Jakość władzy publicznej a wybory powszechne – ujęcie marketingowe

Piotr Lenik

Abstrakt

The quality of the official authority and the general election – marketing presentation

In the article was paid attention to connections between the general election and the quality of official authority. Here was discussed a specificity of the instrumentation of election marketing in context 4P model, a systematics of election taking place in our country, as well as issues of the participation of the society in the general election on various rungs of the authority.

Słowa kluczowe: marketing wyborczy, marketing-mix, władza publiczna, wybory
References

Altkorn J. (2003), Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków.

CBOS (2009), Komunikat z badań: Prestiż zawodów , Warszawa, http://www.cbos.pl (dostęp: ???).

Kotler P. (1999), Marketing Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Lehmann, Winer R.S. (2002), Product Management, McGraw Hill, New York.

Northwerstern D.R., Kotler P. (2004), Marketing od A do Z, PWE, Warszawa.

Noworól A. (2007), Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Ustawa (2011), Ustawa Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U. 2011 Nr 21, poz. 112 z późn. zm.).

Vitale R.P., Giglierano J.J. (2002), Business to Business Marketing. Analysis & Practice in

a Dynamic Environment, Thomson Learning, Ohio.

Wiszniowski R. (2002), Wprowadzenie do teorii marketingu politycznego [w:] A.W. Jabłoński,

L. Sobkowiak (red.),,Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wrocław.

http://www.for.gov.pl

http://www.pkw.gov.pl

http://www.btobonline.com

http://www.marketingpower.com/AboutAMA

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.