Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku w opiniach odbiorców kultury

Martyna Faustyna Zaniewska

Abstrakt

The Aleksander Wegierko Drama Theater in Bialystok in the Opinions of Recipients of Culture

The Aleksander Wegierko Drama Theater in Bialystok is one of the oldest and largest cultural institutions in Bialystok. The offer of local institutions allows theater enthusiasts to choose from a variety of proposals. How to reach viewers? How to encourage them to come exactly to the Drama Theater? Until 2012, the research on consumer preferences was not conducted in this institution. Almost seven years ago, in cooperation with the Institute of Sociology of the University of Bialystok and the “SocLab” Foundation, the study was carried out and the report “Diagnosis of participation in culture in the Podlasie Voivodship” was create. The aim of the whole project was to learn about the cultural needs of the inhabitants of the Podlasie region, as well as their opinions on artistic activity and the image of cultural institutions.

After six years – in 2018 – the theater staff decided to ask the viewers again to share their opinions about the institution. In May last year, a study entitled “Theater in the opinions of theviewers” was conducted. Thanks to all the information, the institution managed to find out how audience rate it’s offer, what are the expectations regarding future repertoire proposals, as well as from what communication channels viewers obtain information about the operations of the institution. The article aims to describe the most important research results also it presents the distribution channels used to inform about the offer of the Drama Theater. 

Słowa kluczowe: theater, audience, culture, promotion / teatr, widzowie, kultura, promocja
References

Brydniak E. (2011), Marketing Kultu(ralny) [w:] Kultura 2,4%. Synergia różnorodności. Praca zbiorowa praktyków kultury, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury przy wsparciu Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 24–.

Gaw Ł., Skowron F., Szostak A. (red.) (2019), Raport z projektu badawczego Krakowski odbiorca kultury, Kraków: Wydawnictwo Attyka.

Instytut Kultury Miejskiej, strona internetowa, http://ikm.gda.pl/projekty/ [odczyt: 15.05.2019].

Kozłowska-Świątkowska E. (1995), Cały świat gra komedię. 50 lat Państwowego Teatru Drama- tycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, Białystok: Państwowy Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

Poleszczuk J., Sztop-Rutkowska K., Kiszkiel Ł., Klimczuk A., Mejsak R.J., Winiecka K. (2012), Diagnoza partycypacji w kulturze w wojedztwie podlaskim, Białystok: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”, Instytut Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku.

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, strona internetowa, dostęp online: https://rik.ka- towice.pl/obserwatorium/badania-i-rozwoj/ [odczyt: 15.05.2019].

Zaniewska Martyna F., praca dyplomowa Opinie widzów na temat Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Biymstoku, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź 2018.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.