Motivation in Cultural Tourism: The Case of the Traditional and Regional Food Products of West Pomerania

Malgorzata Matlegiewicz

Abstrakt

In this article, I analyze the factors influencing the motivation of tourists for purchasing regional and traditional products, which are a significant element of the tourist culture of a given region. According to a poll, tourists visiting West Pomerania are interested in such products, although their knowledge of local specialties is limited. The market is characterized by an increasing demand for local products related to local traditions and culture.

Słowa kluczowe: motivation, cultural tourism, region, regional and traditional products, motywacja, turystyka kulturowa, produkt tradycyjny i regionalny
References

European Comission (2007), European Policy for Quality of Agricultural Products.

Gaworecki W. (2003), Turystyka, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Gołembski G. (ed.) (2009), Kompendium Wiedzy o Turystyce, Warszawa: PWN.

Gracz J., Sankowski T. (2001), Psychologia w Rekreacji i Turystyce, Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov M. (2011), Kultury i Organizacje, Warszawa: PWE.

James A., Stoner F., Freeman E., Gilbert D. (2008), Kierowanie, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Jędrysiak T. (2008), Turystyka kulturowa, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Kruczek Z. (2004), Współczesne tendencje w kreowaniu atrakcji turystycznych, [aft er:] J.R. Brent Ritchie, M. Zins, Culture as Determinant of the Attractiveness of a Tourism Region, “Annals of Tourism Research”, Vol. 5, No. 2, April/June 1978, pp. 252–267, [in:] J. Wyrzykowski, K. Klementowski (eds.), Współczesne tendencje w turystyce i rekreacji, Wrocław: AWF, p. 90.

Łazarek R. (2001), Ekonomika turystyki, Warszawa: Zakład Wydawniczy Druk Tur.

Łukaszewski W. (2000), Motywacja w najważniejszych systemach teoretycznych, [in:] J. Strelau, Psychologia. Podręcznik Akademicki, Vol. II, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, pp. 427–440.

Maslow A.H. (1994) [1954], Motivation and Personality, [in:] S. Gajewski (ed.), Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, p. 80.

Matlegiewicz M. (2011), Turystyka kulturowa na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego, “Journal of Agribusiness and Rural Development”, No. 2(20), pp. 65–75.

Matlegiewicz M. (2014), Produkty tradycyjne i regionalne w turystyce, [in:] J. Snarski, M. Jalinik (eds.), Przedsiębiorczość w turystyce, Białystok: EkoPress, pp. 151–166.

Middleton V.T.C. (1996), Marketing w turystyce, Warszawa: Polska Agencja Promocji Turystyki. Ministry of Agriculture and Rural Development materials, Warsaw 2006, 2010, 2012, https://www.minrol.gov.pl [accessed: 15.07.2020].

Niezgoda A. (1999), Wpływ walorów kulturowych na motywacje podroży określonych segmentów rynku turystycznego, “Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie”, No. 1 (15), pp. 37–45.

Oznaczenia geograficzne, nazwy pochodzenia oraz gwarantowane tradycyjne specjalności w Polsce (2009), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji Państwowego Instytutu Badawczego, https://www.minrol.gov.pl, http://www.potrawyregionalne.pl [accessed: 10.07.2020].

Panasiuk A. (ed.) (2006), Ekonomika turystyki, Warszawa: PWN.

Rohrscheidt A.M. von (2008), Turystyka kulturowa: fenomen, potencjał, perspektywy, Gniezno: GWSMM Milenium.

Rudnicki L. (2010), Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Kraków: Proksenia.

Sekuła Z. (2008), Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Siwiński W. (2010), Pedagogika czasu wolnego i jej związki z rekreacją, [in:] W. Siwiński, B. Pluta (eds.), Teoria i metodyka rekreacji, Poznań: Wydawnictw o Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego, pp. 81–95.

Sztaba S. (ed.) (2007), Ekonomia od A do Z. Encyklopedia podręczna, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Vademecum Ochrony Produktów Regionalnych i Tradycyjnych (2004), Warszawa: Biuro Oznaczeń Geograficznych i Promocji, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Winiarski R., Zdebski J. (2008), Psychologia turystyki, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Zdebski J. (1996), Elementy psychologii turystyki, [in:] Z. Kruczek (ed.), Pilotaż wycieczek zagranicznych, Kraków: “Mentor”, pp. 80–94.

Zachodniopomorski ODR in Barzkowice – collected information, website, www.minrol.gov.pl [accessed: 15.07.2020].

Żywność regionalna i tradycyjna (2010), Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.