Instrukcje dla Autorów

Zarządzanie Publiczne jest czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pragniemy zachęcić do współpracy naukowców zainteresowanych pograniczem administracji, zarządzania, prawa, rozwoju regionalnego, urbanistyki, nauk społecznych.

ORCID

Autorów i współautorów publikujących artykuły w "Zarządzaniu Publicznym" zachęcamy do rejestracji w bazie ORCID (Open Researcher and Contributor ID).
ORCID to rejestr unikalnych identyfikatorów dla naukowców i badaczy, który jest otwarty, przejrzysty, mobilny i służy jednoznacznej identyfikacji autorów oraz ich publikacji.
Bezpłatnej rejestracji można dokonać na stronie: https://orcid.org/

Zasady kwalifikowania i odrzucania publikacji

1. Wstępnej weryfikacji artykułów naukowych dokonuje Redakcja Czasopisma. Polega ona w szczególności na stwierdzeniu, czy dany artykuł jest zgodny z profilem Czasopisma.

Ponadto publikowane są artykuły, które (wystarczy spełnić jedno z poniższych kryteriów):

a) stanowią twórcze wyjaśnienie problemu badawczego,

b) są przeglądem stanu badań w danym zakresie,

c) propagują wyniki polskich badań naukowych w językach kongresowych,

d) stanowią krytyczne zreferowanie zagranicznych badań naukowych

e) są edycjami źródłowymi.

2. Redakcja Czasopisma może w uzasadnionych okolicznościach przyjąć do druku artykuł nie spełniający powyższych kryteriów.

3. Tekst przyjęty przez Redakcję przesyłany jest recenzentom, którzy:

a) wypowiadają się w zakresie meritum artykułu (w szczególności: zgodność treści z tytułem, wyczerpanie tematu, ocena wniosków, zakres wykorzystanych materiałów),

b) oceniają stronę językową tekstu,

c) dokonują także weryfikacji tekstu w zakresie jego zgodności z wymogami prawa autorskiego.

Artykuły są oceniane przez dwóch recenzentów i zatwierdzane do druku przez redakcję. Publikacja nie może obejmować tekstu już wydanego albo przekazanego innemu wydawnictwu. Autor otrzymuje bezpłatnie jeden egzemplarz Zarządzania Publicznego. Rocznie publikowane będą cztery zeszyty dostępne zarówno w wersji książkowej jak i na stronach internetowych Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Informacje dla autorów dotyczące „ghostwriting” i „guest authorship”

Redakcja w poszanowaniu i promowaniu rzetelności w nauce dokłada wszelkich starań, by publikowane w czasopiśmie artykuły spełniały etyczne i merytoryczne standardy tekstu naukowego.

W tym celu autorzy w składanych deklaracjach przekazują informacje związane z:

a) indywidualnym wkładem autora w powstanie publikacji przez podanie afiliacji oraz kontrybucji związanych z powstaniem testu (informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu, itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji);

b) deklaracją autora o odpowiedzialności za przedstawione wyżej informacje;

c) źródłami finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”);

Przejawami nierzetelności naukowej są „ghostwriting” i „guest authorship”. Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.  Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.
Niedopełnienie wymogu rzetelności naukowej przez autorów będzie skutkowało powiadomieniem instytucji ich zatrudniających i ewentualnie innych podmiotów (np. towarzystw naukowych).

Teksty stanowiące artykuły naukowe, recenzje, sprawozdania z konferencji, komunikaty powinny być przedłożone redakcji na adres sekretarza redakcji, dr Pawła Hałata drogą elektroniczną (zarzadzanie.publiczne@uj.edu.pl) lub pocztą (Instytut Spraw Publicznych UJ; ul Łojasiewicza 4, 30-048 Kraków). Do tekstu należy dołączyć następujące dane osobowe: imię i nazwisko, tytuł/stopień naukowy, zajmowane stanowisko, miejsce pracy, adres pocztowy i elektroniczny, telefon kontaktowy, oraz oświadczenie dotyczące praw autorskich oraz zgody na opublikowanie pracy. Przewidywana objętość artykułów: do 27 000 znaków, recenzji i sprawozdań: 9000 znaków. Artykuły naukowe powinny zawierać następujące, jasno wyodrębnione części: wstęp przedstawiający określenie celu i opis stosowanych metod, stan badań na dany temat, wyniki uzyskane przez autora, ich analiza i dyskusja, uwagi końcowe.

Teksty należy przygotowywać za pomocą edytora tekstu Word, czcionką Times New Roman 12. Ilustracje i tabele (czcionka Times New Roman 8) należy zamieścić na oddzielnych stronach, w tekście wskazując miejsce, w którym mają być zamieszczone (powinny one być również dostępne w osobnym pliku graficznym).

Zachować należy następujący układ artykułu:

  1. Strona tytułowa: tytuł naukowy, imię, nazwisko autora (ów), jego (ich) afiliacja
  2. Streszczenie w języku polskim (300 znaków)
  3. Tytuł i streszczenie w języku angielskim (300 znaków)
  4. Słowa kluczowe w języku polskim (maksymalnie pięć)
  5. Słowa kluczowe w języku angielskim (maksymalnie pięć)
  6. Przypisy merytoryczne należy ograniczyć do minimum i zamieścić u dołu strony, na której występują.
  7. Odnośniki do literatury należy umieszczać w tekście w postaci: [nazwisko autora/autorów cytowanej pracy, rok jej wydania i – w przypadku zamieszczenia dosłownego cytatu – numer cytowanej strony].
  8. Bibliografia w porządku alfabetycznym (obejmująca wyłącznie cytowane pozycje):
•    nazwisko i pierwsze litery imienia autora, rok wydania (w nawiasie), tytuł (kursywą), wydawnictwo, miejsce wydania, według modelu:

Wojciechowski W. (1997), Samorząd terytorialny w warunkach gospodarki rynkowej, PWN, Warszawa


•    w przypadku prac zbiorowych: nazwisko i pierwsze litery imienia autora, rok wydania (w nawiasie), tytuł (kursywą) - [w]: autor, ew. redaktor, tytuł książki (kursywą), wydawnictwo, miejsce wydania, według modelu:

Korzeniowski K. (1991), Psychospołeczne uwarunkowanie zachowań wyborczych, [w:] K. Skarżyńska (red.), Wybory i narodziny demokracji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Scholar, Warszawa


•    w przypadku druku w czasopiśmie: nazwisko i pierwsze litery imienia autora, rok wydania (w nawiasie), tytuł (kursywą), tytuł czasopisma (w cudzysłowie), numer, numer porządkowy, według modelu:

Sicinski A. (1971), O idei społeczeństwa obywatelskiego, „Wiedza i Życie”, 6 (28)


•    dokumenty programowe: tytuł (kursywą), rok wydania (w nawiasie), podmiot/instytucja opracowująca, miejsce wydania, według modelu:

Strategia Rozwoju Krakowa (2005), Urząd Miasta Krakowa – Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, Kraków

W przypadku dokumentów elektronicznych: nazwisko autora i inicjały imion, tytuł w formie występującej w źródle, typ nośnika – podany w nawiasie kwadratowym, np. [online], [CD-ROM], [dyskietka]; wydanie (wersja); wydawca; miejsce wydania; data wydania; data aktualizacji. Przy wykorzystaniu stron internetowych – podanie dokładnego adresu i daty dostępu.`

Materiały przygotowane niezgodnie z powyższymi wskazówkami nie będą rozpatrywane.

Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca.