Dochody organizacji pożytku publicznego z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie pandemii COVID-19

Magdalena Jasiniak,

Janusz Bieńkowski

Abstrakt

Organizacje pozarządowe stanowią istotny element gospodarki. Celem artykułu jest próba oszacowania wpływu pandemii COVID-19 na zmianę dochodu organizacji pożytku publicznego z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Prezentowany jest możliwy scenariusz wraz z sugestiami przeciwdziałania negatywnym tendencjom.

Incomes of non-profit organizations from 1% of personal income tax during the COVID-19 pandemic

NGOs are an important part of the economy. The purpose of this article is an attempt to estimate the impact of the COVID-19 pandemic on non-profit organizations incomes from 1% of personal income tax. A possible scenario is presented along with suggestions to counteract negative tendencies.

Słowa kluczowe: mechanizm 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, organizacje pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, NGO, COVID-19, 1% personal income tax mechanism, non-profit organizations, non-governmental organizations, NGOs
References

Adamczyk P. (2008), Tendencje w poziomie i zróżnicowaniu wynagrodzeń w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej, „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, 72.

Adamczyk A., Czyż M. (2015), Wydajność fiskalna podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”, 62(5).

Adamiak P. (2014), Zaangażowanie społeczne Polek i Polaków. Wolontariat, filantropia, 1% i wi­zerunek organizacji pozarządowych. Raport z badania 2013, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa, http://bibliotekawolontariatu.pl/wp-content/uploads/RAPORT_klon_zaangazo­wanie_spoleczne_2013.pdf [dostęp: 15.12.2020].

Antal (2021), Raport płacowy. Wynagrodzenia i benefity oferowane specjalistom i menedżerom, Marzec 2021, https://gospodarczy.lublin.eu/wp-content/uploads/sites/9/2021/04/RPA_Antal_ PL_2021_0604.pdf [dostęp: 15.12.2020].

Broniewska M.J. (2011), Instrumentarium marketingowe organizacji trzeciego sektora, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne problemy usług”, 74.

Charycka B., Gumkowska M. (2018), Kondycja organizacji pozarządowych – 2018, Raport z ba­dań, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa, https://api.ngo.pl/media/get/108227 [dostęp: 15.12.2020].

Charycka B., Gumkowska M. (2020), Organizacje pozarządowe wobec pandemii. Raport z ba­dań, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa, https://api.ngo.pl/media/get/135421 [dostęp: 15.12.2020].

Dąbrowska A., Janoś-Kresło M. (2016), Komunikacja marketingowa w organizacjach non profit jako dialog z otoczeniem, „Marketing i Zarządzanie”, 45.

Dziuba J. (2018), Znaczenie odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w finansowaniu organizacji pożytku publicznego w Polsce, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 363.

GUS (2020), Wpływ epidemii COVID-19 na wybrane elementy rynku pracy w Polsce w pierwszym kwartale 2020 roku. Informacja sygnalna, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/ popyt-na-prace/wplyw-epidemii-covid-19-na-wybrane-elementy-rynku-pracy-w-polsce-w­-pierwszym-kwartale-2020-roku,4,1.html [dostęp: 15.12.2020].

GUS (2021), Organizacje pożytku publicznego i 1% w 2019 r./2020 r., https://stat.gov.pl/obszary­-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/orga­nizacje-pozytku-publicznego-i-1-w-2019-roku,4,5.html [dostęp: 15.12.2020].

Golba D. (2017), Współpraca gminy miejskiej Kraków i organizacji pozarządowych funkcjonujących na jej terenie – wybrane aspekty, „Zarządzanie Publiczne”, 37(1).

Iwankiewicz-Rak B. (2014), Mechanizm 1% – zachowanie darczyńców w świetle badań sondażo­wych, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”, 5(43).

Jegorow D. (2017), Odpis podatkowy „1%” jako źródło finansowania podmiotów ekonomii społecznej w Polsce – retrospekcja i projekcja poziomu zaangażowania społecznego, „Ekonomia Społeczna”, 1.

Johnson A.F., Rauhaus B.M., Webb-Farley K. (2021), The COVID-19 Pandemic: A Challenge for US Nonprofits’ Financial Stability, „Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management”, 33(1).

Kietlińska K. (2013), Ofiarność społeczna Polaków – dylematy 1% podatku dochodowego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, 279.

Kurkowski P. (2018), Wpływ łączności internetowej na komunikację społeczną, „Młoda Humanistyka” 2(12), https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/16631/Piotr_Kurkowski_Wplyw_ lacznosci_internetowej_na_komunikacje_spoleczna.pdf?sequence=1 [dostęp: 29.11.2020].

Łopatka A. (2015), Poziom i przyczyny różnicowania wynagrodzeń w Polsce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 401.

Łukasiuk M. (2014), PR NGOsów. Komunikacja strategiczna organizacji pozarządowych, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa.

Mamcarczyk M., Zieniuk P. (2020), Funding of Public Benefit Activity with 1% of Personal Income Tax Scheme: Empirical Research, „Central European Management Journal”, 28, 4.

Ministerstwo Finansów [Departament Podatków Dochodowych] (2020), Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom po­żytku publicznego w 2020 roku (z rozliczenia za 2019 rok), https://www.gov.pl/web/finanse/1­-procent-podatku-dla-opp [dostęp: 15.12.2020].

Misiewicz E.I. (2013), The Influence of Changes in Personal Income Tax. Regulations on Donating Non-Profit Organization, „Optimum. Studia ekonomiczne”, 5 (65).

McKinsey Global Institute (2020), The Future of Work in Europe, https://www.mckinsey.com/ featured-insights/future-of-work/the-future-of-work-in-europe [dostęp: 15.12.2020].

Narodowy Instytut Wolności [Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego] (2020), Regulamin konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, https://www.niw.gov.pl/wp-content/ uploads/2019/11/Regulamin-FIO-2020-P2-4-1.pdf [dostęp: 15.12.2020].

Piechota G. (2011), Organizacje pożytku publicznego – w drodze do społeczeństwa obywatelskiego?, Śląska Biblioteka Cyfrowa, Katowice.

Przewłocka J. (2011), Polskie Organizacje Pozarządowe 2010, Najważniejsze pytania, podstawowe fakty, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa, https://api.ngo.pl/media/get/119225 [dostęp: 15.12.2020].

Rogowska D. (2020), Rola wybranych działań online w organizacji z sektora pożytku publicznego. Zarys problematyki, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 21(1).

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej (2021), Przekaż 1% podatku – usługa dla emerytów i rencistów, https://www.gov.pl/web/gov/przekaz-1-podatku-jako-emeryt-lub-rencista [dostęp: 15.12.2020].

Tyrakowski M. (2007), Rola organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów społecz­nych, „Zeszyty Naukowe Zakładu Europeistyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie”, 2(4).

Wieczorek D., Rytka J., Wildner E. (2010), 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego za lata 2003–2009, Biblioteka Pożytku Publicznego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pożytku Publicznego, Warszawa.

World Bank Group (2020), Global Economic Prospects, https://www.worldbank.org/en/publication/ global-economic-prospects [dostęp: 15.12.2020].

Akty prawne

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. 2020, poz. 1057.