Funkcjonowanie kontroli zarządczej w instytucjach kultury

Małgorzata Łobocka

Abstrakt

Kontrola zarządcza funkcjonuje w instytucjach kultury na mocy ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2019 roku. W tekście zadano pytanie, czy wspomaga ona zarządzanie oraz służy poprawie procedur i procesów, czy jej rola została ograniczona do kolejnego obowiązku sprawozdawczego. Na podstawie analizy wniosków z funkcjonowania kontroli zarządczej w kilku stołecznych instytucjach można udowodnić, że sprawnie przeprowadzana kontrola zarządcza jest bardzo dobrym narzędziem weryfikacji problemów we wszystkich aspektach działalności instytucji kultury.

Performing internal control in cultural institutions
Internal control operates in cultural institutions under the Public Finance Act of 27 August 2019. In the text the question was raised: whether it supports management of cultural institution, improves procedures and processes, whether its role has been limited to reporting obligation. Based on the analysis of conclusions from the functioning of internal control in several Warsaw institutions, it can be proved that an efficiently conducted internal control is a very good tool for verifying problem in all aspects of the activities of cultural institution.

Słowa kluczowe: zarządzanie, kultura, procedury, ryzyko, zarządzanie ryzykiem, ocena ryzyka, management, culture, procedures, risk, risk management, risk assessment
References

Appelo J. (2011), Management 3:0: Leading Agile Developers, Developing Agile Leaders, Helion, Addison Wesley.

Appelo J. (2016), Management 3:0: Leading Agile Developers, Developing Agile Leaders, Helion, Addison Wesley.

Barański R. (2016), Vademecum dyrektora instytucji kultury, Beck, Warszawa.

Ćwiklicki M. (2015), Kontrola zarządcza. Podstawowe zagadnienia kontroli zarządczej. Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego, MSAP, Kraków.

Dragićević-Šešić M., Stojković B. (2010), Kultura: zarządzanie, animacja, marketing, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.

Hofman M. (2017), Zarządzanie ryzykiem w środowisku wieloprojektowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Jajuga K. (2019), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Jedynak P. (2017), Znormalizowane systemy zarządzania a ryzyko działalności organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Kaczmarek T.T. (2008), Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa.

Kowalczyk E. (2011), Procedury kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych. Wzory i przykłady, Presscom, Wrocław.

Kucharska-Fiałkowska M. (2016), Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych. Procedury, wzory dokumentów, przykłady, Wiedza i Praktyka, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa.

Mazurek A., Knedler K. (2010), Kontrola zarządcza – ujęcie praktyczne, Handicap, Warszawa.

Orzechowski E. (2012), Dziś nawet żebrak musi być sprawnym menedżerem, Attyka, Kraków.

Ostapowicz E. (2015), Kontrola zarządcza w instytucjach kultury, Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, Warszawa.

Paczuła C. (1998), Kontrola wewnętrzna w zarządzaniu jednostką gospodarczą, Difin, Warszawa.

Walsh J.P., Seward J.K. (1990), On the Efficiency of Internal and External Corporate Control Mechanisms, „Academy of Management Review”, 15 (3).

Winiarska K. (2005), Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, Difin, Warszawa.

Winiarska K. (2012), Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, Wiedza i Praktyka, Warszawa.

Woźniak J. (2018), Mapa ryzyka w zarządzaniu organizacją w kierunku organizacji opartej na innowacjach i kulturze ryzyka, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.

www.intosai.org [dostęp: 20.04.2021].

Akty prawne

Komunikat Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz.Urz. MF nr 15, poz. 84.

Raport COSO (1992), Internal Control: Integrated Framework, Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO); wyd. polskie: COSO I, Kontrola wewnętrzna ‒ zintegrowana struktura ramowa, Raport Komitetu Organizacji Sponsorujących Komisję Treadway (2008), Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej, Warszawa.

Raport COSO II (2004), Enterprise Risk Management ‒ Integrated Framework, Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO); wyd. polskie: COSO II, Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym ‒ zintegrowana struktura ramowa (2007), Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej, Biuletyn Informacji Publicznej, Warszawa.

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, Dz.U. 2021, poz. 305.

Uzasadnienie do projektu ustawy o finansach publicznych, Sejm RP VI kadencji, nr druku 1181 z 20 października 2008 roku.

Zarządzenie nr 38 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie realizacji działania kontroli zarządczej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dz.Urz. MKiDN 2011, Nr 5, poz.3.

Inne

Analiza wyników badania ankietowego przeprowadzonego w jednostkach samorządu terytorialnego z zakresu wybranych zagadnień kontroli zarządczej, Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2012.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.