Afordancje obiektów instytucji kultury. Badanie wizualnej oferty muzeum organizacji z perspektywy strategii komunikacyjnej

Alicja Waszkiewicz-Raviv

Abstrakt

The Affordances of Cultural Institutions’ Objects: The Evaluation of Organizational Museum Visual Offer from the Perspective of Communication Strategy

The interdisciplinary study bordering communication management and media psychology aims to present the possibility of using the “affordance” concept in the cultural institutions study, and more precisely in the organization’s museum research. It may be particularly useful to extend the theoretical apparatus to describe the phenomena of the organizational iconosphere, where behavioural models seem to be insufficient to analyse the relationship between the designed institutional environment and its ability to influence the visiting audience. The author has conducted qualitative research on visual messages in the newly created Polish Vodka Museum in Warsaw. The theoretical foundation was the model proposed by Meyer et al. [2018], which synthesizes the functions of visual messages in the organization’s space. The article, referring to the theory of affordances, presents a new application of this concept in the analysis of the communication potential of an organization’s museum. The assessment of the offer of cultural institutions may begin with the analysis of affordances of the main objects exhibited. This is a complementary approach to studying the preferences and experiences of visitors.

Słowa kluczowe: muzeum organizacji, komunikacja wizualna, afordancje, badania jakościowe, percepcja wizualna / organizational museum, visual communication, affordances, qualitative research, visual perception
References

Bańdo M., Król P., Parzyńska I., Szostak A. (2019), Charakterystyka typów instytucji kultury, [w:] Raport z projektu badawczego „Krakowski odbiorca kultury”, seria „Biblioteka Zarządzania Kulturą”, t. 22, Kraków: Wydawnictwo Attyka, s. 103–199.

Berger J. (2008), Sposoby widzenia. Na podstawie cyklu programów telewizyjnych BBC Johna Bergera, tłum. M. Bryl, Warszawa: Fundacja Aletheia, s. 9–10.

Boxenbaum E., Jones C., Meyer R.E., Svejenova S. (2018), Towards an Articulation of the Material and Visual Turn in Organization Studies, „Organization Studies”, Vol. 39 (5–6), s. 597–616.

Caru A., Ostillio M.C., Leone G. (2017), Corporate Museums to Enhance Brand Authenticity in Luxury Goods Companies: The Case of Salvatore Ferragamo, „International Journal of Arts Management”, Vol. 19 (2), s. 32–45.

Chmielecki K. (2018), Widzenie przez kulturę. Wprowadzenie do teorii kultury wizualnej, Gdańsk: Katedra Wydawnictwo Naukowe.

Corenlissen J. (2010), Komunikacja korporacyjna. Przewodnik po teorii i praktyce, tłum. J. Kuczyński, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Czarniawska B. (2013), Trochę inna teoria organizacji, Warszawa: Poltext.

Datko A., Necel R. (2011), Nowoczesna instytucja kultury. Raport z badań, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Socjologii.

Dragićević Šešić M., Stojković B. (2010), Kultura. Zarządzanie, animacja, marketing, tłum. J. Ambroziak, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Dzidowski A. (2011), Antropologia wizualna organizacji, „Problemy Zarządzania”, Vol. 9, No. 2 (32), s. 51–62.

Dziewianowska K., Kacprzak A. (2013), Marketing doświadczeń, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gibson J.J. (1966), The Senses Considered as Perceptual Systems, Boston: Houghton Mifflin Harcourt.

Hudzik J.P. (2017), Wykłady z filozofii mediów. Podstawy nauk o komunikowaniu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Iannone F., Izzo F. (2017), Salvatore Ferragamo: An Italian Heritage Brand and Its Museum, „Place Branding and Public Diplomacy”, Vol. 13, Iss. 2, s. 163–175.

Imbir K., Jarymowicz M. (2011), Wzbudzanie emocji o genezie automatycznej bądź refleksyjnej a przejawy poznawczej kontroli w Emocjonalnym Teście Stroopa, „Psychologia – Etologia – Genetyka”, 24, s. 7–25.

Kaczmarek-Sliwińska M. (2015), Muzeum firmowe jako forma komunikowania się marek z otoczeniem, [w:] M. Kaczmarek-Śliwińska, Organizacje i idee – komunikowanie się w przestrzeni tradycyjnych i nowych mediów, Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej.

Klawiter A. (2012), What Will You Do to Me When You See Me? Perception As Searching for Affordances in the Environment [Co ze mną zrobisz, kiedy mnie zobaczysz? Percepcja jako wyszukiwanie ofert (affordances) w otoczeniu], „Avant. Pismo Awangardy Filozoficzno--Naukowej”, t. 3, nr 2, s. 261–266.

Kożuch B. (2007), Nauka o organizacji, Warszawa: CeDeWu.

Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D. (2011), Rozwój teorii organizacji, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Kress G., Leeuwen T. van (2006), Reading Images: The Grammar of Visual Design, 2nd ed., London: Routledge.

Ledin P., Machin D. (2018), Doing Visual Analysis: From Theory to Practice, London: Sage.

Maćkiewicz J. (2017), Badanie mediów multimodalnych – multimodalne badanie mediów, „Studia Medioznawcze”, t. 2, nr 69, s. 33–42.

Meyer R.E., Jancsary D., Höllerer M.A., Boxenbaum E. (2018), The Role of Verbal and Visual Text in the Process of Institutionalization, „Academy of Management Review”, Vol. 43, Iss. 3, s. 392–418.

Mirzoeff N. (2016), Jak zobaczyć świat, tłum. Ł. Zaremba, Kraków: Wydawnictwo Karakter, Warszawa: Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Młodkowski J. (1998), Aktywność wizualna człowieka, Warszawa–Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Newton H.J. (2004), Visual Ethics Theory, [w:] K.I. Smith (red.), Handbook of Visual Communication: Theory, Methods and Media, New York: „Lawrence Erlbaum”, s. 429–443.

Pabian A., Pabian A. (2009), Muzea firmowe jako nowoczesne narzędzie public relations, [w:] R. Maćkowska, H. Przybylski (red.), Public relations. Aktualne zagadnienia sztuki komunikowania w teorii i praktyce, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.

Paplińska M. (2008), Niepełnosprawność wzroku i jej psychospołeczna specyfika, [w:] M. Czerwińska (red.), Niewidomi w kulturze – od terapii do sztuki. Wybrane zagadnienia, „Przegląd Tyflologiczny”, nr 1–2 (38–39), s. 12–28.

Pokojska W. (2014), Mercedes-Benz Museum Stuttgart – muzeum idealne? „Zarządzanie w Kulturze”, t. 15, nr 2, s. 117–130.

Rose G. (2010), Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, tłum. E. Klekot, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Shaw C. (2005), Revolutionize Your Customer Experience, New York: Palgrave Macmillan.

Smit B. (2014), The Heineken Story: The Remarkably Refreshing Tale of the Beer That Conquered the World, London: Profile Books.

Strumińska-Kutra M., Koładkiewicz I., Studium przypadku, [w:] D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe, t. 2: Metody i narzędzia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 1–37.

Szlendak T., Nowiński J., Wieczorek P. (2012), Podręcznik szkoleniowy dotyczący sektora kultury w Polsce dla wnioskodawców i partnerów Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” finansowanego z funduszy EOG 2009–2014, Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szulborska-Łukaszewicz (2012), Instytucja kultury w Polsce – specyfika ich organizacji i zarządzania, „Zarządzanie w Kulturze”, t. 13, nr 4, s. 305–328.

Szwajca D. (2009), Pozycjonowanie marki na rynku globalnym – możliwości i ograniczenia, „Economy and Management”, t. 1, s. 44–59.

Netografia

Raport GUS (2017), Działalność muzeów w 2017 roku, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5493/20/1/1/dzialalnosc_muzeow
_w_2017_r.pdf [odczyt: 10.04.2019].

Raport MKiDN (2007), Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury, https://nck.pl/upload/attachments/302373/finansowanie_kultury_copy2.pdf [odczyt: 10.04.2019].

Sprawozdanie Fundacji Polska Wódka (2018), http://fundacjapolskawodka.org/# [odczyt: 10.04.2019].