Organizational Culture in the Management of Tourist Companies

Mikołaj Jalinik,

Bolesław Hryniewicki

Abstrakt

The aim of the study is the presentation of organizational culture and its importance in the management of an enterprise in the tourism industry. Specialist literature as well as the method of observation and induction and deduction have been used in writing it.

Employees are the basis for the functioning of each enterprise and the achievement of its goals. It is they who shape its image, create the organizational culture, and reputation in the environment. Their competences, knowledge, and skills determine the effectiveness and efficiency of each enterprise. Thanks to their work, products and services that meet social needs and thus create organizational progress are created.

Organizational culture consists of a system of values, norms, principles, and methods of thinking and acting that has been accepted and adopted by a group of people. This phenomenon can be seen in organized social systems such as companies, schools, and others. It is a social phenomenon because it can be discussed and noticed only if it is accepted and practiced by a group of people. The notion of organization culture entered the theory of organization of management in the 1980s and 1990s on a wider scale, and studies on the topic flourished in the 1970s, when they were at the forefront of anthropological research. Organizational culture is an important basis for the effective functioning of each tourist enterprise and influences the effectiveness of its management. The importance of organizational culture is significant because it influences the work results of individuals, efficiency, job satisfaction and involvement, planning strategy, task execution, and recruitment and selection of employees, as well as their acceptance by the business entity.

Słowa kluczowe: organizational culture, culture, organizations, management, tourism enterprise / kultura organizacyjna, kultura, organizacje, zarządzanie, przedsiębiorstwo turystyczne
References

Aniszewska G. (2007), Kultura organizacyjna w zarządzaniu, Warszawa: PWE.

Barabasz A. (2008), Osobowość organizacji. Zastosowanie w praktyce zarządzania, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.

Cameron K.S., Quinn R.E. (2003), Kultura Organizacyjna – diagnoza i zmiana, Kraków: Oficyna Ekonomiczna Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych.

Czainska K. (2013), Czynniki kształtujące kulturę organizacyjną przedsiębiorstw wielonarodowościowych, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Dubas-Matela A. (2018), Wpływ kultury organizacyjnej na podejmowanie decyzji strategicznych na przykładzie firm z branży logistycznej, farmaceutycznej i turystycznej, “Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarzadzanie”, No. 130, pp. 117–131.

Gołembski G. (1998), Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Herder J.G. (1962), Myśl o filozofii dziejów, transl. J. Gałecki, Warszawa: PWN.

Hofstede G. (1980), Culture’s Consequences: International Differences in Work-Related Values, Beverly Hills: Sage.

Kilmann R.H., Saxton M.J., Serpa R. (1985), Gaining Control of the Corporate Culture, San Francisco: Jossey-Bass.

Kogut J. (2015), Kultura organizacyjna na przykładzie przedsiębiorstwa branży energetycznej, “Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie”, No. 18, pp. 82–90.

Kopczewski M., Pączek B., Tobolski M. (2012), Istota kultury organizacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, http://www.ptzp.org.pl/fi les/konferencje/kzz/artyk_pdf_2012/p084.pdf [accessed: 22.10.2012].

Kujala J., Lillrank P. (2004), Total Quality Management as a Cultural Phenomenon, “Quality Management Journal”, Vol. 11, No. 4, pp. 43–55.

Nogalski B. (1998), Kultura organizacyjna. Duch organizacji, Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego.

Pachura A. (2017), Architektura zmian w kulturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, “Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie”, No. 114, pp. 381–391.

Panasiuk A. (ed.) (2013), Marketing w turystyce i rekreacji, Warszawa: PWN.

Pierzchawka S. (2005), Kultura elastycznej organizacji, [in:] R. Krupski (ed.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, Warszawa: PWE, pp. 263–288.

Rapacz A. (ed.) (2001), Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.

Schein E.H. (2004), Organizational Culture and Leadership, 3rd edition, San Francisco: Jossey-Bass.

Schein E.H. (2010), Organizational Culture and Leadership, 4th edition, San Francisco: Jossey-Bass.

Serafin K. (2015), Kultura organizacyjna jako element wspierający realizację strategii przedsiębiorstwa, “Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, No. 222, pp. 87–100.

Szymańska K. (2012), Kulturowy kontekst zarządzania, [in:] A. Zakrzewska-Bielawska (ed.), Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Warszawa: Wolters Kluwer, pp. 470–487.

Wyrzykowska B. (2008), Pomiar kapitału ludzkiego w organizacji, “Zeszyty Naukowe SGGW – Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, No. 66, pp. 159–170.

Żbikowski J. (2008), Kultura organizacyjna jako zasób strategiczny uczelni wyższej, [in:] P. Bury, D. Czajkowska-Ziobrowska (eds.), Edukacja bez granic – mimo barier. Przestrzeń tworzenia, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, pp. 123–124.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.