J. (2006), Medical Tourism: Sea, Sun, Sand and… Surgery, „Tourism Management”, 27, 6.

Connell J. (2011), The Rise of Medical Tourism [w:] J. Connell, Medical Tourism, Hershey: IGI Global, Sydney.

Czaja S., Tutaj J., Becla A., Andreeva N. (2018), Uzdrowiska w zrównoważonym rozwoju regionu dolnośląskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

eGospodarka.pl (2017), Denturyzm, czyli turysta u dentysty, http://www.egospodarka.pl/143513,Denturyzm-czyli-turysta-u-dentysty,1,39,1.html [dostęp: 28.04.2020].

Główny Urząd Statystyczny (2017a), Turystyka w 2016 r., https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5494/1/14/1/turystyka_
w_2016_zmieniona_07-11-2017.pdf [dostęp: 28.04.2020].

Główny Urząd Statystyczny (2017b), Turyści w bazie noclegowej. Wrzesień 2017 r., https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/turystyka/turysci-w-bazie-noclegowej-wrzesien-2017-r-,5,62.html [dostęp: 28.04.2020].

Gray Hutson H., Poland Cartier S. (2008), Medical Tourism: Crossing Borders to Access for Health Care, „Kennedy Institute of Ethics Journal”, 18, 2.

Januszewska M. (2004), Znaczenie produktu uzdrowiskowego w rozwoju turystyki w Polsce [w:] A. Panasiuk (red.), Markowe produkty turystyczne, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin–Niechorze.

Kudłaszyk A., Rutkowska M. (red.). (2006), Ekonomiczno-finansowe uwarunkowania rozwoju regionu, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Wrocław.

Lanz-Kaufmann E. (1999), Wellness-Tourismus. Marktanalyse und Qualitätsanforderungen für die Hotellerie – Schnittstellen zur Gesundheitsförderung, FIF, Bern.

Lubowiecki-Vikuk A.P. (2012), Turystyka medyczna przejawem współczesnych trendów i tendencji w turystyce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne problem usług”, 84.

Lubowiecki-Vikuk A.P. (2016), Participation in Medical Tourism versus Physical Activity of Patients after Liposuction: What Are the Concerns about Health and Quality of Life?, „Physical Culture and Sport, Studies and Research”, 69, 1.

Lubowiecki-Vikuk A.P., Borzyszkowski J. (2016), Tourist Activity of LGBT in European Post-Communist States: The Case of Poland, „Economics and Sociology”, 9, 1.

Lubowiecki-Vikuk A.P., Rab-Przybyłowicz J. (2015), Wybrane aspekty funkcjonowania rynku turystyki medycznej w Polsce, „Folia Turistica”, 34.

Lunt N., Carrera P. (2010), Medical Tourism: Assessing the Evidence on Treatment Abroad, „Maturitas”, 66, 1.

Lunt N., Horsfall D. (2014), Medical Tourism [w:] A.J. Culyer (ed.), Encyclopedia of Health Economics, Elsevier, Amsterdam.

Matulka D. (2019), Turystyka medyczna – szansą na poprawę efektywności w polskim systemie ochrony zdrowia [w:] J. Haczyński, K. Ryć, Z. Skrzypczak (red.), Ochrona zdrowia i gospodarka. Pacjenci, świadczeniodawcy, turystyka medyczna, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

MedCluster (2018), Poznaj nasz klaster, http://medcluster.pl/o-nas [dostęp: 28.04.2020].

Mokrzycka I., Kowalska-Bobko A., Sagan A., Włodarczyk C.W., Zabdyr-Jamróz M. (2016), Implementation of Cross-Border Healthcare Directive in Poland: How not to Encourage Patients to Seek Care Abroad?, „Health Policy”, 120.

Niezgoda A., Kowalska K. (2015), Turystyka medyczna – istota, zakres i konsekwencje dla rozwoju zjawiska, „Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu”, 49.

Pakulska J., Rutkowska M. (1998), Wpływ stanu środowiska na zdrowie ludności Polski, Europejskie Forum Ekologiczne ’98. Międzynarodowa konferencja naukowa, Gorzów Wielkopolski–Barlinek, 21–22 kwietnia 1998 roku.

Pakulska J., Rutkowska M. (2002), Środowisko a zdrowie, „Bigraf”, Warszawa.

Panasiuk A. (2015), The Structure of the Health Resort Tourism Brand, „Ekonomiczne Problemy Turystyki”, 3, 31.

Prochorowicz M. (2008), Turystyka medyczna nową perspektywą dla polskich placówek służby zdrowia [w:] R. Grzywacz (red.), Turystyka i rekreacja szansą rozwoju aktywności społecznej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów.

Rab-Przybyłowicz J. (2010), Tworzenie produktu dla turystyki medycznej w Szczecinie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług”, 53.

Rab-Przybyłowicz J. (2014), Produkt turystyki medycznej, Wydawnictwo Diffin, Warszawa.

Rab-Przybyłowicz J. (2016a), Medical Tourism: Theoretical Considerations, „Studia Periegetica”, 2, 16.

Rab-Przybyłowicz J. (2016b), Trends and Socio-economic Aspects of Medical Tourism Development in Poland, „Studia Periegetica”, 2, 16.

Rogala M. (2019), Analiza strategii rozwojowych największych prywatnych sieci medycznych w Polsce. Podobieństwa i różnice oraz wyzwania na przyszłość [w:] J. Haczyński, K. Ryć, Z. Skrzypczak (red.), Ochrona zdrowia i gospodarka. Pacjenci, świadczeniodawcy, turystyka medyczna, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Stangret K.E. (2019), Historia turystyki medycznej. Krótki zarys od starożytności do XIX wieku [w:] J. Haczyński, K. Ryć, Z. Skrzypczak (red.), Ochrona zdrowia i gospodarka. Pacjenci, świadczeniodawcy, turystyka medyczna, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Statista (2019), Medizintourismus, https://de.statista.com/statistik/studie/id/58528/dokument/gesundheitsreisen-und-reisende/ [dostęp: 28.04.2020].

Śliwowski W. (2017), Nasza nowa narodowa specjalność, „Menedżer Zdrowia”, 3.

Tourmedica (2019), Turystyka medyczna, https://www.tourmedica.pl/turystyka-medyczna/ [dostęp: 28.04.2020].

UNWTO (2018), UNWTO/ETC Launch Report on Health Tourism, press release, https://www.unwto.org/press-release/2018-12-20/unwtoetc-launch-report-health-tourism [dostęp: 20.12.2020].

Wongkit M., McKercher B. (2013), Toward a Typology of Medical Tourists: A Case Study of Thailand, „Tourism Management”, 38.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.