Artyści też muszą jeść. Możliwości podjęcia działalności kulturalnej całkowicie non profit

Olga Kosińska

Abstrakt

Artists Must Eat as Well. Possibilities of Undertaking Completely Non-profit Cultural Activities

Difficulties with financing cultural activities are a subject of many analysis throughout the years as well as many attempts of finding a way to construct a balanced cultural policy at both the state and local government level. Facing those, culture is a sector that is at the forefront of attempts to raise funds for independent initiatives in a non-standard way. The article presents the analysis of three cases of cultural projects of a fundamentally non-institutional and bottom-up nature, as well as crossing sector boundaries. It points to the difficulties that such activities face, while identifying the existing potential and willingness to undertake non-financially motivated cultural actions. In connection with development of the phenomenon of self-organization in culture, as well as the privatization and deinstitutionalisation of cultural participation, there is a need to change the approach of financing cultural activities and actively going beyond the existing framework of cooperation in this field. 

Słowa kluczowe: deinstytucjonalizacja, non profit, organizacja pozarządowa, samoorganizacja / deinstitutionalization, non-profit, non-governmental organisation, self-organization
References

Adamiecka-Sitek A., Lewicki M. (2017), Samoorganizacja w kulturze, http://forumprzyszloscikultury.pl/upload/fpk-samoorganizacja_w_kulturze.pdf [odczyt: 3.01.2020].

Autor anonimowy A (2012), wywiad indywidualny przeprowadzony na potrzeby badań.

Autor anonimowy B (2012), wywiad indywidualny przeprowadzony na potrzeby badań.

Bachórz A. et al. (2014), Punkty styczne: między kulturą a praktyką (nie)uczestnictwa, Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej, http://repozytorium.ikm.gda.pl/items/show/108 [odczyt: 5.01.2020].

Charycka B., Gumkowska M. (2017), Kondycja małopolskiego III sektora. Potrzeby i możliwości organizacji pozarządowych województwa małopolskiego, Kraków: Stowarzyszenie Klon/Jawor, https://www.malopolska.pl/file/publications/malopolska_raport__300617.pdf [odczyt: 3.01.2020].

Czajka-Kominiarczuk K. (2016), Głos spod mikroskopu czyli kilka uwag do raportu „Dwa zero czy zero? Blogi o tematyce kulturalnej a przemiany kultury uczestnictwa”, http://zpopk.pl/glos-spod-mikroskopu-czyli-kilka-uwag-do-raportu-dwa-zero-czy-zero-blogi-o-tematyce-kulturalnej-a-przemiany-kultury-uczestnictwa.html#axzz43pzbSvoF [odczyt: 5.01.2020].

Czarnowski S. (2005), Kultura, [w:] A. Mencwel (red.), Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 26–33.

Góral A., Kędziora A., Kościelna A., Zdebska-Schmidt J. (red.) (2015), Zarządzanie projektami w sferze kultury. Studia przypadków, Kraków: Wydawnictwo Attyka.

Hatalska N. (2016), Rola blogerów i youtuberów we współczesnym świecie – raport, http://blogforumgdansk.pl/downloads/Raport_Rola_blogerow_youtuberow_
we_wspolczesnym_swiecie_BFGdansk.pdf [odczyt: 14.02.2020].

Ilczuk D. (2015), Ekonomika kultury, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kisiel P. (2013), Współczesne wzory uczestnictwa w kulturze, [w:] J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla (red.), Kultura a rozwój, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, s. 345–360.

Kopeć K. (2016) Zawód: artysta. Specyfika zawodów artystycznych w elastycznym kapitalizmie, [w:] D. Gałuszka, G. Ptaszek, D. Żuchowska-Skiba, Technokultura: transhumanizm i sztuka cyfrowa, Kraków: Wydawnictwo Libron, s. 255–272.

Kosińska O. (2019), Blogowe (nie)uczestnictwo: pozainstytucjonalny zwrot edukacyjny w kulturze, „Kultura Współczesna”, nr 2 (105), s. 191–200.

Kostera M., Kociatkiewicz J. (2018), Organizacje: nowe formy, http://forumprzyszloscikultury.pl/upload/2018/12/organizacje__kociatkiewicz-i-kostera.pdf [odczyt: 2.01.2020].

Lis D. (2012), Sponsoring w instytucjach kultury, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, t. 27, s. 317–324.

Lisowska-Magdziarz M. (2017), Fandom dla początkujących. Część I. Społeczność i wiedza, Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Marudzińska A. (2016), Galaktyczna blogosfera, czyli kilka uwag na temat raportu Dwa zero czy zero? Blogi o tematyce kulturalnej a przemiany kultury uczestnictwa, http:// meanwhile-on-vulcan.blogspot.com/2016/01/galaktyczna-blogosfera-czyli-kilka-uwag.html [odczyt: 4.01.2020].

Nierenberg B. (2015), O chorobie Baumola i jej następstwach dla sztuki i nauki, „Przegląd Kulturoznawczy”, nr 4 (26), s. 378–384.

Pluszyńska A., Szopa A. (2018), Crowdfunding w Polsce, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przewłocka J. (2011), Jaka kultura w trzecim sektorze?, https://publicystyka.ngo.pl/jaka-kultura-w-trzecim-sektorze [odczyt: 17.02.2020].

Skowrońska M., Białous M. (2019), Praktyka crowdfundingu w kulturze na przykładzie serwisów PolakPotrafi.pl i OdpalProjekt.pl, „Zarządzanie w Kulturze”, t. 20, z. 1, s. 111–131.

Spółdzielczość (2020), https://krs.org.pl/spoldzielczosc [odczyt: 18.02.2020].

Storey J. (2003), Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szreder K. (2016), ABC projektariatu. O nędzy projektowego życia, Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana.

Szulborska-Łukaszewicz J. (2009), Polityka kulturalna w Krakowie, Kraków: Wydawnictwo Attyka.

Throsby D. (2010), Ekonomia i kultura, tłum. O. Siara, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Uczestnictwo w kulturze (2013), http://ozkultura.pl/wpis/416/5 [odczyt: 2.01.2020].

Zawadzki M. (2015), Autoetnografia, [w:] M. Kostera (red.), Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO, s. 61–70.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.