Procedura recenzowania

1. Artykuły zamieszczane w „Zarządzaniu Publicznym” są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów, pochodzących spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.

2. Zasady kwalifikowania publikacji są zawarte w „Instrukcji dla autorów”.

3. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (zasada tzw. double-blind review proces): w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.

4. Recenzje przyjmują formę pisemną; recenzenci formułują jednoznaczny wniosek dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia.

5. Formularz recenzji, zawierający kryteria oceny artykułów naukowych, jest dostępny na stronie internetowej czasopisma.

6. Nazwiska recenzentów współpracujących z redakcją są ogłaszane raz w roku na stronie internetowej czasopisma. Redakcja nie publikuje nazwisk recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów czasopisma.


Do pobrania: FORMULARZ RECENZJI (plik w formacie .docx)