Zarządzanie różnorodnością jako wyzwanie dla organizacji związanych z kulturą

Tomasz Dąbrowski

Abstrakt

Diversity Management as a Challenge to Cultural Organisations

The paper explains the concept of diversity management and answers the questions of whether, and if so – why, diversity management should be part of the cultural organisations’ strategy of preparing for the future. The article is an attempt to look at the phenomenon of diversity management in the cultural sector from the perspective of the challenges and benefits it brings to cultural organisations and managers. In this respect, the paper presents a fragment of a broader research project which discusses the five most-repeated arguments justifying a diversity-based approach: demographic changes, desire to reach the so-far-excluded groups of people and provide wider access, increasing innovation and adaptability, reducing risk, implementation of internal policies and/or legal requirements, and caring for a “better” work environment and commitment.

Słowa kluczowe: zarządzanie różnorodnością, inkluzja, dostępność, zmiany na rynku pracy, przywództwo , diversity management, inclusion, accessibility, labour market changes, leadership
References

Albrychiewicz-Słocińska A., Robak E. (2017), Pozyskiwanie pracowników z pokolenia Y – wybrane praktyki organizacyjne z zakresu marketingu rekrutacyjnego, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie”, nr 28(1), 147–161.

American Alliance of Museums (b.d.-a), American Alliance of Museums 2016–2020 Strategic Plan, [dok. elektr.], dostęp online: https://www.aam-us.org/programs/about-aam/american-alliance-of-museums-strategic-plan/ [odczyt: 21 czerwiec 2018].

American Alliance of Museums (b.d.-b), Diversity Committee (DivCom), [dok. elektr.], dostęp online: https://www.aam-us.org/professional-networks/diversity-committee/ [odczyt: 21 czerwiec 2018].

Amgueddfa Cymru – National Museum Wales (2009), Equality & Diversity Policy, [dok. elektr.], dostęp online: https://museum.wales/about/policy/equality_diversity_policy/ [odczyt: 20 czerwca 2018].

BAEL GUS (2018), Kwartalne i roczne dane z BAEL GUS 1993-IV kw. 2017, [dok. elektr.], dostęp online: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/container/niepelnosprawnosc-w-liczbach/rynek-pracy/bael/3.04.2018/Kwartalne%20i%20roczne%20dane%20z%20BAEL%20GUS%201993-IV%20kW.%202017%20aktualizacja%2003.04.2018.xls [odczyt: 15 czerwca 2018].

Cieślikowska D., Sarata N. (2012), Dyskryminacja wielokrotna – historia, teorie, przegląd badań, Warszawa: Fundacja Fundusz Współpracy.

Dąbrowski T. (2018), Jak wdrożyć politykę świadomego zatrudniania i inkluzji osób z niepełnosprawnościami, „Personel Plus”, nr 3, 79–83.

Dąbrowski T., Ulatowska R. (2018), Otwartość na pracowników w różnym wieku. Zrozumienie i diagnoza w miejsce szufladkowania, „Personel Plus”, nr 7, 68–74.

Deloitte (2017), The 2017 Deloitte Millennial Survey. Apprehensive millennials: seeking stability and opportunitiesin an uncertain world.

Deloitte (2018), Global Human Capital Trends 2018, [dok. elektr.], dostęp online: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/human-capital/deloitte-uk-human-capital-trends-2018.pdf [odczyt: 15 maja 2018].

Drela K. (2017), Zmiany demograficzne a rynek pracy w Polsce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 489, 78–89.

Forbes Insights (2011), Global Diversity and Inclusion. Fostering Innovation Through a Diverse Workforce, New York.

Frost S. (2018), How diversity (that is included) can fuel innovation and engagement – and how sameness can be lethal, „Strategic HR Review”, vol. 17, no. 3, 119–125.

Gardenswartz L., Rowe A. (2003), Diverse teams at work: capitalizing on the power of diversity, Alexandria: Society for Human Resource Management.

Grobler A. (2006), Metodologia nauk, Kraków: Wydawnictwo Znak.

Gross-Gołacka E. (2018), Zarządzanie różnorodnością w kierunku zróżnicowanych zasobów ludzkich w organizacji, Warszawa: Difin.

GUS (2014), Prognoza ludności na lata 2014–2050, [dok. elektr.], dostęp online: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014–2050-opracowana-2014-r-,1,5.html [odczayt: 14 lipca 2018].

Hernik J., Bieniecka A. (2017), Diversity Management as a Base of a Business Model, „Journal of Corporate Responsibility and Leadership”, vol. 4, no. 4, 35–49.

Hysa B. (2016), Zarządzanie różnorodnością pokoleniową, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie”, nr 97, 365–396.

Instytut Kultury UJ (2018), Plan studiów stacjonarnych na kierunku studiów wyższych: zarządzanie kulturą i mediami, studia stacjonarne II stopnia, [dok. elektr.], dostęp online: http://www.kultura.uj.edu.pl/documents/18091666/140209328/PLAN+STUDI%C3%93W+II+STOPIE%C5%83+stacjonarne+FINAL.pdf/c810de9c-74c6–415c-a810-f7fff22b5ecd [odczyt: 14 czerwca 2018].

Kaczmarek P., Morawska-Wilkowska A., Krajnik A., Remisko B., Wolsa M. (2009), „Firma = różnorodność”. Zrozumienie, poszanowanie, zarządzanie, Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Kaczmarek P., Orzęcka M. (2018), Różnorodność w RESPECT Index, Analiza tematyczna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2, 2–3.

Knaś P. (2015), Dostępność kultury jako główny temat sprawozdawczości instytucji kultury, [dok. elektr.], dostęp online: http://badania-w-kulturze.mik.krakow.pl/2015/07/15/dostepnosc--kultury-jako-glowny-temat-sprawozdawczosci-instytucji-kultury/index.html [odczyt:20 czerwca 2018].

Kopeć J. (2016), Dylematy zarządzania różnorodnością pracowniczą, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 430, 176–184.

Kostera M. (2010), Organizacje i archetypy, Warszawa: Wolters Kluwer Polska. Kostera M. (2015), Refleksje o zarządzaniu humanistycznym, [w:] B. Nierenberg, R. Batko, Ł. Sułkowski (red.), Zarządzanie humanistyczne, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 53–62.

Kuderowicz Z. (1987), Dilthey, Warszawa: Wiedza Powszechna.

Lawthom R. (2007), Przeciw wszelkiej nierówności: zarządzanie różnorodnością, [w:] N. Chmiel (red.), Psychologia pracy i organizacji, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 417–438.

Lewandowski M. (2013), Sprawność zarządzania instytucjami kultury, „Studia Ekonomiczne”, nr 168, 139–151.

LGBT Business Forum (2015), Włączanie polityki równościowej szansą na rozwój w dobie kryzysu, Warszawa.

Maj J. (2017), Intersections Between Diversity Management and Human Resources Management in Polish Enterprises, „Journal of Corporate Responsibility and Leadership”, vol. 4, no. 4, 69–83.

Majewski P. (2016), Wykształcony muzealnik we współczesnym muzeum – stan obecny i perspektywa, [dok. elektr.], dostęp online: http://muzealnictwo.com/2017/03/wyksztalcony-muzealnik-we-wspolczesnym-muzeum/ [odczyt: 20 czerwca 2018].

Mazur B. (2012), Zarządzanie różnorodnością kulturową, „Współczesne Zarządzanie”, nr 3, 144–153.

Mor Barak M. E. (2014), Managing Diversity: Toward a Globally Inclusive Workplace, third edition, Thousand Oaks: SAGE.

Moss G., Sims C., Dodds I., David A. (2016), Inclusive Leadership… driving performance through diversity!, Employers Network for Equality & Inclusion.

Nowicka M. (2014), Socjologia krytyczna a obietnica emancypacji. Wybrane problemy, “Stan Rzeczy”, nr 6, 235–254.

Özbilgin M., Tatli A., Ipek G., Sameer M. (2014), The Business Case for Diversity Management, London: The Association of Chartered Certified Accountants.

Richard O.C., Johnson N.B. (1999), Making the connection between formal human resource diversity practices and organizational effectiveness. Behind Management Fashion, „Performance Improvement Quarterly”, vol. 12, no. 1, 77–96.

Sabharwal M. (2014), Is Diversity Management Sufficient? Organizational Inclusion to Further Performance, „Public Personnel Management”, vol. 43, no. 2, 197–217.

Salisbury and South Wiltshire Museum (2011), Salisbury and South Wiltshire Museum Equality & Diversity Policy. Dostęp online: https://salisburymuseum.org.uk/sites/default/files/documents/Salisbuy%20Museum%20Equality%20and%20Diversity%20Policy.doc [odczyt: 102018].

Sherbin L., Rashid R.R. (2017), Diversity Doesn’t Stick Without Inclusion, „Harvard Business Review”, vol. 1, [dok. elektr.], dostęp online: https://hbr.org/2017/02/diversity-doesnt-stick-without-inclusion [odczyt: 10 maja 2018].

Sułkowski Ł. (2015), Paradygmaty humanistycznego zarządzania, [w:] B. Nierenberg, R. Batko, Ł. Sułkowski (red.), Zarządzanie humanistyczne, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 123–138.

Sznajder A. (2013), Przewodnik po zarządzaniu różnorodnością, Warszawa: Konfederacja Lewiatan. The British Museum (2015), Equality and Diversity Policy, [dok. elektr.], dostęp online: https://www.britishmuseum.org/pdf/Equality_and_Diversity_Policy_20150219.pdf [odczyt: 25 czerwca 2018].

Walczak W. (2011), Zarządzanie różnorodnością jako podstawa budowania potencjału kapitału ludzkiego organizacji, „E-mentor”, nr 3(40), [dok. elektr.], dostęp online: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/40/id/840#spis7 [odczyt: 10 września 2017].

Wodzyńska K. (2016), Udział kobiet w organach zarządczych i nadzorczych spółek w świetle wybranych teorii, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie”, nr 150, 167–183.

Wziątek-Staśko A. (2012), Diversity management: narzędzie skutecznego motywowania pracowników, Warszawa: Difin.

Yang Yang, Konrad A. M. (2011), Understanding Diversity Management Practices: Implications of Institutional Theory and Resource-Based Theory, „Group & Organization Management”, vol. 36, no. 1, 6–38.

Zaroda-Dąbrowska A. (2015), Zarządzanie różnorodnością jako wyzwanie menedżerów. Wykorzystanie potencjału starszych pracowników – case study, [w:] M. Makowiec (red.), Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych, Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 37–44.

Zaroda-Dąbrowska A. (2018), Jak budować zaangażowanie menedżerów w procesy Diversity & Inclusion, „Personel Plus”, nr 6, 77–81.

Zawadzki M. (2013), Konsekwencje założeń funkcjonalistycznych w epistemologii kultury organizacyjnej. Perspektywa nurtu krytycznego w naukach o zarządzaniu, „Problemy Zarzadzania”, nr 11(44), 58–74.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.