Niezawodność techniczna inspiracją dla zarządzania ryzykiem operacyjnym i publicznego zarządzania kryzysowego

Janusz Zawiła-Niedźwiecki,

Anna Kosieradzka,

Grzegorz Kunikowski,

Katarzyna Rostek

Abstrakt

Teoria niezawodności to ważna inspiracja nauk społecznych w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym oraz publicznym zarządzaniu kryzysowym. Artykuł podaje nowe podejście do publicznego zarządzania kryzysowego, zastosowane w krajowych metodykach: oceny ryzyka w ochronie infrastruktury krytycznej państwa oraz planowania cywilnego i ratownictwa.

ABSTRACT

Technical reliability as an inspiration for operational risk management and public crisis management

The theory of reliability is an important inspiration of social science in operational risk management and public crisis management. The article provides a new approach to public crisis management, used in national methodologies: risk assessment in the protection of critical infrastructure of the state as well as civil and rescue planning.

Słowa kluczowe: technical reliability, operational risk management, public crisis management, niezawodność techniczna, zarządzanie ryzykiem operacyjnym, publiczne zarządzanie kryzysowe
References

Baskerville R., Dulipovici A. (2006), The Theoretical Foundations of Knowledge Management, „Knowledge Management Research and Practice”, 4 (2).

Battistella C., Pillon R. (2016), Foresight for Regional Policy: Technological and Regional Fit, „Foresight”, 18 (2).

Carayannis E. (ed.) (2013), Encyclopedia of Creativity, Invention, Innovation and Entrepreneurship, Springer, New York.

Cummings S., Bridgman T., Hassard J., Rowlinson M. (2017), A New History of Management, Cambridge University Press, Cambridge.

Decision 2019/420/EU of the European Parliament and of the Council of 13 March 2019 amending Decision No 1313/2013/EU on a Union Civil Protection Mechanism.

Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II).

Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU (MiFID).

Galati R. (2003), Risk Management and Capital Adequacy, McGraw-Hill Education, New York.

Griffin R. (2016), Management, Cengage Learning, Boston.

Hill T. (2005), Operations Management, Palgrave Macmillan, New York.

Kisilowski M., Zawiła-Niedźwiecki J. (2017), Grounds for the Need of a New Definition of Social Logistics [w:] L. Kieltyka, P. Kobis (red.), Wybrane zagadnienia zarządzania, Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Częstochowa.

Knight F.H. (1954), Risk, Uncertainty and Profit, Kelley & Millman, New York (przedruk wydania z 1921 roku).

Kosieradzka A., Rostek K., Zawiła-Niedźwiecki J. (2017), Zarządzanie ryzykiem i wiedzą w logistyce społecznej i publicznym zarządzaniu kryzysowym [w:] E. Gołębiowska (red.), Wyzwania bezpieczeństwa cywilnego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.

Kosieradzka A., Rostek K., Zawiła-Niedźwiecki J. (red.) (2018), Metodyki planowania cywilnego w publicznym zarządzaniu kryzysowym i ratownictwie, Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania, Warszawa.

Kosieradzka A., Smagowicz J. (2018), Model dojrzałości organizacji w obszarze publicznego zarządzania kryzysowego, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie”, 128.

Kosieradzka A., Smagowicz J., Wiśniewski M. (2019), Koncepcja Repozytorium Dobrych Praktyk wykorzystywanych w publicznym zarządzaniu kryzysowym, „Przegląd Organizacji”, 7.

Kosieradzka A., Zawiła-Niedźwiecki J. (2016), Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań cywilizacyjnych oraz paradygmatów zarządzania, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” (Sieci międzyorganizacyjne, procesy i projekty w erze paradoksów), 421.

Kosieradzka A., Zawiła-Niedźwiecki J. (eds.) (2017), Advanced Risk Assessement Methodology in Public Crisis Management, Monographic Series of the Faculty of Management at the Warsaw University of Technology, Warsaw.

Krupa T., Kulińska E., Ostrowska T., Patalas-Maliszewska J., Wiśniewski M., Zawiła-Niedźwiecki J. (2019), Strategic Risk Management Against Hazards and Safety of Processes in Critical Infrastructure, Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania, Warszawa.

Kunikowski G., Kosieradzka A., Kąkol U. (2019), Methodology for the Preparation of Rescue Plans: A Polish Case Study, „Disaster Prevention and Management”, 29 (3).

Rostek K., Kunikowski G. (2017), Good Practices in Civil Planning and Crisis Management in the World and Their Implementation in Poland, „Jagiellonian Journal of Management”, 3.

Shirose K. (1992), TPM for Supervisors, Productivity Press, Portland.

Skomra W. (2018), Panowanie nad ryzykiem w ramach publicznego zarządzania kryzysowego, BEL Studio, Wrocław.

The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), https://www.bis.org/bcbs/index.htm [dostęp: 21.11.2020].

Todinov M. (2016), Reliability and Risk Models: Setting Reliability Requirements, Wiley, New York.

Zawiła-Niedźwiecki J. (2014), Operational Risk as a Problematic Triad: Risk—Resource Security—Business Continuity, edu-Libri, Kraków.

Zawiła-Niedźwiecki J. (2015), Structuring Knowledge Management, „Foundations of Management”, 1.

Zawiła-Niedźwiecki J. (2016), Crisis Management in Social Logistics [w:] A. Jaki, T. Rojek (eds.), Effectiveness and Competitiveness of Modern Business. Concepts—Models—Instruments, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow.

Zawiła-Niedźwiecki J., Kisilowski M. (2017), Struktura problemowa logistyki społecznej z uwzględnieniem uwarunkowań usług publicznych, „Miscellanea Oeconomicae”, 4.

Zawiła-Niedźwiecki J. (2018), Od zarządzania ryzykiem operacyjnym do publicznego zarządzania kryzysowego, edu-Libri, Kraków.