Dyrektor odchodzi, zespół zostaje

Dorota Fox,

Aneta Głowacka

Abstrakt

The Director Leaves, the Team Stays

The article discusses the results of the research carried out in theatres in the Silesian Region of Poland among the technical and administrative staff. The research concerned a crisis situation of director change, often a turning point in the life of each theatre. We examined the employees’ attitudes, emotions, and opinions associated with the change. We selected teams that were lower in the theatre hierarchy than the artistic team. It turned out that, contrary to popular opinion, the change in the directorial seat has a certain impact on these employees, who are extremely aware of the processes taking place in the organization. The empowerment of theatre employees postulated in discussions about culture coincides with the results of our research. It creates an opportunity for the traditionally-managed theatres to transform themselves into so-called learning organizations.  

Słowa kluczowe: współczesny polski teatr, dyrektor teatru, zarządzanie teatrem, demokratyzacja instytucji, organizacja ucząca się, contemporary Polish theatre, theatre director, theatre management, democratisation of institutions, learning organization
References

Adamiecka-Sitek A. (2016), Społecznie odpowiedzialne instytucje kultury, „Krytyka Polityczna”, 16.10.2016, https://krytykapolityczna.pl/kultura/spolecznie-odpowiedzialne-instytucje-kultury/ [odczyt: 20.02.2020].

Adamiecka-Sitek A., Keil M., Stokfiszewski I. (2019), Materiały do „Porozumienia”, „Didaskalia”, nr 153.

Guderian-Czaplińska E., Godlewski S. (red.) (2018), Kolektywy teatralne, artystyczne i badawcze, Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Kelly O. (1985), In Search of Cultural Democracy, „Arts Express”, October 1985, https://jubileeartsarchive.com/wp-content/uploads/2015/03/In-Search-of-Cultural-Democracy.pdf [odczyt: 7.03.2020].

Nyczek T. (2010), Krzywe zwierciadło, „Dialog”, nr 5, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/94731,druk.html [odczyt: 20.02.2020].

Piotrowski P. (2011), Muzeum krytyczne, Poznań: Rebis.

Przastek D. (2017), Polityki kulturalne, a wolność wypowiedzi artystycznej w Polsce 1989–2015, Warszawa: Dom Wydawniczy „Elipsa”.

Rada Artystyczno-Programowa Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera w Warszawie (2019), Regulamin, „Didaskalia”, nr 153, s. 7–9.

Senge P.M. (1998), Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, tłum. H. Korolewska-Mróz, Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.

Strategor [pseud. zbiorowy], (2001), Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, tłum. K. Bolesta-Kukułka, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Sztarbowski P. (2019), Teatr w rytmie slow, „Kwartalnik Kulturalny Opcje”, nr 4, s. 45–46.

Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, tekst jednolity, Dz.U. nr 114 poz. 493.

Zasady współpracy twórczyń i twórców z Teatrem Powszechnym im. Zygmunta Hübnera w Warszawie (2019), „Didaskalia”, nr 153, s. 5–7.