»Co to jest muzeum« – wyobrażenia dzieci w wieku pomiędzy 5. a 7. rokiem życia na temat instytucji muzealnej

Jolanta Skutnik

Abstrakt
What is a Museum – Children’s Notion (between the 5 and 7) about the Museum’s Institution
 

This document presents the results of research on the perception of the museum by younger children (aged 5 to 7 years). The research was carried out in a group of 250 children attending kindergartens in the Silesian Voivodship. The results of the research served to get to know how children perceive the museum as an institution, its tasks and functions. This knowledge should be preceded by all educational activities of museums.

The qualitative strategy with the methodology associated with the interpretive paradigm was chosen for the implementation of the research. Assuming that children are not able to accurately answer questions related to defining concepts and phenomena, research should be based on such methods of expression that would reproduce the image of the analyzed phenomenon in the most readable manner possible. One of the most frequently used forms of observation of children’s ideas about the world are children’s drawings. Hence drawing as a research technique, in the case of children’s questions about phenomena and definitions, it proved to be the most appropriate research tool, allowing to reproduce these fragments of knowledge, experiences, insights and opinions of children who can’t be verbalized. This did not mean giving up verbal statements. From the research experience it is clear that these two methods of data acquisition, in the case of younger children, should occur together, eliminating any possible understatements resulting from the use of any of the methods separately. Their simultaneous use eliminated possible false ways of reading data. That is why, apart from the drawing (as projection techniques), the method of focused group interviews was used. Interviews were conducted with children in groups (8 groups in total), the number of which ranged from 5 to 8 people.

As a result of the research, a rich research material was obtained, including 250 drawings and over a two-hour collection of verbal statements. Detailed analysis with conclusions is the content of this article.

Słowa kluczowe: dzieci, publiczność, muzeum, percepcja, definicja, rysunki, wywiady, children, visitors, museum, perception, definition, drawings, interviews
References

Altkorn J. (2002), Kształtowanie rynkowego wizerunku firm, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Krakowie.

Bourdieu P., Darbel A. (1991), The love of art: European art museums and their publicCam-
bridge: Polity Press.

Bruner J. (1978), Poza dostarczone informacje, tłum. B. Mroziak, Warszawa: PWN.

Debray R. (2010), Wprowadzeniu do mediologii, tłum. A. Kapciak, Warszawa: Oficyna Naukowa.

Doering Z.D., Bickford A., Pekarik A.J. (1997), Visitors to the Smithsonian Institution: summary of studiesReport 973, „Institutional Studies”, Washington: Smithsonian Institution.

Davis A. (2007), Public relations, tłum. G. Dąbkowski, Warszawa: PWE.

Folga-Januszewska D. (2008), Muzeum: definicje pojęcia. Czym jest muzeum dzisiaj?, „Muzeal-
nictwo”, nr 49, s. 200–203.

Folga-Januszewska D. (2009), Raport muzeach 1989–2008, „Muzealnictwo”, nr 50, s. 18–46.

Gloton R., Clero C. (1985), Twórcza aktywność dziecka, tłum. I. Wojnar, Warszawa: WSiP.

Higgins H.H. (1884), Museum of Natural History, Liverpool: Transactions of the Literary and Philosophical Society of Liverpool.

Hornowska E., Paluchowski W. (1987), Rysunek postaci ludzkiej Goodenough Harrisa, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Hurlock E. (1985), Rozwój dziecka, tłum. M. Tyszkowa, t. 1–2, Warszawa: PWN.

Kielar M. (1987), Wyobrażenia sposoby stymulowania ich rozwoju wieku przedszkolnym, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej Krakowie.

Kostrubiec B., Mirucka B. (2007), Rysunek projekcyjnych badaniach relacji społecznych. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Lisek-Michalska J., Daniłowicz P. (red.) (2004), Fokus – zogniskowany wywiad grupowy, studia nad metodą, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Maison D. (2001), Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mikułowski-Pomorski J. (1973), Badania nad publicznością muzealną Polsce, „Muzealnic-
two”, nr 21, s. 74–83.

Muzea Polsce. Raporty na podstawie danych projektu Statystyka muzeów (2013–2015), Warszawa: Narodowy Instytut Muzealnictwa Ochrony Zbiorów, 2016.

Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B. (2006), Psychologia poznawczaWarszawa: Academica Wydawnictwo SWPS – Wydawnictwo Naukowe PWN.

Paivio A. (1991), Dual Coding Theory: Retrospect and current status, „Canadian Journal of Psychology”, Vol. 45, Issue 3, s. 255–287.

Pawlak-Kołodziejska K. (2011), Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa za pomocą działań zakresu public relation, „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego”, nr 25.

Piaget J., Inhelder B. (1967), Obrazy umysłowe, [w:] P. Olderon, J. Piaget, B. Inhelder, P. Greco, Inteligencja, Warszawa: PWN.

Przetacznik-Gierowska M. (1993), Świat dziecka: aktywność, poznanie, środowisko, Kraków: Wydawnictwo Uniwerystetu Jagiellońskiego.

Przetacznikowa M. (1975), Wiek przedszkolny, [w:] M. Żebrowska (red.), Psychologia rozwojowa dzieci młodzieży, Warszawa: PWN, s. 416–519.

Przetacznikowa M. (2000), Psychologia rozwoju człowieka, Warszawa: PWN.

Przetacznikowa M., Makiełło-Jarża M. (1974), Psychologia rozwojowa, Warszawa: WSiP.

Rembowski J. (1986), Metoda projekcyjna psychologii dzieci młodzieży. Zarys technik badawczych, Warszawa: PWN.

Skutnik J. (2018), Edukacja dla rodzin instytucji kultury – przypadek muzeum, [w:] Rodziny/2015, Seniorki seniorzy/2016 instytucji kultury, Poznań: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, s. 39–53.

Soeven C.G. (1993), États-Unis d’Amérique: Une science en formation, „Museum International”, No. 178, Vol. 45, Issue 2, s. 6–12.

Statystyka muzeów. Muzea 2016 roku, Warszawa: Narodowy Instytut Muzealnictwa Ochrony Zbiorów, Warszawa 2017.

Szuman S. (1990), sztuce wychowaniu estetycznym, Warszawa: WSiP.

Szuman S. (2008), Wybór pism estetycznych, oprac. M. Kielar-Turska, Kraków: Universitas.

Waltoś S. (2015), Misja, etyka, wartości. Pytania wartościotwórczą rolę muzeówKongres Muzealników Polskich, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Wójcik K. (2009), Public relations. Wiarygodny dialog otoczeniem, Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.

Ziembiński J. (1990), Stan badań socjologicznych nad społeczną percepcją zbiorów muzealnych Polsce, „Materiały Muzeum Wnętrz Zabytkowych Pszczynie”, t. 6, Pszczyna, s. 194–205.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.