Rachunek kosztów instytucji kultury w świetle badań literaturowych

Wioletta Turowska,

Roman Kotapski

Abstrakt

Cost Accounting of Cultural Institutions in Literature Research

The article deals with selected issues associated with cost accounting of cultural institutions in view of literature research. The authors describe and analyse available national monographs as well as scientific and specialist articles. In principle, the analysis reveals a poor state of research on the issues related to the cost of cultural institutions. The deficiencies in literature, combined with the necessity to propose scientific and practical solutions to meet the management needs of cultural institutions, makes it necessary to expand the study of cost accounting in such entities. The aim of the article is to assess the existing acquis in the area of cost accounting in cultural institutions as well as to provide a starting point for discussing the issues associated with the subject.

* Artykuł jest częścią projektu finansowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019–2022, nr projektu 015/RID/2018/19, kwota finansowania 10 721 040,00 zł, który realizowany jest przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Słowa kluczowe: costs, cost records, costing, cultural institution, koszty, rachunek kosztów, instytucja kultury
References

Gabriel B. (2012), Przychody ze źródeł prywatnych w strukturze przychodów filharmonii, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 737, s. 323–336.

Gołuchowski J., Spyra Z. (red.) (2014), Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce rozrywkowej, Warszawa: CeDeWu.

Janczak A., Kotapski R. (2011), Wpływ realizacji projektu książki „Słownik polsko@polski z Miodkiem” na zmiany w systemie controllingu wydawnictwa, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 181, s. 234–245.

Kotapski R. (2005), ABC kosztów przedsiębiorstwa telewizyjnego, Warszawa: Studio Filmowe Montevideo.

Kotapski R. (2009), Kontrola kosztów w teatrze, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”, nr 1, s. 9–11.

Kotapski R. (2015), Ujmowanie kosztów na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem na przykładzie wydawnictwa książkowego, „Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Finanse i Rachunkowość”, nr 1, s. 41–51.

Kotapski R., Kowalak R., Lew G. (2020), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Kompendium wiedzy, Wrocław: Wydawnictwo MARINA.

Kotapski R., Kowalak R., Poszwa M., Szczerbiński A. (2009), Rachunkowość zarządcza. Zbiór zadań, Wrocław: Wydawnictwo MARINA.

Kotapski R., Migdał R. (2021), Koszty książki – co się na nie składa, „Controlling i Zarządzanie”, nr 3, s. 20–24.

Kotapski R., Pryszczewski M. (2021), Jak sporządzić i co powinien zawierać kosztorys wydarzenia artystycznego?, „Controlling i Zarządzanie”, nr 1, s. 20–26.

Kotlińska M. (2017), Ryzyko w projektach filmowych – analiza wybranych aspektów, „Przegląd Nauk Ekonomicznych”, nr 25, s. 113–120.

Liżewski S., Ostapowicz E., Sobolewska M., Walczak P., Wieczorek P. (2016), Rachunkowość i podatki w instytucjach kultury, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Łodziana-Grabowska J., Wiktor J.W. (red.) (2014), Koncepcje zarządzania i marketingu w sferze kultury, Warszawa: CeDeWu.

Ostapowicz E. (red.) (2013), Rachunkowość i podatki w instytucjach kultury, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Pełech K. (2016), Z głową w chmurach, „Controlling i Zarządzanie”, nr 3, s. 11–13.

Pietrzak U. (2011), Budżet zadaniowy i wydatki strukturalne w instytucjach kultury, Gdańsk: ODDK.

Pietrzak U. (2020), Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury, Gdańsk: ODDK.

Pryszczewski M. (2016), Zorganizować czy wyprodukować? Dylematy humanisty przy realizacji projektów (przedsięwzięć) kulturalnych, „Controlling i Zarządzanie”, nr 1, s. 38–42.

Skrzypska D. (2009), Rachunkowość z planem kont w instytucjach kultury, Wrocław: Presshouse.

Sołtys D. (1996), Rachunek kosztów a controlling, [w:] E. Nowak (red.), Rachunkowość w controllingu przedsiębiorstwa, Warszawa: Wydawnictwo PWE, s. 66.

Suchowian J. (2011), Problemy finansowania instytucji kultury w Polsce na przykładzie Teatru im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 640, s. 175–184.

Szafrański A. (2016), Controlling w teatralnym otoczeniu non profit, „Controlling i Zarządzanie”, nr 5, s. 15–19.

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.).

Wasilewski W. (2015), Controlling ryzyka w instytucjach kultury, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 399, s. 485–490.

Wasilewski W. (2016), Specyfika planowania i analizy sprawozdania finansowego w instytucjach artystycznych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 440, s. 523–533.

Wasilewski W. (2017), Planowanie artystyczne w instytucjach kultury, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 471, s. 413–424.

Wasilewski W. (2018), Identyfikacja ryzyka w działalności miejskiej instytucji kultury, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 51, s. 427–435.

Wnuczak P. (2017), Controlling w instytucjach kultury, Warszawa: POLTEXT.

Wróblewski Ł. (red.) (2014), Zarządzanie w instytucjach kultury, Warszawa: CeDeWu.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.