Rola modelu ZMOT w zarządzaniu w podmiotach kultury

Monika Spychalska-Wojtkiewicz

Abstrakt
This article deals with Google’s ZMOT model and its potential use in cultural entities. The article analyses the application of the model, using one particular culture unit as a study case.
Słowa kluczowe: model ZMOT, zarządzanie relacjami, klient, podmioty kultury
References

Buchnowska D., CRM strategia technologia, Gdańsk 2006.

EC, Economy of Culture in Europe, DG Education and Culture, Bruksela 2006.

Koszarek M., Diagnoza sektora branż kreatywnych na obszarze Metropolii Gdańskiej, raport końcowy.

Mathews G., Supermarket kultury. Kultura globalna tożsamość jednostki, Warszawa 2005.

OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2, The Stationery Office, London 2009.

Podręcznik szkoleniowy dotyczący sektora kultury Polsce dla wnioskodawców partnerów programu Promowanie różnorodności kulturowej artystycznej ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego finansowanego funduszy EOG 2009–2014, Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2012.

 

Źródła internetowe

Etmanowicz A., Trzebański M., Martele B., Rekomendacje działań kierunków wsparcia rozwoju przemysłów kreatywnych województwie pomorskim, Toruń 2012, http://kreatywni.arp.gda.pl/plik,57,rekomendacje-dzialan-i-kierunkow-wsparcia-przemyslow-kreatywnych-w-wojewodztwie-pomorskim.pdf (data dostępu: 20.08.2017).

http://badania-w-kulturze.mik.krakow.pl/2012/02/22/sektor-kultury-ujecie-instytucjonalne-i-znaczenie-gospodarcze/ (data dostępu: 20.08.2017).

http://kreatywnapolska.pl/klasyfikacja-przemyslow-kreatywnych (data dostępu: 20.08.2017).

https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/micro-moments/zero-moment-truth/ (data dostępu: 17.08.2017).

https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/micro-moments/zero-moment-truth/ (data dostępu: 15.08.2017).

inkubatorkultury.szczecin.pl/o-nas/ (data dostępu: 10.08.2017).

Mackiewicz M., Machorowska B., Śliwka A., Analiza potrzeb rozwoju sektorów kreatywnych – raport końcowy, Warszawa 2009, http://www.mg.gov.pl/files/upload/10147/Analiza%20potrzeb%20i%20rozwoju%20przemyslow%20kreatywnych.pdf (data dostępu: 20.08.2017).

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.