Pycha w nauce 

Magdalena Szpunar

Abstrakt

Pride in science

This article is dedicated to the category of pride, which I treat much more widely than a trait of an individual. In my article, I try to determine how specific representations of pride in the scientific community are manifested, what they result from, but I also explain what types of pride can be distinguished in science and what consequences it has for the entire scholarship. 

Słowa kluczowe: pycha technokratyczna, pycha scholarska, pycha nowatorska, pycha scjentystyczna, warunki moralne uczonego, edukowanie do niewiedzy

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.