Przywództwo instytucji artystycznej w czasie pandemii na przykładzie Teatru Muzycznego w Poznaniu

Przemysław Kieliszewski

Abstrakt

Leadership in an Artistic Institution during a Pandemic. Case Study of the Musical Theater in Poznań

The article deals with the topic of leadership in a public cultural institution – a musical theater. The pandemic has highlighted the weakness or strength of such organizations, their passivity or proactivity. The strength of an institution lies in a team built by a reliable leader. The point of reference for the author are the leadership concepts formulated by prominent experts in management, such as Ken Blanchard or Jim Collins. A good leader creates a space for good communication, which then gives rise to an organizational culture that fosters creativity and shared responsibility. The article contains a summary of the research on organizational culture in the selected theater carried out using the Cameron and Quinn method and discusses the impact of their implementation on the development of the organization. Public cultural institutions can benefit greatly from business achievements in this area.

Słowa kluczowe: leadership, leader, team management, communication, organizational culture, cultural institution, przywództwo, lider, zarządzanie zespołem, komunikacja, kultura organizacyjna, instytucja kultury
References

Bartoszewski W. (2005), Warto być przyzwoitym. Szkice osobiste i nieosobiste, Poznań: W Drodze.

Blanchard K. (2014), Przywództwo wyższego stopnia. Blanchard o przywództwie i tworzeniu efektywnych organizacji, tłum. A. Bekier, Warszawa: PWN.

Blanchard K., Miller M. (2004), The Secret: What Great Leaders Know – and Do, San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.

Blanchard K., Peale N.V. (1988), The Power of Ethical Management, New York: William Morrow.

Cameron K.S., Quinn R.E. (2003), Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Collins J. (2007), Od dobrego do wielkiego. Czynniki trwałego rozwoju i zwycięstwa firm, Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.

Diagnoza kultury organizacyjnej Teatru Muzycznego w Poznaniu. Zespołowy projekt konsultingowy (2016), przeprowadzony w ramach programu Master of Business Administration, prowadzonego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Autorzy: Marcin Halczyński, Maciej Leciejewski, Kamil Nawrocki, Agata Daleszyńska-Slater. Materiał niepublikowany, w zasobach Teatru Muzycznego w Poznaniu, Poznań 2016. Przy wdrożeniu rekomendacji, które wyniknęły z badania, z Teatrem współpracowały Agata Daleszyńska-Slater i Jagoda Szulia.

MacDonald G. (2003), Ordering Your Private World, Nashville: Nelson Books.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.