Uświadomiona i nieuświadomiona postać cienia organizacyjnego w komercyjnej organizacji medialnej

Agata Kubec

Abstrakt
A Conscious and Unconscious Form of Organizational Shadow in a Commercial Media Organization

The aim of the article is to explore and describe the organizational shadow in relation to the commercial media institution. The concept of shadow was introduced by Jung, who described it as the negative side of the human soul. As Bowles noted in 1991, this phenomenon can be applied to management sciences. The organizational shadow is created as a result of rejecting difficult, defective and uncomfortable elements of the institution’s identity, which can lead to the development of management pathologies. Interviews, which are the domain of qualitative methodology, allowed to distinguish organizational shadows in the commercial radio station, taking into account the causes and effects of their development as well as awareness of their existence among employees. The shadows include: unequal treatment of volunteer workers, giving up the development of young radio broadcasters, as well as a unjust remuneration policy. The conclusion of the article is indication the brand myth as the main reason for allowing the development of shadows.

Słowa kluczowe: cień organizacyjny, komercyjne radio, patologie organizacji, identyfikacja z marką, tożsamość organizacji, organizational shadow, commercial radio, management pathologies, identification with brand, organizational identity
References

Alderfer C. (1972), Existence, Relatedness, and Growth: Human Needs in Organizational Settings, New York: Free Press.

Aleksander A. (2008), Pojęcie identyfikacji pracownika z organizacją w świetle badań literaturowych oraz w praktyce działalności przedsiębiorstw, „Organizacja i Zarządzanie. Kwartalnik naukowy”, t. 4, s. 135–149.

Beliczyński J. (2015), Zarządzanie radiem jako subdyscyplina zarządzania mediami, „Studia Medioznawcze”, t. 1, nr 60, s. 87–103.

Bowles M.L. (1991), The Organizational Shadow, „Organization Studies”, Vol. 12, No. 3, s. 387–404.

Burrell G., Morgan G. (1979), Sociological Paradigms and Organisational Analysis, USA: Ashgate Publishing Company.

Carr A. (2002), Jung, Archetypes and Mirroring in Organizational Change Management: Lessons from a Longitudinal Case Study, „Journal of Organizational Change Management”, Vol. 15, No. 5, s. 477–489.

Chirkowska-Smolak T. (2009), Organizacyjne czynniki wypalenia zawodowego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, z. 4, s. 257–272.

Goban-Klas T. (2005), Cywilizacja medialna, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Gudkova S. (2012), Wywiad w badaniach jakościowych, [w:] D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe. Metody i narzędzia, II, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 111–129.

Hersey P., Blanchard K.H., Natemeyer W.E. (1979), Situational Leadership, Perception, and the Impact of Power, „Mid-American Journal of Business”, Vol. 12, No. 2, s. 5–12.

Jędrzejewski S. (2003), Radio w komunikacji społecznej. Rola i tendencje rozwojowe, Warszawa: Profi-Press Sp. z o.o.

Jung C.G. (1976), Archetypy i symbole. Pisma wybrane, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa: Czytelnik.

Klein N. (2009), No Logo, tłum. K. Pustuła, Warszawa: Świat Literacki.

Kociatkiewicz J., Kostera M. (2010), Experiencing the Shadow: Organizational Exclusion and Denial within Experience Economy, „Organization”, Vol. 7, No. 2, s. 257–282.

Kostera M. (1996), Postmodernizm w zarządzaniu, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Kostera M. (2000), Zarządzanie personelem, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Kostera M. (2003), Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kostera M. (2010), Organizacje i archetypy, Warszawa: Wolters Kluwer.

McGregor D. (1960), The Human Side of Enterprise, New York: McGraw-Hill.

Morgan G. (2008), Obrazy organizacji, tłum. Z. Wiankowska-Ładyga, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nierenberg B. (2011), Zarządzanie mediami. Ujęcie systemowe, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Picard R.G. (1989), Media Economics: Concepts and Issues, London: SAGE Publications.

Ravasi D., Schultz M. (2006), Responding to Organizational Identity Threats: Exploring the Role of Organizational Culture, „Academy of Management Journal”, Vol. 49, No. 3, s. 433–458.

Riesman D. (2011), Samotny tłum, tłum. J. Strzelecki, Kraków: Vis-a-Vis Etiuda.

Sempruch-Krzemińska K. (2014), Symboliczny i społeczny wymiar marki – wpływ na zachowania konsumentów odzieży, „Handel Wewnętrzny”, nr 1 (348), s. 80–88.

Siebert S., Wilson F. (2013), All Work and No Pay: Consequences of Unpaid Work in the Creative Industries, „Work, Employment and Society”, Vol. 4, No. 27, s. 711–727.

Steciąg M. (2006), Informacja, wywiad, felieton. Sposób istnienia tradycyjnych gatunków w radiu komercyjnym, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Ślufińska P. (2014), Wolontariat jako forma wyzysku pracownika. Autoetnografia pracy wolontariuszki, [w:] Ł. Sułkowski, M. Zawadzki (red.), Krytyczny nurt zarządzania, Warszawa: Difin, s. 195–220.

Zawadzki M. (2014), Nurt krytyczny w zarządzaniu. Kultura, edukacja, teoria, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.