Zarządzanie Publiczne Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Joanna Kołodziejczyk
Sekretarz redakcji: Paweł Hałat

Czasopismo ukazuje się cztery razy w ciągu roku. Publikacja przeznaczona jest dla naukowców, menedżerów sektora publicznego oraz pracowników administracji i służb publicznych. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje badania interdyscyplinarne w zarządzaniu publicznym – aspekty ekonomiczne, prawne, socjologiczne, polityczne zostaną w równym stopniu wzięte pod uwagę.

ISSN 1896-0200
e-ISSN 2084-3968
Punkty MEiN: 5
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Zarządzanie Publiczne, 2020, Numer 3 (51)

Redaktor naczelny: Joanna Kołodziejczyk
Sekretarz redakcji: Paweł Hałat
Opublikowano online: 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Zasada ostrożności a klasyczne reguły decyzyjne

Zarządzanie Publiczne, 2020, Numer 3 (51), s. 83–102
DOI 10.4467/20843968ZP.20.007.13395

Legalizacja samowoli budowlanych w polskim systemie prawnym

Zarządzanie Publiczne, 2020, Numer 3 (51), s. 103–115
DOI 10.4467/20843968ZP.20.008.13396

Organizacja i funkcjonowanie wojewódzkiego transportu kolejowego na przykładzie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej

Zarządzanie Publiczne, 2020, Numer 3 (51), s. 117–138
DOI 10.4467/20843968ZP.20.009.13397