Finansowanie festiwali muzyki poważnej na przykładzie Międzynarodowego Festiwalu „Muzyka w Starym Krakowie” w latach 2011–2020

Magdalena B. Król

Abstrakt

Financing Classical Music Festivals on the Example of the International Festival “Music in Old Krakow” in 2011–2020

The publication deals with the topic of raising funds from public and private sources by organizers of classical music festivals in Poland. It presents the results of own research in which an attempt was made to find an answer to the question from what sources how and with what result do the organizers of classical music festivals obtain funds for their implementation? The research was conducted in the field of obtaining funds for the implementation of the Festival “Music in Old Krakow” in the years 2011–2020. Nowadays, one of the most valued competences of people involved in organizing festivals is the ability to raise funds, as financing festivals from various sources is not only an art but it has become a necessity. 

Słowa kluczowe: festiwale, festiwale muzyki poważnej, finansowanie publiczne, sponsoring / festivals, classical music festivals, public funding, sponsorship
References

Opracowania

Chodkowski A. (1995), Encyklopedia muzyki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Cudny W., Rouba R. (2012), Festiwale muzyczne jako element funkcji kulturalno-rozrywkowej Łodzi, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 84, s. 593–605.

Getz D. (1989), Special Events Defining the Product, „Tourism Management”, No. 10 (2), s. 125–137.

Getz D. (2008), Event Tourism: Definition, Evolution, and Research, „Tourism Management”, No. 29 (3), s. 403–428.

Jędrysiak T. (2008), Turystyka kulturowa, Warszawa: PWE.

Kruczek Z. (2014), Festiwal Kultury Żydowskiej – mega wydarzenie i flagowa atrakcja Krakowa. Ocena wydarzenia z wykorzystaniem metody etnografii wirtualnej, [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak, Kultura i turystyka. W kręgu wydarzeń, Łódź: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, s. 65–79.

Kuligowski W. (2015), Opinia ekspercka, komentarz, [w:] Raport z projektu badawczego, „Oddziaływanie festiwali na polskie miasta. Studium kompetencji kadr sektora kultury oraz synergii międzysektorowej”, realizowanego przez Związek Miast Polskich i Regionalne Obserwatorium Kultury UAM w Poznaniu, Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu ministra „Obserwatorium Kultury”, 06596/14/FPK/DMP, Poznań.

Majchrowski J. (2015), Przedmowa, [w:] XL Jubileuszowy Festiwal Muzyka w Starym Krakowie, Kraków: Fundacja Capella Cracoviensis, s. 3.

Malatyńska-Stankiewicz A. (2015), W czterdzieści edycji dookoła Muzyki w Starym Krakowie, „Artpost”, nr 3 (5), s. 14–16.

Nowacki M. (2014), Przystanek Woodstock jako produkt turystyczny. Jakość festiwalu a zadowolenie i lojalność uczestników, [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka. W kręgu wydarzeń, Łódź: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, s. 115–131.

Oferta sponsorska XLIII Festiwalu „Muzyka w Starym Krakowie”, materiały własne.

Ogłoszenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie naboru do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2020, realizowanego w terminie do 29 listopada 2019 r. z dnia 16 października 2019, https://www.gov.pl/web/kultura/muzyka2 [odczyt: 27.12.2019].

Ramowy wzór oferty wprowadzony od 2011 r. zmodyfikowany został w 2018 r. przez Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002057/O/D20182057.pdf [odczyt: 20.12.2019].

Raport z projektu badawczego „Oddziaływanie festiwali na polskie miasta. Studium kompetencji kadr sektora kultury oraz synergii międzysektorowej” (2015), realizowanego przez Związek Miast Polskich i Regionalne Obserwatorium Kultury UAM w Poznaniu, Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu ministra „Obserwatorium Kultury”, 06596/14/FPK/DMP, Poznań.

Ratkowska P. (2010), O festiwalu w kontekście turystyki kulturowej, czyli turystyka eventowa raz jeszcze, „Turystyka Kulturowa”, nr 6, s. 31–43, www.turystykakulturowa.org [odczyt: 27.12.2019].

Rerek M., Dłużewska A. (2016), Czy muzyka ma znaczenie? Powody uczestnictwa w koncertach jednodniowych i festiwalach muzycznych, „Geography and Tourism”, Vol. 4, No. 1, s. 43–56.

Rohrscheidt A.M. (2008), Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Gniezno: GWSHM Milenium.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, Dz.U. 2011 nr 6 poz. 25.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Statut Fundacji dla realizacji siedziby Capellae Cracoviensis (2016), tekst jednolity z poprawkami wprowadzonymi uchwałą z dn. 4.01.2016 r., Kraków.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. 2010 nr 234 poz. 1536.

Woźniakowska A. (2015), Garść wspomnień…, [w:] XL Jubileuszowy Festiwal Muzyka w Starym Krakowie, Kraków: Fundacja Capella Cracoviensis, s. 8–10.

XLII Festiwal Muzyka w Starym Krakowie (2017), Kraków: Fundacja Capella Cracoviensis.

Netografia

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2010-2020/muzyka.php [odczyt: 2.03.2020].

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1399655,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-dziedzinie-kultury.html [odczyt: 13.12.2019].

https://bip.malopolska.pl/umwm,o,4983,konkursy.html?page=1&limit=10&archived=true&ooffset=40 [odczyt: 27.12.2019].

https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&mmi=13142 [odczyt: 27.12.2019].

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=92394 [odczyt: 12.12.2019].

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.