„Badania publiczności muzeów w Polsce”. Projekt Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Joanna Grzonkowska

Abstrakt

„Audience Research in Polish Museums”. Project Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Project „Audience research in Polish museums” was started in March 2017 as a multi-annual project of the research and educational shape. The starting point was our belief that recognition of your own audience is the first step for each museum to frame the methods of performing your mission, creating educational programmes and offer for visitors. Regularly repeated, it helps museums to follow changes in the structure of the audience and in its intents, and to find common ground to form and maintain the cooperation with the public. Hitherto, NIMOZ completed two annual editions of the project: the pilot one in 2017 committed to the general overview of the Polish museums’ audience and the second one in 2018 entitled „Museum in the local society”. The project is now being continued in the contexts of the elderly people as recipients of the museums’ offer. To achieve the educational aims of the project we facilitate our studies to the museums, organize trainings for the museums’ staff and publish the handbooks. 

Słowa kluczowe: audience research, museums, visitors, audience / badania publiczności, muzea, zwiedzający, publiczność
References

Folga-Januszewska D. (2015), Muzeum: fenomeny i problemy, Krakow: Universitas.

Grzonkowska J. (2019), Status muzeów prywatnych w świetle obowiązującej ustawy o muzeach, [w:] N. Błażejczyk, P. Majewski (red.), Muzea kościelne wobec nowych wyzwań, Warszawa: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorow, s. 147–156.

GUS (2018a), Kultura w 2017 r., https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/kultura/kultura-w-2017-roku,2,15.html# [odczyt: 30.05.2019].

GUS (2018b), Turystyka w 2018 r., https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/turystyka/turystyka-w-2017-roku,1,15.html# [odczyt: 30.05.2019].

GUS (2018c), Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2017 r. Stan w dniu 31 XII, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-stan-i-struktura-oraz-ruch-naturalny-w-przekroju-terytorialnym-w-2017-r-stan-w-dniu-31-xii,6,23.html# [odczyt: 30.05.2019].

Kwiatkowski P.T., Nessel-Łukasik B. (2017), Publiczność muzeów w Polsce. Badania pilotażowe. Raport, https://nimoz.pl/files/articles/187/Raport%20Publiczno%C5%9B%C4%87%20
muze%C3%B3w%20w%20Polsce%202017.pdf [odczyt: 26.05.2019].

Kwiatkowski P.T., Nessel-Łukasik B. (2018a), Muzeum w społeczności lokalnej. Raport, https://nimoz.pl/files/articles/212/Raport%20Publiczno%C5%9B%C4%87%20
muze%C3%B3w%20w%20Polsce%202018.pdf [odczyt: 26.05.2019].

Kwiatkowski P.T., Nessel-Łukasik B. (2018b), ABC Badania publiczności w muzeum, Warszawa: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorow.

NIMOZ (2018), Muzea w 2017 r. Statystyka muzeów, z. 2.

Skutnik J. (2015), Krzesło w muzeum – o obecności seniorów w muzeum, „Dyskursy Młodych Andragogow”, t. 18, s. 266–278.

Ustawa z dnia 21 listopada 1997 r. o muzeach, Dz.U. 1997 nr 5 poz. 24 ze zm. 

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.