Zarządzanie Publiczne Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Joanna Kołodziejczyk
Sekretarz redakcji: Sylwia Wrona, Joanna Trzópek-Paszkiewicz

Czasopismo ukazuje się cztery razy w ciągu roku. Publikacja przeznaczona jest dla naukowców, menedżerów sektora publicznego oraz pracowników administracji i służb publicznych. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje badania interdyscyplinarne w zarządzaniu publicznym – aspekty ekonomiczne, prawne, socjologiczne, polityczne zostaną w równym stopniu wzięte pod uwagę.

ISSN 1896-0200
e-ISSN 2084-3968
Punkty MEiN: 20
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Zarządzanie Publiczne, 2022, Numer 1–2 (57) 2022

Redaktor naczelny: Joanna Kołodziejczyk
Sekretarz redakcji: Joanna Trzópek-Paszkiewicz

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wpływ zasady równości szans kobiet i mężczyzn na postrzeganie roli kobiety w zarządzaniu

Zarządzanie Publiczne, 2022, Numer 1–2 (57) 2022, s. 1-21
DOI 10.4467/20843968ZP.22.001.18036

Idea miasta zielonego – analiza porównawcza miast Europy Środkowej (przykład Warszawy, Pragi i Budapesztu) 

Zarządzanie Publiczne, 2022, Numer 1–2 (57) 2022, s. 23-47
DOI 10.4467/20843968ZP.22.002.18037

Wpływ ceny kontraktów terminowych EUA i uzyskiwanych z ich sprzedaży środków na inwestycje rządowe państwa polskiego w odnawialne źródła energii w latach 2013–2020

Zarządzanie Publiczne, 2022, Numer 1–2 (57) 2022, s. 49-63
DOI 10.4467/20843968ZP.22.003.18038

Organisational succession in Polish foundations – formal statutory solutions

Zarządzanie Publiczne, 2022, Numer 1–2 (57) 2022, s. 65-78
DOI 10.4467/20843968ZP.22.004.18039