Infrastruktura wartości. Nagrody literackie w Polsce po przełomie 1989 roku jako narzędzie wymiany kapitałów

Agnieszka Budnik

Abstrakt

Infrastructure of Values. Literary Prizes in Poland after Breakthrough of 1989 as a Tool for Exchange Capitals

The literary prize is one of the basic categories of the literary field. According to the latest research, the institution of an award is also the most effective capital conversion tool. It broadens the understanding of the term economics by its non-intuitive scope – the economy of culture. Thanks to the existence of prizes, economic capital turns out to be only one of the variants of capital, and the field of culture reveals the principle of transaction that guides it. The literary award is not only a tool for the exchange of capital, but also allows to see the dimension of social mission, tasks of governments, negotiating relationships between the public and private sectors. Prizes as well align the story of literary life, axiology and social reception of works by drawing an alternative history of Polish and world literature of late modernity, marked by awards themselves. 

Słowa kluczowe: nagrody, socjologia literatury, ekonomia kultury, aksjologia, gospodarka kreatywna / prizes, sociology of literature, cultural economics, axiology, creative economy
References

Bourdieu P. (2001), Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, tłum. A. Zawadzki, Kraków: Universitas.

Czapliński P. (2007), Powrót centrali. Literatura w nowej rzeczywistości, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Czapliński P. (2013), Przedmowa. Gry w prestiż, [w:] J.F. English, Ekonomia prestiżu, tłum. P. Czapliński, Ł. Zaremba, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, s. 7–24.

Dunin K. (2004), Czytając Polskę. Literatura polska po roku 1989 wobec dylematów nowoczesności, Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

English J.F. (2013), Ekonomia prestiżu, tłum. P. Czapliński, Ł. Zaremba, wstęp P. Czapliński, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Florida R. (2010), Narodziny klasy kreatywnej: oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku społeczeństwa i życia codziennego, tłum. T. Krzyżanowski, M. Penkala, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Gleń A. (2012), Do-prawdy? Studia i szkice o literaturze najnowszej, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Hutter M. (2011), Kultura w gospodarce ery kreatywności i doznań, tłum. O. Siara, [w:] B. Jung (red.), Ekonomika kultury. Od teorii do praktyki, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, s. 45–52.

Janion M. (1996), Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś, Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Jankowicz G. (2015), Piękni wygrani. Wpływ nagród na strukturę pola literackiego, [w:] G. Jankowicz (red.), Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu. Podręcznik, Kraków: Korporacja Ha!art, s. 113–155.

Jarzębski J. (1988), Po eksplozji, „Odra”, nr 6, s. 27–33.

Long E. (2015), O społecznej naturze czytania, tłum. M. Maryl, [w:] G. Jankowicz, M. Tabaczyński, Socjologia literatury. Antologia, Kraków: Korporacja Ha!art, s. 88–123.

Ranciere J. (2007), Estetyka jako polityka, tłum. J. Kutyła, P. Mościcki, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Sławiński J. (2001) (pierw. 1994), [w:] J. Sławiński, Prace wybrane, t. 5: Przypadki poezji, Kraków: Drukarnia Wydawnictw Naukowych, s. 335–339.

Śliwiński P. (2012), Cztery ryzyka i bankiet, [w:] P. Śliwiński, Horror poeticus, Wrocław: Biuro Literackie, s. 61–71.

Throsby D. (2010), Ekonomia i kultura, tłum. O. Siara, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Towse R. (2011), Ekonomia branży wydawniczej, [w:] R. Towse, Ekonomia kultury. Kompendium, tłum. H. Dębowski, K.L. Pogorzelski, Ł.M. Skrok, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, s. 498–524.

Uniłowski K. (1998), Skądinąd. Zapiski krytyczne, Bytom: FA-art.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.