Zetknięcie. Kultura organizacyjna muzeum a zwiedzający w świetle zapisów w księgach gości

Małgorzata Gałęziowska

Abstrakt

Contact: Organizational Culture of the Museum and Visitors in the Light of Entries in Guest Books

The paper deals how to define relations between guests and organizational culture in museum. Guest books are lectured at temporary exhibitions presented at the Museum of Warmia and Mazury in Olsztyn, from the half of 20th Century up today. They are the source of analysis of the characteristics of the relationship between the museum and visitors as well as the review of opinions and assessments when receiving the exhibition. The exhibition is a product of the museum’s organizational culture. The culture is the process and state that determines the hierarchy of values and activities, it decides about the identity of employees, as well as about the convictions the institution about itself. Statements about the museum and exhibitions, recorded in guest books, reflect the characteristics of organizational culture and they signal various ways of self-identification of the recipients of the exhibition. Contact is understood here as a state of compliance of the museum’s mission and strategy as well as the intentions and goals of the visitor. Analysis of entries due to content will allow to find answers to the following questions: What are the symptoms of connecting the visitor to the museum? Which elements of the museum’s organizational culture are distinguished by the visitor? What are the characteristics of the space of “contact”?

Słowa kluczowe: muzeum, kultura organizacyjna, zwiedzający, autoidentyfikacja, relacja / museum, organizational culture, guest, self-identity, relation
References

Źródła

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – księgi wpisów zwiedzających:

Księga wpisów Heimatmuseum, 1938–1944, sygn. DH 8077 OMO.

Księga odwiedzających Heimatmuseum, 1941–1944, sygn. DH 7990 OMO.

Księga zwiedzających Muzeum Mazurskie, 1945–1954, sygn. DH 8082 OMO.

Księga pamiątkowa wystawy w zamku w Lidzbarku Warmińskim, 1962, sygn. 4/33.

Kronika. Księga pamiątkowa osób zwiedzających, 1967–1980, sygn. 4/32.

Księga pamiątkowa, 1975–1988, sygn. 3/31.

Złota Księga, 1980–1983, sygn. 4/35.

Księga pamiątkowa osób zwiedzających, 1988–1989, sygn. 4/29.

Księga pamiątkowa osób zwiedzających, 1989–1990, sygn. 4/30.

Księga pamiątkowa wystawy „Ikona rosyjska. Dawne rzemiosło artystyczne”, 1990, brak sygn.

Złota Księga pamiątkowa osób zwiedzających, 1990–1991, sygn. 4/34.

Złota Księga pamiątkowa osób zwiedzających, 1992, sygn. 4/36.

Złota Księga (prochy Mikołaja Kopernika w zamku w Olsztynie), III–IV 2010, brak sygn.

Złota Księga. Wystawa „Jan Paweł II na Warmii i Mazurach”, IV 2011–XI 2011; brak sygn.

Księga. Wystawa jubileuszowa, 2016–2018, brak sygn.

Publikacje

Charmaz K. (2009), Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, tłum. B. Komorowska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Chmielewska-Muciek D. (2009), Dyskusja nad pojęciem kultury organizacyjnej, „Annales Universitas Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio H, Oeconomia 43, s. 317–331.

Ciemniewska J., Pliszka S. (2015), Analiza odbiorców projektu e-muzea. Użytkownicy internetu, Warszawa: Polskie Badania Internetu.

Drucker P. (1995), Zarządzanie organizacją pozarządową. Teoria i praktyka, tłum. M. Wanat, Warszawa: Fundusz Współpracy, Program Phare Dialog Społeczny – NGOs.

Gałęziowska M. (2016), Zapis interakcji między muzeum a jego gościem jako obraz dynamiki więzi społecznych. Muzeum Warmii i Mazur po II wojnie światowej, „Warmińsko-Mazurskie Studia z Historii Najnowszej”, t. 1, s. 73–111.

Gibbs G. (2011), Analizowanie danych jakościowych, tłum. M. Brzozowska-Brywczyńska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Glaser B.G., Strauss A.L. (2009), Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego, tłum. M. Gorzko, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Goffman E. (2006), Rytuał interakcyjny, tłum. A. Szulżycka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Halbwachs M. (2008), Społeczne ramy pamięci, tłum. M. Król, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Haman J. (2014), Gry wokół nas. Socjologia i teoria gier, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Hofstede G. (2000), Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, tłum. M. Durska, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Kostera M. (1996), Postmodernizm w zarządzaniu, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Lofland J., Snow D.A., Anderson L., Lofland L.H. (2009), Analiza układów społecznych. Przewodnik po badaniach jakościowych, tłum. S. Urbańska, M. Żychlińska, A. Kordasiewicz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Macalik J., Pluta-Olearnik M. (2017), Publiczność muzealna w świetle badań marketingowych –od frekwencji do satysfakcji klienta, „Handel Wewnętrzny”, nr 2 (367), s. 259–269.

Morgan G. (2013), Obrazy organizacji, tłum. Z. Wiankowska-Ładyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Murzyn-Kupisz M. (współpr. J. Działek) (2016), Instytucje muzealne z perspektywy ekonomii kultury, Kraków: Universitas.

Schein E.H. (2010), Organizational Culture and Leadership, 4th ed., San Francisco: Jossey-Bass & Wiley Inc.

Sennet R. (2012), Szacunek w świecie nierówności, tłum. J. Dzierzgowski, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.

Sikorski C. (2007), Drogi do sukcesu. Profesjonalizm kontra populistyczna kultura organizacyjna, Warszawa: Difin.

Skurpski H. (1973), Muzeum Mazurskie w latach 1945–1958, „Komunikaty Mazursko--Warmińskie”, nr 4, s. 557–585.

Strauss A.L. (2013), Zwierciadła i maski. W poszukiwaniu tożsamości, tłum. A. Hałas, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Traba R. (2005), „Wschodniopruskość”. Tożsamość regionalna i narodowa w kulturze politycznej Niemiec, Poznań: Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.

Tuan Yi-Fu (1987), Przestrzeń i miejsce, tłum. A. Morawińska, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Wyka A. (1993), Badacz społeczny wobec doświadczenia, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.