Coopetition as a New Form of Managing the Tourist Offer on the Polish-German Border

Iwona Bąk,

Katarzyna Cheba

Abstrakt

The main purpose of this article is the presentation of the relationships of coopetition among the internal stakeholders of a cluster that could contribute to the development of tourism in its area of operation. This analysis is based on the case study of the Historical Tourism Cluster, which operates on the Polish-German border. This article is theoretical and conceptual in nature. In it, the following research methods have been used: a critical analysis of the literature, logical inference, and observation. Currently, clusters are considered to be among the organizations with promising perspectives for development. The EU has decided to support transnational clusters in its latest strategy (after 2020). In this case, the specialization of the cluster (historical tourism) could be an obstacle. However, this article indicates how the cluster described here could make use of the existing development opportunities.

Słowa kluczowe: coopetition, tourism, Historical Tourism Cluster, koopetycja, turystyka, Klaster Turystyki Historycznej
References

Barczak M. (2015), Koopetycja jako źródło rozwoju turystyki na obszarze recepcji turystycznej, “Marketing i Rynek”, No. 10, pp. 27–34.

Barczak M., Grzeszczak S. (2016), Konkurencja i kooperacja interesariuszy klastra na rzecz rozwoju turystyki, [in:] Z. Młynarczyk, A. Zajadacz (eds.), Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Społeczno-ekonomiczne problemy rozwoju turystyki, “Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace”, Vol. 16, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, pp. 33–46.

Bembenek B. (2017), Klastrowy produkt turystyczny jako wyzwanie strategiczne w zarządzaniu klastrem turystycznym, “Modern Management Review”, Vol. XXII, No. 24 (3), pp. 9–25.

Bengtsson M., Kock S. (2000), “Coopetition” in Business Networks – Cooperate and Compete Simultaneously, “Industrial Marketing Management”, No. 29, pp. 411–426.

Cheba K., Bąk I. (2020), Strategia rozwoju klastra Turystyki Historycznej na lata 2020–2035, materiały wewnętrzne Klastra, Krosno Odrzańskie.

Cygler J. (2007), Kooperencja – nowy ty p relacji między konkurentami, “Organizacja i Kierowanie”, No. 2, pp. 61–77.

Cygler J. (2013), Korzyści kooperencji – oczekiwania i efekty, “Organizacja i Kierowanie”, No. 158, pp. 59–75.

Czakon W. (2009), Koopetycja – splot tworzenia i zawłaszczania wartości, “Przegląd Organizacji”, No. 12, pp. 11–14.

Czakon W. (2013), Strategia koopetycji w rozwoju organizacji, “Organizacja i Zarządzanie”, No. 52, pp. 127–134.

Dagnino G.B., Le Roy F., Yami S., Czakon W. (2008), Strategia koopetycji – nowa forma dynamiki międzyorganizacyjnej, “Przegląd Organizacji”, No. 6, pp. 3–7.

Derek M. (2008), Walory turystyczne jako czynnik turystycznej konkurencyjności regionów, [in:] G. Gołembski (ed.), Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Poznań: Wydawnictwo AE w Poznaniu, pp. 67–78.

Dębski M. (2014), Klaster jako czynnik rozwoju konkurencyjności destynacji turystycznej, “Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Vol. 15, No. 4, pp. 51–65.

Diamond J. (1996), The Roots of Radicalism, “The New York Review of Books”, Vol. 43, No. 18.

Dobrowolska E. (2015), Pomiędzy rywalizacją a współpracą – strategia kompetycji w klastrach ICT, “AUNC Zarządzanie”, Vol. 42, No. 2, pp. 83–100.

Dogan M., Pelassy D. (1990), How to Compare Nations: Strategies in Comparative Politics, 2, Chatham: Chatham House.

Erkus-Ozturk H. (2011), Emerging Importance of Institutional Capacity for the Growth of Tourism Clusters, “European Planning Studies”, Vol. 19, No. 10, pp. 1735–1753.

Estevao Santos C.M. (2011), Competitiveness and Clusters in the Portuguese Tourism Sector, Covilha, Maio, Universidade da Beira Interior, https://pdfs.semanticscholar.org/e202/12b78156acc5612488c40e152949a097cb8a.pdf [accessed: 10.11.2019].

European Commission, website, https://ec.europa.eu/regional_policy /pl/2021_2027 [accessed: 10.11.2019].

Fjeldstad O., Becerra M., Narayanan S. (2004), Strategic Action in Network Industries: An Empirical Analysis of the European Mobile Phone Industry, “Scandinavian Journal of Management”, No. 20, pp. 173–197.

Gorzelany-Dziadkowiec M. (2018), Rywalizacja czy współpraca – strategia koopetycji w małych przedsiębiorstwach, “Organizacja i Zarządzanie”, No. 130, pp. 167–176.

Hannachi A., Coleno F.CH. (2016), Towards a Managerial Engineering of Coopetition: The Findings of the Study of the Management of GMOs in the French Grain Merchant Industry, “Management and Organizational Studies”, Vol. 3, No. 1, pp. 1–16.

Imali F., Long W. (2012), New Conceptual Model on Cluster Competitiveness: A New Paradigm for Tourism, “International Journal of Business and Management”, Vol. 7, No. 9, pp. 75–84.

Iordache C., Ciochina I., Asandei M. (2010), Clusters – Tourism Activity Increase Competitiveness Support, “Th eoretical and Applied Economics”, Vol. 17, No. 5, pp. 99–112.

Jackson J., Murphy P. (2002), Tourism Destinations as Clusters: Analytical Experiences from the New World, “Tourism and Hospitality Research”, Vol. 4, No. 1, pp. 36–52.

Jankowska B. (2012), Koopetycja w klastrach kreatywnych. Przyczynek do teorii regulacji w gospodarce rynkowej, Poznań: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego.

Klemens B., Derlukiewicz N. (2014), Rola struktur klastrowych w rozwoju miast w perspektywie 2020 (aspekt tur ystyczny), “Studia Miejskie”, No. 16, pp. 19–35.

Klimas P., Czakon W. (2018), Organizational Innovativeness and Coopetition: A Study of Video Game Developers, “Review of Managerial Science”, Vol. 12, No. 2, pp. 469–497.

Kolerska-Kardela M. (2014), Inicjatywy klastrowe w lecznictwie uzdrowiskowym, “Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”, Vol. 15, No. 2, pp. 261–271.

Koszel M., Bartkowiak P. (2017), Typy koopetycji międzygminnej w polskich obszarach metropolitalnych, “Studia Oeconomica Posnaniensia”, Vol. 5, No. 9, pp. 21–36.

Kusa R. (2010), Krakowski klaster turystyczny – potencjał i warunki rozwoju, [in:] J. Sala (ed.), Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, Warszawa: PWE, pp. 670–689.

Lipianin-Zontek E., Szewczyk I., Zontek Z. (2010), Konkurencja przedsiębiorstw turystycznych czynnikiem rozwoju regionów turystycznych, “Ekonomiczne Problemy Usług”, No. 53, pp. 169–177.

Malakauskaite A., Navickas V. (2010), The Role of Clusters In the Formation Process of Tourism Sector Competitivness: Conceptual Novelties, “ Economics and Management”, No. 15, pp. 149–154.

Michael E.J. (2008), Tourism clusters, [in:] Ch. Karlsson (ed.), Handbook of Research on Cluster Theory, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, pp. 292–304.

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2019), website, https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-UE/opinia-europejskiego-komitetu-ekonomiczno-spolecznego-w-kierunku-lepszej-69215061[accessed: 10.12.2019].

Osarenkhoe A. (2010), A Study of Inter-Firm Dynamics between Competition and Cooperation – A Coopetition Strategy, “Journal of Database Marketing & Customer Strategy Management”, No. 17, pp. 201–221.

Pałka-Łebek E., Wrońska-Kiczor J. (2017), Rola i znaczenie klastrów w rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim, “Ekonomiczne Problemy Turystyki”, Vol. 38, No. 2, pp. 181–189.

Panasiuk A. (2015), Współpraca i konkurencja podmiotów destynacji turystycznej, “Przedsiębiorstwo i Region”, No. 7, pp. 71–83.

Rapacz A., Gryszel P., Jaremen E. (2010), Klaster turystyczny jako forma kompetycji w obszarze recepcji turystycznej, [in:] J. Sala (ed.), Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, Warszawa: PWE, pp. 520–542.

Rogalski M. (2011), Strategia koopetycji – światowe trendy eksploracji, “Przegląd Organizacji”, No. 9, pp. 17–20.

Romaniuk K. (2016), Koopetycja jako model biznesu, “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Vol. 421, pp. 508–518.

Shtonova I. (2011), Managing Inter-firm Cooperation to Improve Tourist Destinations: A Cluster Approach, “Problems of Management in the 21st century”, No. 1, pp. 118–124.

Sidorkiewic z M. (2018), Koopetycja na rynku usług hotelarskich na przykładzie aktywności grupy Polish Hoteliers, “Ekonomiczne Problemy Turystyki”, Vol. 42, No. 2, pp. 125–133.

Sikora K. (2012), Klastry turystyczne szansą rozwoju mikroregionów, “Zarządzanie i Finanse”, Vol. 10, No. 1, pp. 55–66.

Simon F., Tellier A. (2020), How Coopetition Influences the Development of a Dominant Design: Evidence from the Pinball Industry, “M@n@gement”, Vol. 23, No. 2, pp. 20–41.

Skowronek E. (2015), Klaster jako forma współpracy w turystyce, “Europa Regionum”, Vol. 24, pp. 129–140.

Stanienda J. (2012), Strategia koopetycji w klastrach, “Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, Vol. 20, No. 1, pp. 181–192.

Stankiewicz B., Lewicki W. (2015), Stategia koopetycji w aspekcie rozwoju ekoturystyki (studium przypadku Euroregion Pomerania), “Europa Regionum”, Vol. 24, pp. 29–38.

Wójcik P. (2013), Znaczenie studium przypadku jako metody badawczej w naukach o zarządzaniu, “E-mentor”, No. 48, pp. 17–22.

Zakrzewska-Bielawska A. (2013), Koopetycja – strategią sukcesu? Doświadczenia przedsiębiorstw high-tech, “Zarządzanie i Finanse”, Vol. 11, No. 4, pp. 419–431.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.