Motywacja i potrzeby pracowników artystycznych z pokolenia Y. Studium przypadku instytucji muzycznej

Elżbieta Król-Dryja

Abstrakt

Motivation and Needs of Artistic Workers from Generation Y. A Case Study of a Music Institution

The aim of the work is to analyse the motivational system used in one of the musical cultural institutions in Poland and to identify the motivating factors (motivators) for the work of the artists employed in it, representing the Generation Y. The first – theoretical – part contains selected motivational theories and the characteristics of Generation Y. The empirical part is a description of the results of the research carried out by the author.

A critical analysis of the literature and the results of surveys as well as interviews conducted in a cultural institution will allow the author to answer the following research questions: What are the current premises and needs of Generation Y when they start working in a public cultural institution? What are the motivating and demotivating factors for a Generation Y employee of a public cultural institution?

In order to research the topic, the author chose the case study method. A large (over 200 people) public institution promoting musical culture served as a model. Only a group of artistic creators (choir and orchestra with the decision-makers) from Generation Y (people born between 1980 and 2000) was subjected to the test.

The research showed the diversity of such occurring employee needs: stabilisation of employment, belonging to a team and the need for closer contact with art. The main motivating factors for work are also stable employment, but also finances, a friendly atmosphere and a possibility of professional development. Among the demotivators, the Millennials indicated the inadequacy of earnings in relation to work, lack of respect and poor working conditions.

Słowa kluczowe: Generation Y, culture staff, motivation, needs
References

Aldag Ramon J., Stearns Timothy (1987). Management. Mason, OH: South-Western Educational Publishing.

Andrejczuk Magdalena (2017). Prekariat a „pokolenie y” – zjawisko prekaryjności młodych pracowników. Kultura i Rozwój, 2(3), 51–67.

Bombiak Edyta (2008). Teorie motywacji – analiza krytyczna. Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie, 6(79), 9–23.

Bonneville-Roussy Arielle, Evans Paul, Verner-Filion Jeremie, Vallerand Robert, Bouffard Therese (2017). Motivation and Coping with the Stress of Assessment: Gender Differences in Outcomes for University Students. Contemporary Educational Psychology, 48, 28–42.

Borkowska Stanisława (red.) (2004). Motywować skutecznie. Warszawa: IPiSS.

Deci Edward, Ryan Richard (2008). Facilitating Optimal Motivation and Psychological Well-Being Across Life’s Domains. Canadian Psychology, 49, 14–23.

Fazlagić Jan Amir (2008). Charakterystyka pokolenia Y, E-mentor, 3(25), https://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/25/id/549 [odczyt: 15.11.2022].

Górska Joanna (2011). Motywowanie i jego rola w multi lewel marketingu. Warszawa: Wydział Ekonomii i Zarządzania, https://www.academia.edu/11394796/UCZELNIA_%C5%81AZARSKIEGO_MOTYWOWANIE_I_
JEGO_ROLA_W_MULTI_LEWEL_MARKETINGU
[odczyt: 15.11.2022].

Górska-Marchewka Katarzyna, Ryszka Elżbieta (2019). Motywatory jako instrument kierowania kadrą bibliotek. Wyniki badań ankietowych w województwie śląskim. Zarządzanie Biblioteką, 1(11), 29–34.

Griffin Ricky (2015). Podstawy zarządzania organizacjami, przeł. Michał Rusiński. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Herzberg Frederick (1966). Work and the Nature of Man. Cleveland, OH: World Publishing. 

Howe Neil, Strauss William (2000). Millennials Rising: The Next Greatest Generation. New York: Vintage Books.

Hysa Beata (2016). Zarządzanie różnorodnością pokoleniową. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 97, 385–398.

Ingram Tomasz (2016). Zarządzanie talentami w kulturze i sztuce. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 256, 46–55.

Janiszewski Mirosław (1992). Ergonomia zawodu muzykaAnaliza obciążeń i przeciążeń zawodowych muzyków. Warszawa–Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jedlewska Barbara (2006). Marketing w działalności podmiotów kultury-aktualne wyzwania, problemy i doświadczenia. Zarządzanie w Kulturze, 7, 95–105.

Jemielniak Dariusz (red.) (2012). Badania jakościowe, t. 2: Metody i narzędzia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kamiński Paweł (2017). Menedżer czy artysta? Profil zawodowy i wynagrodzenia dyrektorów samorządowych instytucji kultury na Dolnym Śląsku, Prace Naukowe WSZIP, 41(2), 75–83.

Karna Wioleta, Knap-Stefaniuk Agnieszka (2017). Motywowanie pracowników jako wyzwanie w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Studia i Prace WNEIZ US, 48(2), 161–171.

Knap-Stefaniuk Agnieszka (2016). Dojrzali pracownicy we współczesnych przedsiębiorstwach – kompetencje, wiedza i różnorodność. Akademia Finansów i Biznesu Vistula – Warszawa ZNUV, 46(1), 28–38.

Kopertyńska Maria Wanda (2008). Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Placet.

Kotarbiński Tadeusz (1975). Traktat o dobrej robocie. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 

Koźmiński Andrzej K., Jemielniak Dariusz (2011). Zarządzanie od podstaw. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Krawiec Wioletta (2019). Building a Brand for the City of Lodz: Motivating and Demotivating Factors for Managers of Cultural Institutions. The Scientific Journal European Policies, Finance and Marketing, 22(71), 90–105, https://doi.org/10.22630/PEFIM.2019.22.71.28.

Krishnan Sandeep, Bopaiah Shruthi, Bajaj Divya, Prasad Ruchi (2012). Organization, Generation, and Communication. NHRD Network Journal, 5(4), 85–93, https://doi.org/10.1177/0974173920120414.

Kupperschmidt Betty (2000). Multigeneration Employees: Strategies for Effective Management. The Health Care Manager, 19, 65–76.

Kwiatkowski Michał (2019). Pokolenie Y na współczesnym rynku pracy. Psychospołeczne uwarunkowania startu zawodowego. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Łysiński Jerzy (2013). Partycypacyjne zarządzanie zasobami ludzkimi we współczesnych orkiestrach. Zarządzanie w Kulturze, 14(1), 49–70, doi:10.4467/20843976ZK.13.004.1240.

Maslow Abraham (1943). Theory of Human Motivation. Psychological Review, 50(4), 370–396.

Maxwell Gillian, Ogden Susan, Broadbridge Adelina (2010). Generation Y’s Career Expectations and Aspirations: Engagement in the Hospitality Industry. Journal of Hospitality and Tourism Management, 17(1), 53–61.

McGregor Douglas (2006). The Human Side of Enterprise. New York: McGraw-Hill.

McQueen Michael (2016). Pokolenie Y. Współistnienie czy współdziałanie? Nowe zasady komunikacji międzypokoleniowej, przeł. Liliana Grzegrzółka. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka. 

Miksza Peter, Evans Paul (2019). Motivation to Pursue a Career in Music: The Role of social Constraints in University Music ProgramsPsychology of Music, 49(1), doi:10.1177/0305735619836269.

Miler-Zawodniak Aleksandra (2012). Teorie potrzeb jako współczesne teorie motywacji.

Obronność. Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, 4, 101–116.

Pendleton David, Derbyshire Peter, Hodgkinson Chloe (2021). Work-Life Matters: Crafting a New Balance at Work and at Home Springer Nature. Basel: Springer Nature.

Prensky Marc (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon, 9(5), 1–6.

Robak Elżbieta (2017). Expectations of Generation Y Connected with Shaping the Work Life Balance. The Case of Poland. Oeconomia Copernicana, 8(4), 569–584.

Rosa Grażyna (2013). Formy komunikacji Polaków na podstawie badań pokoleń y, x i baby boomers. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 751(29), 135–145.

Sekuła Zofia (2021). Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Skrzydelski Przemysław (2014). Pokolenie na Opak. wSieci, 21, 52.

Wilsz Jolanta (2008). Praca jako wartość ze względu na zaspokajanie ludzkich potrzeb. Baraniak Barbara (red.), Wartości w pedagogice pracy. Warszawa–Radom: Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy.

Wojnar Anna (2008). Współczesne ujęcie kultury. Alma Mater, 100, 114.

Zimbardo Philip G., Boyd John (2017). Paradoks czasu, przeł. Anna Cybulko, Marcin Zieliński. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mikoś Agnieszka (2012). Aroganci z generacji Y. Niecierpliwi, pewni siebie, nieprzystosowani, http://gms.edu.pl/images/pdf/Aroganci_GMS.pdf [odczyt: 15.11.2022].

Biznes.gov.pl, Epidemia COVID-19: aktualne ograniczenia i zasady bezpieczeństwa sanitarnego dla firm, https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/004118 [odczyt: 15.11.2022].

Brief.pl, Milenials: cechy pokolenia Y, https://brief.pl/milenials_cechy_pokolenia_y/ [odczyt: 15.11.2022].

Encyklopedia PWN. Hasło: motywacja, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/;3943894 [odczyt: 15.11.2022].

FIM, Recommendation regarding re-auditions in symphony orchestras (October 2011), http://www.fim-musicians.org/documents/fi m-recommendations/orchestras [odczyt: 10.10.2012].

Marketer+, OMG! – raport o polskim pokoleniu Y, https://marketerplus.pl/omg-raport-polskim-pokoleniu/ [odczyt: 15.11.2022].

Ustawa o artystach zawodowych w kolejnym etapie prac legislacyjnych, https://www.gov.pl/web/kultura/artysta-zawodowy [odczyt: 15.11.2022].

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.