Recenzja książki Małgorzaty Sternal O samodzielności artysty muzyka (Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2020, 244 s., ISBN 978-83-62743-94-0)

Alicja Kędziora

Abstrakt
References

Bogacz-Wojtanowska Ewa et al. (oprac.) (2017). Badanie losów zawodowych absolwentów uczelni artystycznych – raport ogólny z badań ilościowych, https://www.artystapostudiach.pl/public/download/Badanie%20Losów%20Zawodowych
%20Absolwentów%20Uczelni%20Artystycznych.%20Raport%20z%20badań%20ilościowych%202017.pdf
[odczyt: 01.04.2022].

Barańska Katarzyna (2013). Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie z perspektywy zarządzania humanistycznego. Kraków: Wydawnictwo Attyka.

Barański Robert (2015). Finansowanie działalności kulturalnej. Warszawa: C.H. Beck.

Barnik Paweł et al. (2017). Rachunkowość i podatki w instytucjach kultury. Warszawa: C.H. Beck.

Brzozowska-Pasieka Monika, Pawlik Kazimierz (2019). Dostęp do informacji publicznej w instytucjach kultury. Warszawa: C.H. Beck.

Covey Stephen R. (2006). 7 nawyków skutecznego działania. Inspirujące lekcje doskonalenia wewnętrznego i twórczych relacji z innymi, tłum. Iwona Majewska-Opiełka. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Covey Stephen R. (2021). Zasady skutecznego przywództwa, tłum. Konrad Pawłowski. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Ćwikła Małgorzata (2016). Projekt to jest projekt. Specyfika zarządzania projektami artystycznymi na przykładzie tworzenia koprodukcji teatralnych. Kraków: Wydawnictwo Attyka.

Dragićević-Šešić Milena, Stojković Branimir (2012). Kultura: zarządzanie, animacja, marketing, tłum. Jolanta Ambroziak. Warszawa: NCK.

Fischer Iwona et al. (2021). Vademecum dyrektora instytucji kultury. Warszawa: C.H. Beck.

Hausner Jerzy, Karwińska Anna, Purchla Jacek (red.) (2013). Kultura a rozwój. Warszawa: NCK.

Karpowicz Anna (2021). Samodzielność muzyka za pieniądze rodziców, https://www.ruchmuzyczny.pl/article/1531 [odczyt: 01.04.2022].

Konior Agnieszka, Kosińska Olga, Pluszyńska Anna (red.) (2021). Badania w sektorze kultury. Przyszłość i zmiana. Kraków: Wydawnictwo Attyka.

Krawczyk Teresa (red.) (2019). Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury. Warszawa: C.H. Beck.

Ostapowicz Ewa, Sobolewska Marianna (2016). Księgowania w instytucjach kultury. Warszawa: C.H. Beck.

Pluszyńska Anna (2015). Podstawy prawne instytucji kultury. Kraków: Wydawnictwo Attyka.

Projekt ustawy o statusie artysty zawodowego, http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-379-2021/$file/9-020-379-2021.pdf [odczyt: 01.04.2022].

Rotkiewicz Marek (2021). Czas pracy w instytucjach kultury. Planowanie, rozliczanie, regulacje wewnętrzne. Warszawa: C.H. Beck.

Sewerynik Aleksandra (2014). Prawo autorskie w muzyce. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Szopena.

Sewerynik Aleksandra (red.) (2019). Prawo autorskie w instytucjach kultury. Warszawa: C.H. Beck.

Throsby David (2010). Ekonomia i kultura, tłum. Olga Siara. Warszawa: NCK.

Towse Ruth (2011). Ekonomia kultury. Kompendium, tłum. Horacy Dębowski, Karol Lew Pogorzelski, Łukasz Marcin Skrok. Warszawa: NCK.

Vademecum artysty. Muzyka i taniec (n.d.), https://imit.org.pl/storage/app/media/imit-vademecum-artysty-muzyka-i-taniec-2018booklet-1.pdf [odczyt: 01.04.2022].

Varbanova Lidia (2015). Zarządzanie strategiczne w kulturze, tłum. Tomasz Piwowarczyk. Warszawa: NCK.

Wojnar Katarzyna (2016). Polska klasa kreatywna. Warszawa: NCK.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.