Wprowadzenie

Monika Murzyn-Kupisz,

Katarzyna Plebańczyk

Abstrakt
References

Czarnecki S. et al. (2012), Poszerzenie pola kultury. Diagnoza potencjału sektora kultury w Gdańsku, Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej, Uniwersytet Gdański.

Dessein J., Soini K., Fairclough G., Horlings L. (red.) (2015), Culture in, for and as sustainable development. Conclusions from the COST Action IS1007 Investigating cultural sustainability, Jyvaskyla: University of Jyvaskyla.

Hausner J., Karwińska A., Purchla J. (red.) (2013), Kultura a rozwój, Warszawa: NCK.

Hawkes J. (2001), The fourth pillar of sustainability. Culture’s essential role in public planning, Melbourne: Common Ground Publishing.

Janikowski R., Krzysztofek K. (red.) (2009), Kultura a zrównoważony rozwój. Środowisko, ład przestrzenny, dziedzictwo w świetle dokumentów UNESCO i innych organizacji międzynarodowych, Warszawa: Polski Komitet ds. UNESCO.

Krajewski M. (2017), „Ja poszerzam”, „Ty poszerzasz”… Poszerzanie pola kultury i wynikające stąd nieporozumienia, [w:] C. Obracht-Prondzyński, P. Zbieranek (red.), Pomorskie poszerzenie pola kultury. Dylematy – konteksty – działania, Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury, Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą UG, s. 27–42.

Murzyn-Kupisz M. (2013), Kultura i dziedzictwo kulturowe a rozwój zrównoważony, „Studia KPZK PAN”, nr 152, s. 92–105.

Murzyn-Kupisz M. (2014), Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie muzeów, „Zarządzanie Publiczne”, nr 2 (28), s. 49–62.

Murzyn-Kupisz M., Hołuj D., Działek J., Gorczyca K. (2019), Museums and local governments in Poland: partners in local development?, „Museum International”, nr 71, s. 28–45.

Obracht-Prondzyński C., Zbieranek P. (red.) (2017), Pomorskie poszerzenie pola kultury. Dylematy –  konteksty – działania, Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury, Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą UG.

Plebańczyk K. (2018), Role kultury we współczesnych strategiach rozwoju zrównoważonego, „Studia Ekonomiczne”, nr 376, s. 163–181.

Parlament Europejski (2017), Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie działań UE na rzecz zrównoważonego rozwoju (2017/2009(INI)), „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej”, nr C 334/151, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0315&from=EN [odczyt: 20.08.2021].

Soini K., Asikainen S., Plebańczyk K., Rojac-Mijatovic L., Brites C. (2017), Culture in sustainability. Towards a transdisciplinary approach, Jyvaskyla: University of Jyvaskyla.

Throsby D. (2011), Ekonomia i kultura, Warszawa: NCK.

UNESCO, 2013, Placing culture at the heart of sustainable development policies, Hangzou, http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/images/FinalHangzhouDeclaration20130517.pdf [odczyt: 7.09.2021].

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.