Wyzwania polskiego sektora kultury po 1989 roku oraz towarzysząca im popularyzacja idei audience development

Piotr Firych

Abstrakt

Challenges of the Cultural Sector in Poland after 1989 and the Accompanying Popularization of the Idea of Audience Development

Through the last three decades, cultural workers have developed a growing belief in the importance of the so called ‘participative turn.’ The aim of the article is to scrutinize the changes accompanying the culture sector in Poland after 1989 and to identify the challenges which constitute what one could call a ‘fertile ground’ for the popularization of the idea of Audience Development. The concept in question refers to a strategic and holistic approach to the issue of building relations between cultural organizations and their audiences. The article is based on literature studies. The presented analysis focuses mostly on organisations and cultural policies in larger cities in Poland.

Słowa kluczowe: Audience Development, cultural management, cultural policies, audience development, zarządzanie w kulturze, polityka kulturalna
References

Arts Council of England (2011), Grants for the Arts – Audience Development and Marketing, Manchester: Arts Council of England, www.artscouncil.org.uk/media/uploads/ [odczyt: 4.03.2019].

Bachórz A. i in. (2014), Punkty styczne: między kulturą a praktyką (nie)uczestnictwa, Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk: Uniwersytet Gdański.

Białek-Graczyk M. (red.) (2009), Zoom na domy kultury, Warszawa: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.

Bollo A., Da Milano C., Gariboldi A., Torch C. (2017), Study on Audience Development – How to Place Audiences at the Centre of Cultural Organisations, Luxembourg: Publications Office of the European Union, http://engageaudiences.eu/materials/final-report-nc-01-16-644-en-n/ [odczyt: 12.02.2019].

Cuenca-Amigo M., Makua A. (2017), Audience Development: A Cross-national Comparison, „Academia Revista Latinoamericana de Administracion”, Vol. 30, No. 2, s. 156–172.

Czarnecki S. i in. (2012), Poszerzenie pola kultury. Diagnoza potencjału sektora kultury w Gdańsku, Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk: Uniwersytet Gdański.

Dragićević-Šešić M. (2006), Shared Policies: The Future of Cultural Development, [w:] B. Cvjeticanin (red.), Dynamics of Communication: New Ways and New Actors, Zagreb: IRMO, s. 103–110.

Dragićević-Šešić M., Stojković B. (2010), Kultura: zarządzanie, animacja, marketing, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Dyczewski L. (1993), Kultura polska w procesie przemian, Lublin: Wydawnictwo KUL.

Fundacja Impact (2011), Sztuka dla widza! Koncepcja rozwoju widowni. Wprowadzenie, Warszawa: Fundacja Impact.

Grad J., Kaczmarek U. (1999), Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce. Zmiany modelu, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Inkei P. (2009), Culture and Development 20 Years after the Fall of Communism in Europe, referat wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji The CultureWatchEurope, Kraków, http://www.budobs.org/pdf/Cracow_background_paper.pdf [odczyt: 3.09.2020].

Krajewski M. (2013), W kierunku relacyjnej koncepcji uczestnictwa w kulturze, „Kultura i Społeczeństwo”, vol. 1.

Obracht-Prondzyński C., Zbieranek P. (2017) (red.), Pomorskie poszerzenie pola kultury: dylematy – konteksty – działania, Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk: Uniwersytet Gdański.

Skórzyńska A. (red.) (2018), Kultura relacji. Mapa idei. Poznański Program dla Kultury 2019–2023, Poznań: Urząd Miasta Poznania.

Sójka J., Kieliszewski P., Poprawski M., Landsberg P. (red.) (2009), Instytucje kultury w czasach kryzysu, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Szlendak T., Olechnicki K. (2017), Nowe praktyki kulturowe Polaków. Megaceremoniały i subświaty, Warszawa: PWN.

Szulborska-Łukaszewicz J. (red.) (2017), Program Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030, Kraków.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy (2012), Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020, Warszawa, http://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/attach/aktualnosci/zalacznik_prk_po_autopoprawce.pdf [odczyt: 10.11.2020].

Wojciechowski J.S. (2004), Kultura i polityki, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Netografia

ADESTE – Audience DEveloper: Skills and Training in Europe, www.ade9steproject.eu/ [odczyt: 8.08.2020].

CONNECT / CONNECTING AUDIENCES: European Alliances for Education and Training in Audience Development, http://connectingaudiences.eu/ [odczyt: 8.08.2020].

CREA.M – Creative blended mentoring for cultural managers, https://culturalmanagers.com/crea-m-creative-mentoring-for-cultural-managers-italy/ [odczyt: 8.08.2020].

Dom Kultury Dorożkarnia, https://www.dorozkarnia.pl/ [odczyt: 12.10.2020].

ENGAGE AUDIENCES, http://engageaudiences.eu/ [odczyt: 8.08.2020].

Fundacja Impact, www.rozwojwidowni.pl [odczyt: 8.11.2020].

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, https://www.polin.pl/pl/zespol

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, https://artmuseum.pl/pl [odczyt: 13.10.2020].

Muzeum Warszawy, https://muzeumwarszawy.pl/ [odczyt: 12.10.2020].

prk,17,2597.html?locale=pl_PL [odczyt: 12.10.2020].

Program Kreatywna Europa, www.kreatywna-europa.eu [odczyt: 8.11.2020].

TR Warszawa, http://trwarszawa.pl/ [odczyt: 12.10.2020].

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, https://kulturalna.um.warszawa.pl/ [odczyt: 12.10.2020].

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, https://zacheta.art.pl [odczyt: 12.10.2020].

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.