Instrukcje dla Autorów

Opublikowane mogą być teksty stanowiące artykuły naukowe, w tym artykuły recenzyjne. Przyjmowane są teksty w języku polskim lub angielskim.

Teksty przesyłane do Zarządzania Publicznego nie mogą być wcześniej opublikowane lub znajdować się w trakcie recenzowania lub oceny w innym czasopiśmie.

Teksty przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail zarzadzanie.publiczne@uj.edu.pl. Teksty należy składać w formacie edytowalnym Word (.doc, docx).

Autor podpisuje z Wydawnictwem umowę o publikacji tekstu jego autorstwa.

Wzór umowy jest dostepny w zakładce "Umowy, Formularze"

Teksty należy przygotować zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi poniżej:

 [plik .pdf] WYTYCZNE DLA AUTORÓW