Are Public Libraries a Commonplace? Users from Disadvantaged Groups, Their Cultural Participation Models and an Impact of Libraries

Magdalena Paul

Abstrakt

In the article, I presented the results of the study of the social impact of Mazovian public libraries, focusing on groups of users coming from disadvantaged backgrounds – older people, people in the worse financial situation and residents of villages and small towns. Surveys were carried out in 2017 on 1098 users of 38 Mazovian public libraries (rural and urban). Based on the data I concluded that there are some differences both in the models of public libraries’ use in the analyzed groups, as well as in the range of the benefits of contact with libraries.

Słowa kluczowe: cultural institutions, institutional culture, library users, public libraries, social impact / biblioteki publiczne, instytucje kultury, kultura instytucjonalna, użytkownicy bibliotek, wpływ społeczny
References

Biblioteka Narodowa (2017), Stan Czytelnictwa w Polsce w 2016 roku, Warszawa: Biblioteka Narodowa, http://www.bn.org.pl/download/document/1493378303.pdf [accessed: 6.06.2019].

Biblioteka Narodowa (2018), Zestawienie zbiorcze o stanie i dzialności sieci bibliotek publicznych w 2017 r., Warszawa: Pracownia Bibliotekoznawstwa IKiCZ BN, https://www.bn.org.pl/download/document/1557307802.pdf [accessed: 6.06.2019].

Birdi B., Wilson K., Cocker J. (2008), The Public Library, Exclusion and Empathy: a Literature Review, Library Review, Vol. 57, Issue 8, p. 576–592.

Budyńska B., Jezierska M. (2018), Stan bibliotek w Polsce objętych badaniem ównego Urzędu Statystycznego 2017 r., Warszawa: Pracownia Bibliotekoznawstwa IKiCZ BN, https://www.bn.org.pl/download/document/1554115920.pdf [accessed: 6.06.2019].

Casey M.E., Savastinuk L.C. (2006), Library 2.0: Service for the Next Generation Library, Library Journal, Vol. 131, No. 14, p. 40–44.

Chiessi S. (2011), What are Libraries Worth?: a Way to Assess the Impact of Italian Public Libraries on Users Lives and Society, IFLA, https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 [accessed: 6.06.2019].

Chymkowski R., Parfianowicz-Vertun W., Ociepa A. (2017), Biblioteki publiczne m.st. Warszawy: diagnoza i rekomendowane zmiany, Warszawa, http://www.wpek.pl/pi/117301_1. pdf [accessed: 6.06.2019].

DeFaveri A. (2005), Breaking Barriers: Libraries and Socially Excluded Communities, “Information for Social Change”, 21, http://libr.org/isc/articles/21/9.pdf [accessed: 29.08.2019].

Drzewiecki M. (2011), Biblioteki publiczne i szkolne w procesie kszttowania edukacji specznej: wybrane aspekty, [in:] D. Kuźmina (ed.), Bibliologia i informatologia, Warszawa: Polskie Towarzystwo Bibliologiczne OddziWarszawski, p. 81–87.

Fatyga B. (2014), Rekonstrukcja sensu kategorii uczestnictwo w kulturze, [in:] R. Drozdowski, B. Fatyga, M. Filiciak, M. Krajewski, T. Szlendak, Praktyki kulturalne Polaków, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikaja Kopernika, p. 9–12.

Frederiksen L. (2015), Our Public Library”: Social Reproduction and Urban Public Space in Toronto, Womens Studies International Forum, No. 48, p. 141–153.

Gehner J. (2010), Libraries, Low-Income People, and Social Exclusion, Public Library Quarterly, Vol. 29, Issue 1, p. 39–47.

ówny Urząd Statystyczny (2019), Bank Danych Lokalnych – Kultura – Biblioteki – Biblioteki Publiczne. Warszawa: GUS, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica[accessed: 6.06.2019].

Goban-Klas T. (2009), Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa: Dom Wydawniczy PWN.

Ha T. (2018), Forbes Deleted a Deeply Misinformed op-ed Arguing Amazon Should Replace Libraries, Quartz, https://qz.com/1334123/forbes-deleted-an-op-ed-arguing-that-amazon-should-re- place-libraries/?fbclid=IwAR162qOAMit0WbESqlZT4uv0-eQ8BF4EhNjB4vi_-pY0UJJB-ZDmvQAtvAlM [accessed: 6.06.2019].

Knaś P. (2012), Sektor kultury. Ujęcie instytucjonalne i znaczenie gospodarcze,Badania w Kulturze, http://badania-w-kulturze.mik.krakow.pl/2012/02/22/sektor-kultury-ujecie-instytucjonalne-i-znaczenie-gospodarcze/index.html [accessed: 6.06.2019].

Koontz C.M., Jue D.K., Bishop B.W. (2009), Public Library Facility Closure: an Investigation of Reasons for Closure and Effects on Geographic Market Areas, Library and Information Science Research, Vol. 31, No. 2, p. 84–91.

Kor I., Chymkowski R. (2019), Stan czytelnictwa w Polsce w 2018 roku. Wstępne wyniki, Warszawa: Biblioteka Narodowa, https://bn.org.pl/download/document/1553593649.pdf [accessed: 6.06.2019].

Kotnarowski M., Piechocki P. (2019), Co wywa na zaangażowanie w kulturę?, [in:] T. Płachecki (ed.), Relacje i różnice: uczestnictwo warszawiaków i warszawianek w kulturze, Warszawa: M.st. Warszawa, p. 34–49.

Krajewski M. (2014), Uczestnictwo w kulturze, [in:] R. Drozdowski, B. Fatyga, M. Filiciak, M. Krajewski, T. Szlendak, Praktyki kulturalne Polaków, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikaja Kopernika, p. 12–19.

Lissowski G., Haman J., Jasiński M. (2011), Podstawy statystyki dla socjologów, Vol. 2: Zależności statystyczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Mourdoukoutas P. (2018), Amazon Should Replace Local Libraries to Save Taxpayers Money, http://www.ala.org/yalsa/sites/ala.org.yalsa/files/content/AmazonShouldReplaceLocalLi- brariestoSaveTaxpayersMoney.pdf [accessed: 6.06.2019].

Muddiman D., Durrani S., Dutch M., Linley R., Pateman J.,Vincent J. (2000), Open to All? The Public Library and Social Exclusion, Library and Information Commission Research Report 84, The Council for Museums Archives and Libraries, http://eprints.rclis.org/6283/1/lic084.pdf [accessed: 29.08.2019].

Nguyen L.C., Partridge H., Edwards S.L. (2012), Towards an Understanding of the Participatory Library, Library Hi Tech, Vol. 30, No. 2, p. 335–346.

Paul M. (2018a), Korzystanie z bibliotek jako formy relacji analiza koncepcji teoretycznej z wykorzystaniem triangulacji metod badawczych, Przegląd Biblioteczny, Vol. 86, No. 4, p. 531–553.

Paul M. (2018b), Wpływ speczny bibliotek publicznych. Badanie ytkowników bibliotek w wojedztwie mazowieckim, Warszawa: Cogito.

Pugacewicz I. (2017), Biblioteka Saint Geneviève i jej tożsamość środowiskowa, [in:] A. Mierzecka, E.B. Zybert (ed.), Instytucje kultury jako rodki życia specznego, Warszawa: Wydawnictwo SBP, p. 156–174.

Rószkiewicz M., Perek-Bias J., Węziak-Biowolska D., Zięba-Pietrzak A. (2013), Projektowanie badań speczno-ekonomicznych. Rekomendacje i praktyka badawcza, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Tyszka A. (1981), Partycypacja kulturalna, Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja, Vol. 57, No. 3, p. 137–142.

Usherwood B. (2002), Accounting for Outcomes: Demonstrating the Impact of Public Libraries, Australasian Public Libraries and Information Services, Vol. 15, No. 1, p. 5–13.

Williamson M. (2000), Social Exclusion and the Public Library: a Habermasian Insight, Journal of Librarianship and Information Science, Vol. 32, Issue 4, p. 178–186.

Wojciechowski J. (2005), Biblioteczna wartość naddana, Przegląd Biblioteczny, Vol. 73, No. 1, p. 17–29.

Zickuhr K., Rainie L., Purcell K., Duggan M. (2013), How Americans Value Public Libraries in their Communities, Washington: Pew Research Center. 

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.