Gdzie jest nasza publiczność? Jak, co i kogo badać? Doświadczenia Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Martyna Sowińska-Pasek (vel Paszkowska)

Abstrakt

How to Find our Oudience? Experiences of Museum of King Jan III’s Palace at Wilanów

The Museum of King Jan III’s Palace in Wilanów is one of the biggest and most-visited cultural institutions in our contry. As a protector of the cultural and natural heritage, museum runs its own programs of historical and environmental education, reenactment of old crafts and also conducts large-scale events for mass audience (exhibitions, concerts, performances, festivals). It addresses its offer to children, adolescents, adults, recipients from the senior group, school groups, individual tourists as well as organized groups of foreign tourists. Such a large diversity of the offer has a significant impact on the structure of the audience, which we have started to examine a few years  ago.

The text is a first attempt to formulate a synthetic summary of the activities of the Museum of King Jan III’s Palace at Wilanów in the field of the audience research, taking into account the context of contemporary reflection on the borderline of sociology, anthropology, museology and culture marketing. The elaboration presents selected topics from surveys conducted by the museum in recent years (evaluation of the educational offer, examination of a new audience, foreign tourist profile, brand and image study, auditing the quality of service for visitors, product turnout statistics), and tools located on the periphery of audience surveys, which enable in-depth and multidimensional analysis of the obtained data. The time perspective of the conducted research (about 10 years) allowed for a better understanding of the results obtained and the relations between them. 

Słowa kluczowe: audience research, museum, Palace at Wilanów, new audience / badania publiczności, muzeum, Pałac w Wilanowie, nowa publiczność
References

Publikacje

Badanie publiczności gdańskich instytucji kultury (2018), Gdsk: Instytut Kultury Miejskiej/ DANAE, http://ikm.gda.pl/wp-content/uploads/2018/08/raport-analityczny_v3.pdf [od- czyt: 29.04.2019].

Badanie publiczności warszawskich instytucji kultury (2016), Warszawa: Kantar Millward Brown, http://www.um.warszawa.pl/sites/all/files/zbia/kultura/Publiczno%C5%9B%C4%87%20 warszawskich%20instytucji%20kultury_Raport%20og%C3%B3lny.pdf [odczyt: 29.04.2019].

Bartosz A. (2015), Szukając sensu w sprawozdawczych tabelkach, [w:] M. Niezabitowski, M. Wysocki (red.), I Kongres Muzealników Polskich, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Culture and Local Development. Maximising the Impact. Guide for Local Governments, Communities and Museums (2018), oprac. zbiorowe OECD/ ICOM, https://icom.museum/wp-content/uploads/2018/12/OECD-ICOM-GUIDE-MUSEUMS-AND-CITIES.pdf [odczyt: 20.05.2019].

Folga-Januszewska D. (red.) (2018), Extended Museum in its Milieu, tłum. P. Art, Kraków: TAiWPN Universitas.

Górski P., Lis B. (2016), Badanie publiczności dla początkujących, Purpose, nr 81, https:// purpose.com.pl/mag-nr_81/warsztaty/mag-badanie_publicznosci_dla_poczatkujacych. html [odczyt: 25.04.2019].

Holden J. (2005), Cenić kulturę, Zarządzanie w Kulturze, t. 6, s. 129–137.

Jagodzińska K. (2019), Nowe miejsca nowej sztuki w Europie Środkowej, Kraków: TAiWPN Universitas.

Kodziejczyk I., Kowalczyk G. (oprac.) (2018), Intuitive Associations (IA): Badanie skojarzintuicyjnych: Muzeum Pacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa: Kantar Millward Brown, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (niepublikowane).

Kościuszko A. (2006), Muzeum nie tylko dla muzealników o marketingu w muzeach i roli muzeów na przyadzie Muzeobrania, Zarządzanie w Kulturze, t. 7, s. 25–38.

Kruszewska J., Liwak-Rybak K. (2015), Materiały szkoleniowe ECHOCAST, Narzędzie wspiera- jące rozwój kompetencji specznych pracowników i budowanie standardów obugi klienta w instytucjach kultury, Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Kwiatkowski P.T., Nessel-Łukasik B. (2019), Muzeum w speczności lokalnej. Raport, Warszawa: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Michelson L.M. (1997), Taking the Mystery out of Mystery Shopping, Quirkss Marketing Research Review, http://www.michelson.com/aboutus/article1.html [odczyt: 25.04.2019].

Misiak J. (2014), Muzeum jako organizacja uugowa, [w:] M. Szeląg (red.), Raport o stanie edukacji muzealnej. Suplement. Część 1, Kraków: TAiWPN Universitas, s. 105–113.

Niedbała K. (2017), Czym jest monitoring mediów?, Newspoint, https://blog.newspoint.pl/index.php/2017/08/08/6028-2/ [odczyt: 12.05.2019].

Page G. (2019a), Ad Research Faces the Future, Point of View, KANTAR Millward Brown, https://www.millwardbrown.com/Insights/Point-of-View/Ad_Research_Faces_the_Future/ default.aspx [odczyt: 10.05.2019].

Page G. (2019b), Neuroscience: A New Perspective, Point of View, KANTAR Millward Brown, http://www.millwardbrown.com/docs/default-source/insight-documents/points-of- view/ MillwardBrown_POV_NeurosciencePerspective.pdf [odczyt: 10.05.2019].

Pinna G. (2001), Introduction to Historic House Museums, Museum International, Vol. 53, No. 2, s. 4–9.

Gaw Ł. red. (2019), Raport z projektu badawczego Krakowski odbiorca kultury, oprac. zbiorowe, Kraków: Attyka.

Reichheld F.F. (2003), One Number You Need to Grow, Harvard Business Review, https://hbr.org/2003/12/the-one-number-you-need-to-grow [odczyt: 15.05.2019].

Ritzer G. (1997), Makdonaldyzacja speczstwa, Warszawa: MUZA SA.

Sztuka dla widza. Koncepcja rozwoju widowni (2011), oprac. zbiorowe, Fundacja Impact, Warszawa, http://www.rozwojwidowni.pl/attachments/file/sztuka_dla_widza_impact.  pdf [odczyt: 30.04.2019].

Tomczyk  J.  (2018),  Wilanów   jeszcze  miasteczko  czy  już  miasto  w  mieście?  Handel w dzielnicy pod lupą, PropertyNews, http://www.propertynews.pl/centra-handlowe/wilanow-jeszcze-miasteczko-czy-juz-miasto-w-miescie-handel-w-dzielnicy-pod-lupa,67634. html [odczyt: 14.05.2019].

Zaguła A. (2013), Teatr bez widowni?, Purpose, nr 78, https://purpose.com.pl/magazyn/analiza/mag-teatr_bez_widowni.html [odczyt: 10.05.2019].

 

Inne źródła

Badanie turystów zagranicznych odwiedzających Muzeum Pacu Króla Jana III w Wilanowie.

Raport z badania ilościowego (2015), oprac. zbiorowe, Warszawa: Millward Brown, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2015 (niepublikowane, w dokumentacji Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie).

Murzyn-Kupisz M., Dziek J., Gorczyca K., Huj D. (2018). Culture and Local Development. Maximising the Impact. Country Report: Poland, raport dla OECD, Kraków 2018, maszynopis.

Rosiecki S., Kowalczyk G. oprac. (2012), Sdzanie wolnego czasu przez mieszkańców Miasteczka Wilanów. Raport dla Muzeum Pac w Wilanowie, Warszawa: Millward BrownSMG/ KRC., Muzeum Pałacu w Wilanowie (niepublikowane, w dokumentacji Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie).

Sdzanie wolnego czasu przez mieszkańców Miasteczka Wilanów. Raport dla Muzeum Pacu Króla Jana III w Wilanowie (2015), oprac. zbiorowe, Warszawa: Millward Brown, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (niepublikowane, w dokumentacji Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie).

Szeląg M., Audyt jakości obugi zwiedzających metodą tajemniczego zwiedzającego Muzeum Pacu Króla Jana III w Wilanowie, Zabytki. Inwentaryzacje Opracowania naukowe Doradztwo Projektowanie, Poznań/Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (niepublikowane, w dokumentacji Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie).

Wardzyńska M. (2019), Frekwencja produktowa Muzeum Pacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa (niepublikowane, w dokumentacji Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie).

 

Netografia

http://www.rozwojwidowni.pl [odczyt: 30.04.2019]. https://statystykamuzeow.nimoz.pl/# [odczyt: 29.04.2019].

https://www.nimoz.pl/dzialalnosc/projekty/publicznosc-muzeow [odczyt: 29.04.2019].

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.