Wprowadzenie

Marcin Laberschek,

Monika Kostera

Abstrakt
References

Bowles M.L. (1991), The Organizational Shadow, „Organization Studies, Vol. 12, No. 3, s. 387–404.

Carr A. (2002), Jung, Archetypes and Mirroring in Organizational Change Management: Lessons from a Longitudinal Case Study, „Journal of Organizational Change Management”, Vol. 15, No. 5, s. 477–489.

Gabriel Y. (2008), Oedipus in the Land of Organizational Darkness: Preliminary Considerations on Organizational Miasma [w:] M. Kostera (ed.), Organizational Epics and Sagas: Tales of Organizations, London: Palgrave Macmillan, s. 51–65.

Jung C.G. (1951/1997), Aion. Przyczynki do symboliki jaźni (Aion: Untersuchungen zur Symbolgeschichte. Beiträge zur Symbolik des Selbst), tłum. R. Reszke, Warszawa: Wrota.

Kociatkiewicz J., Kostera M. (2010), Experiencing the Shadow: Organizational Exclusion and Denial within Experience Economy, „Organization”, Vol. 17, No. 2, s. 257–282.

Kostera M. (2010), Organizacje i archetypy, Warszawa: Wolters Kluwer.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.