Kiedy projekt połyka organizację. Problem projektyzacji w organizacjach pozarządowych w kulturze a zagadnienie wyobraźni organizacyjnej

Olga Kosińska

Abstrakt

When a project swallows an organization. Projectification in cultural non-governmental organizations and organizational imagination

Abstract

Projects have a widespread presence in the non-governmental sector. Sometimes, they make it possible to perform tasks which would otherwise remain uncompleted due to insufficient funds, for instance. At the same time, however, the increasingly common phenomenon in smaller NGOs is when one large project swallows the organization along with its more modest initiatives. With time, the Cracow’s foundation under scrutiny, which operates in the cultural sector, has evolved from a self-help organization engaged in a number of minor activities, often completely devoid of external funding, into an entity focusing all its strength and resources on one large annual project funded from grants. In her autoethnography combined with the material from individual in-depth interviews, the author, who is both a participant of and a witness to these changes, describes the process of the main project having supplanted the grassroots initiatives, which has resulted, inter alia, in the disintegration within the foundation. Simultaneously, she provides at least a partial solution to this problem in the form of organizational imagination understood as a management style oriented towards people with all their needs and capabilities as well as towards taking action based on far-reaching trust in people.

Słowa kluczowe: projektyzacja, trzeci sektor, organizacje pozarządowe, wyobraźnia organizacyjna, autoetnografia , projectification, third sector, non-governmental organizations, organizational imagination, autoethnography
References

Adamiak P., Charycka B., Gumkowska M. (2016), Kondycja sektora organizacji pozarządowych Polsce 2015. Raport badań, Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor, [dok. elektr.], dostęp online: http://fakty.ngo.pl/files/wiadomosci.ngo.pl/public/civicpedia/Raport_Klon_Kondycja_2015.pdf [odczyt: 6 kwietnia 2018].

Batko R. (2013), Golem, awatar, Midas, Złoty Cielec. Organizacja publiczna płynnej nowoczesności, Warszawa: Sedno.

Bogacz-Wojtanowska E. (2006), Zarządzanie organizacjami pozarządowymi na przykładzie stowarzyszeń krakowskich, Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bogacz-Wojtanowska E., Rymsza M. (2015), Między wiedzą „ezoteryczną” pozarządowym menedżeryzmem. Profesjonalne zarządzanie organizacjach non profit, „Trzeci Sektor”, nr 36, 4–13.

Ćwikła M. (٢٠١٥), Projekt kulturalny jako fenomen, [w:] Góral A. et al. (red.), Zarządzanie projektami sferze kultury. Studia przypadków, Kraków: Attyka, 13–24.

Eagleton T. (2012), Koniec teorii, tłum. B. Kuźniarz, Warszawa: Wyd. Krytyki Politycznej.

Jałocha B. (2014), Zarządzanie portfelem projektów. Koncepcje biznesowe praktyka organizacji publicznych, Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kostera M. (red.) (2013), Organizować polotem. Wyobraźnia organizacyjna praktyce, Warszawa: Sedno.

Kozinets R.V. (2012), Netnografia. Badania etnograficzne online, tłum. M. Brzozowska-Brywczyńska, Warszawa: PWN.

Lyotard J.-F. (1997), Kondycja ponowoczesna: raport stanie wiedzy, tłum. M. Kowalska, J. Migasiński, Warszawa: Aletheia.

Mazurek A. (2016), Ludzie organizacjach pozarządowych, [w:] E. Bogacz-Wojtanowska, S. Wrona (red.), Zarządzanie organizacjami pozarządowymi, Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, [dok. elektr.], 95–114, dostęp online: http://www.isp.uj.edu.pl/documents/2103800/7252370/Zarz%C4%85dzanie+organizacjami+pozarz%C4%85dowymi/6b3a837e-fa19-49a5-840e-bc7e8d23b317 [odczyt: 17 kwietnia 2018].

Morgan G. (2001), Wyobraźnia organizacyjna: nowe sposoby postrzegania, organizowania zarządzania, tłum. Z. Wiankowska-Ładyka, Warszawa: PWN.

Prawelska-Skrzypek G., Jałocha B. (2014), Projektyzacja sektora publicznego Polsce – implikacje dla organizacji samorządu terytorialnego, „Zarządzanie Publiczne”, nr 3(27), [dok. elektr.], 273–284, dostęp online: http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2014/Zarzadzanie-Publiczne-3-2014/art/3801 [odczyt: 17 kwietnia 2018].

Przybysz I. (2015), Zarządzanie zasobami ludzkimi – pięć symptomów kryzysu organizacjach pozarządowych, „Trzeci Sektor”, nr 36, 14–20.

Szreder K. (2016), ABC Projektariatu. nędzy projektowego życia, Warszawa: Bęc Zmiana.

Trocki M. (2014), Organizacja projektowa, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Wrona S. (2016), Lider organizacji pozarządowej, [w:] E. Bogacz-Wojtanowska, S. Wrona (red.), Zarządzanie organizacjami pozarządowymi, Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, [dok. elektr.], 115–131, dostęp online: http://www.isp.uj.edu.pl/documents/2103800/7252370/Zarz%C4%85dzanie+organizacjami+pozarz%C4%85dowymi/6b3a837e-fa19-49a5-840e-bc7e8d23b317 [odczyt: 17 kwietnia 2018].

Zawadzki M. (2015), Autoetnografia, [w:] M. Kostera (red. nauk.), Metody badawcze zarządzaniu humanistycznym, Warszawa: Sedno, 61–69.