LGBT students in schools. Stereotypes versus reality

Dominika Gurbisz,

Andżelika Augustyn

Abstrakt

The aim of the study is to gain knowledge about the perception of the situation of LGBT students in schools. The analysis was broadened by incorporating the research question of whether there is a significant relationship between demographic variables and the beliefs and attitudes about the situation of LGBT students in schools. The study highlights the low level of common education in the field of anti-discrimination policy. An analysis of an online survey was carried out, the data were analyzed through chi-square test of independence, allowing to determine the connection of the variables. The results show a clear association between sexual orientation, belief systems, and the perception of the situation of LGBT students in the school environment. It was concluded that in order to improve the situation of LGBT students it is necessary to instruct the teaching staff in the methods of engaging in conversation with students about sexual orientation, as well as in ways of recognizing and reacting to manifestations of school homophobia.

Uczniowie LGBT w szkołach. Stereotypy a rzeczywistość

Celem badania jest zdobycie wiedzy na temat postrzegania sytuacji uczniów LGBT w szkołach. Analizę poszerzono o pytanie badawcze: czy istnieje istotny związek między zmiennymi demograficznymi a przekonaniami i postawami dotyczącymi sytuacji uczniów LGBT w szkołach? Badanie zwraca uwagę na niski poziom powszechnej edukacji w zakresie polityki antydyskryminacyjnej. Przeprowadzono analizę ankiety internetowej, dane poddano testom niezależności chi-kwadrat, pozwalającym na określenie związku zmiennych. Wyniki wskazują na wyraźny związek między orientacją seksualną, systemem przekonań a postrzeganiem sytuacji uczniów LGBT w środowisku szkolnym. Stwierdzono, że dla poprawy sytuacji osób LGBT w szkołach konieczne jest przygotowanie kadry nauczycielskiej do prowadzenia rozmów z uczniami na temat orientacji seksualnej oraz rozpoznawania i reagowania na przejawy szkolnej homofobii.

Słowa kluczowe: uczniowie LGBT, dyskryminacja, szkoła, orientacja seksualna, LGBT students, discrimination, school, sexual orientation
References

Allport G. W., Clark K., Pettigrew T. (1979), The Nature of Prejudice, New York.

Andrusiewicz A. (2014), Bezpieczna szkoła. Poradnik równościowy dla nauczycielek i nauczycieli, Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa, Kraków.

Bandura A. (1969), Social-learning theory of identificatory processes, [in:] D. A. Goslin (ed.), Handbook of Socialization Theory and Research, Chicaco.

Błaszczyk S., Andrzejewska K., Demichowicz P., Zuchowicz P. (2021), Zdolny, ale gej. Wpływ informacji o kompetencji i orientacji seksualnej na preferencje przełożonego, Ogrody Nauk i Sztuk, 11(11), https://doi.org/10.15503/onis2021.43.50 [accessed: 10.12.2021].

Bordalo P., Coffman K., Gennaioli N., Shleifer A. (2016), Stereotypes, The Quarterly Journal of Economics, 131(4), https://doi.org/10.1093/qje/qjw029 [accessed: 10.12.2021].

F. (2020, August 22), Grzegorz Wierzchowski, łódzki kurator oświaty o “wirusie LGBT”, TVN24, https://tvn24.pl/polska/grzegorz-wierzchowski-lodzki-kurator-oswiaty-o- wirusie-lgbt-4671744 [accessed: 10.12.2021].

Ferfolja T., Robinson K. H. (2004), Why anti‐homophobia education in teacher education? Perspectives from Australian teacher educators, Teaching Education, 15(1), https://doi.org/10.1080/1047621042000179961 [accessed: 10.12.2021].

Frątczak A. (2016), Stereotypy w badaniach nad równością. Wstępne pytania metodologiczne, Oficyna Wydawnicza KA AFM, Kraków.

Gorska P., Mikołajczak M. (2014), Postawy wobec osób homoseksualnych, Centrum Badań nad Uprzedzeniami, Warszawa.

Gorska P. (2021), Efekt „tęczowej zarazy”? Postawy Polaków wobec osób LGBT w latach 2018–2019, Center for Research on Prejudice, 1–54.

Hansen L. E. (2015), Encouraging pre-service teachers to address issues of sexual orientation in their classrooms: Walking the walk & talking the talk, Multicultural Education, 22.

Hilton J. L., Hippel W. (1996), Stereotypes, Annual Review of Psychology, 47.

Iniewicz G. (2009a), Specyfika relacji w parach homoseksualnych, Psychiatria Polska, 43(1).

Iniewicz G. (2009b), Społeczno-kulturowy kontekst terapii osób o homoseksualnej orientacji, Psychiatria Polska, 43(1).

Jabłońska Z., Knut P. (red.) (2012), Prawa osób LGBT w Polsce (Raport za lata 2010), Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa.

Kołodziej K. (2019), Sytuacja młodzieży LGBT w Polsce, Zeszyty Naukowe WSG, Bydgoszcz.

Lekcja Równości, materiały dla nauczycieli i nauczycielek (2013), Warszawa: Kampania Przeciw Homofobii, https://kph.org.pl/publikacje/lekcjar.pdf [accessed: 10.12.2021].

Makuchowska M. (red.) (2011), Przemoc motywowana homofobią (Raport 2011), Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa.

McKown C., Weinstein R. S. (2003), The development and consequences of stereotype consciousness in middle childhood, Child Development, 74(2), https://doi.org/10.1111/1467-8624.7402012 [accessed: 10.12.2021].

NZOZ Centrum Terapii DIALOG (2019, October 15), LGBT – dlaczego boimy się odmienności? (Wywiad) – Aktualności, https://www.psychiatrzy.warszawa.pl/aktualnosci/wywiadLGBT [accessed: 10.12.2021].

Uliasz, T., Jąderek I. (2017), Akceptacja osób LGBT w szkole i w domu, Czasopismo Pedagogiczne, 4. Robinson S. L., O’Leary-Kelly A. M. (1998), Monkey see, monkey do: The Influence of work groups on the antisocial behavior of employees, Academy of Management Journal, 41(6), https://doi.org/10.5465/256963 [accessed: 10.12.2021].

Rzecznik Praw Obywatelskich (2021, April 8), RPO przypomina: szkoła jest zobowiązana do poszanowania tożsamości płciowej uczniów, https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-rozsamosc-plciowa-uczniow-godnosc-szacunek [accessed: 10.12.2021].

Shapiro J. R., Neuberg S. L. (2007), From stereotype threat to stereotype threats: Implications of a multi-threat framework for causes, moderators, mediators, consequences, and interventions, Personality and Social Psychology Review, 11(2), https://doi.org/10.1177/1088868306294790 [accessed: 10.12.2021].

Stangor C. (2014, October 17), 7.3 Adolescence: Developing Independence and Identity – Introduction to Psychology – 1st Canadian Edition, Pressbooks.

Świder M., Winiewski M. (red.) (2017), Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce (Raport za lata 2015–2016), Kampania Przeciw Homofobii.

Taraszkiewicz M. (2003), Bezpieczeństwo w szkole: poradnik dyrektora i nauczyciela, Wydawnictwo Verlag Dashofer, Warszawa.

Wernick L.J., Kulick A., Inglehart M.H. (2013), Factors predicting student intervention when witnessing anti-LGBTQ harassment: The influence of peers, teachers, and climate, Children and Youth Services Review, 35(2), https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2012.11.003 [accessed: 10.12.2021].

Witczak M. (2021, May 3), LGBT wyjeżdżają z Polski. Normalność zaczyna się tuż za granicą, Polityka, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/2116661,1,lgbt-wyjezdzaja-z-polski-normalnosc-zaczyna-sie-tuz-za-granica.read [accessed: 10.12.2021].

Woodcock A., Hernandez P.R., Estrada M., Schultz P.W. (2012), The consequences of chronic stereotype threat: Domain disidentification and abandonment, Journal of Personality and Social Psychology, 103(4), https://doi.org/10.1037/a0029120 [accessed: 10.12.2021].

Wycisk J. (2018), Homofobia jako źródło zagrożeń dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 17(1).

Zapora A., Tarka A., Lipska M., Kuc, D. (red.) (2020), Historie młodzieży LGBTQ+ z czasu pandemii i nauczania zdalnego (Raport badawczy)Kampania Przeciw Homofobii.