Zastosowanie beaconów w komunikacji marketingowej muzeów z osobami niepełnosprawnymi

Iryna Manczak,

Katarzyna Sanak-Kosmowska,

Maria Bajak

Abstrakt

Beacon Technology Use in the Marketing Communications between Museums and People with Disabilities

The aim of this paper is to point out the directions of beacon technology use in marketing communications of museums with people with disabilities. At the outset, the museum is presented as an open institution. Then, beacon functionality is discussed that can be used in marketing communication with persons with disabilities. In the following part of the discussion, results of qualitative research are presented. To this end, interviews were conducted in selected museums that use beacon technology, followed by an analysis of applications deployed in these museums in order to adapt them to the needs of people with disabilities. On the basis of the research, the article outlines the level of utilization of the potential of applications used in marketing communication with people with disabilities and analyses the technology development trends. The presented results can be a contribution to further research and a starting point for other research topics depicting the marketing activities of museums, including those aimed at persons with disabilities.

Słowa kluczowe: muzeum, komunikacja marketingowa, osoby niepełnosprawne, beacony, wywiad pogłębiony / museum, marketing communication, people with disabilities, beacons, in-depth interview, qualitative study
References

Bajak M. (2018), Internet rzeczy, https://mfiles.pl/pl/index.php/Internet_rzeczy [odczyt: 15.04.2019].

Datko A., Necel R. (2011), Nowoczesna instytucja kultury. Raport z badań, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

De Rosset A., Zielonka K. (2016), Aplikacje mobilne w muzeach, moda czy potrzeba, „Muzealnictwo”, nr 57, s. 236–244.

Gmiterek G. (2017), Wykorzystanie aplikacji mobilnych w muzeach – przegląd i analiza polskich projektów, „e-mentor”, nr 2 (69), s. 25–39, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/69/id/1296 [odczyt: 29.05.2019].

Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie – o muzeum, http://muzeumgpe-chorzow.pl/pl/o-muzeum/ [odczyt: 9.04.2019].

Kolekcja Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, http://www.wilanow-palac.pl/kolekcja [odczyt: 9.04.2019].

Maison D. (2010), Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta?, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Manczak I. (2016), Otoczenie zewnętrzne muzeum. Przykład Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie, „Handel Wewnętrzny”, nr 6 (365), s. 146–162.

Marut D. (2015). #124 Jak działają beacony?, http://blog.i-systems.pl/jak-dzialaja-beacony [odczyt: 18.04.2019].

Matt G. (2006), Muzeum jako przedsiębiorstwo. Łatwo i przystępnie o zarządzaniu instytucją kultury, Warszawa: Fundacja Aletheia.

Muzeum Książąt Czartoryskich – Zbiory – Muzeum Narodowe w Krakowie, https://mnk.pl/oddzial/muzeum-ksiazat-czartoryskich/zbiory [odczyt: 9.04.2019].

Muzeum równych szans, http://muzealnictwo.com/2013/12/muzeum-rownych-szans/ [odczyt: 28.05.2019].

Preziosi D. (2012), Nowoczesność ponownie: muzeum jako trompe l’oeil, [w:] M. Hussakowska, E. M. Tatar (red.), Display. Strategie wystawiania, Kraków: Universitas.

Rottermund A. (2011), Muzeum jako przestrzeń edukacyjna, czyli edukacja dla wspólnej Europy, „Szkice i Eseje na Dwudziestolecie Międzynarodowego Centrum Kultury”, nr 50 (20), s. 448–455.

Sanak-Kosmowska K., Bajak M., Filip J., Kargula N. (2018), Uwarunkowania i przesłanki wykorzystania beaconów w mobilnej komunikacji marketingowej, „Marketing i Rynek”, nr 10, s. 17–23.

Smejda P. (2016), Internet rzeczy (IoT) we współczesnej gospodarce. Rola, zadania i bariery rozwoju, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka”, nr 64, s. 43–55.

Szymańska B. (b.r.w.), Rekomendacje dotyczące udostępniania instytucji muzealnych osobom z niepełnosprawnością wzroku i tworzenia audiodeskrypcji do dzieł plastycznych, NIMOZ, https://www.nimoz.pl/files//articles/147/Rekomendacje_dotyczace_audiodeskrypcji_w_muzeach.pdf [odczyt: 27.05.2019].

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, https://mnk.pl/udogodnienia-dla-niepelnosprawnych [odczyt: 28.05.2019].

Założenia Kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, https://www.mocak.pl/zalozenia-kolekcji [odczyt: 9.04.2019].