Siłaczki i macgyverowie. O determinantach demotywacji wśród pracowników polskich domów kultury

Ida Radecka

Abstrakt

Strongwomen and McGyvers. On the Determinants of the Demotivation among the Employees of Polish Cultural Centres

The article deals with the topic of demotivation among the staff of Polish cultural centres. The aim of the paper is to explore the phenomenon from a humanist perspective. The first part describes the definitions of demotivation and the reasons it occurs. The research results were then presented. The answers obtained through an online questionnaire and interviews show that demotivation occurs in this group. The essential determinants of demotivation are elements of the internal environment of the organization.

Słowa kluczowe: demotivation, cultural centre, motivation, cultural institution, human resources
References

Al-Tkhayneh Khawlah K., Kot Sebastian, Shestak Viktor (2019). Motivation and Demotivation Factors Affecting Productivity in Public Sector. Administratie si Management Public, (33), 92–93, https://www.proquest.com/openview/f1dac2a4d65c43cfdd1c06c831834f85/1?pqorigsite=gscholar&cbl=986350 [odczyt: 31.03.2021].

Berbeć Bartłomiej, Ciećka Karolina, Czaja Paweł (n.d.). Poradnik: Badaj interaktywnie. Jak poprawnie przygotować ankietę internetową, https://ankiety.interaktywnie.com/poradnik-ankiety-online/ [odczyt:13.05.2021].

Bersin Josh (2015). Becoming Irresistible. A New Model for Employee Engagement. Deloitte Review, 15, 150–151, https://www2.deloitte.com/us/en/insights/deloitte-review/issue-16/employee-engagementstrategies.html [odczyt: 30.03.2021].

Borkowska Stanisława (2006). Motywacja i motywowanie. W: Henryk Król, Antoni Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Creswell John W. (2013). Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, tłum. Joanna Gilewicz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dolot Anna (2015). Źródła demotywacji pracowników w świetle badań empirycznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 229, 21–34, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-eb522a37-5570-42b5-b77b-7ef12e2deb7d [odczyt: 30.03.2021].

Główny Urząd Statystyczny (2020). Działalność centrów kultury, domów kultury, ośrodków kultury, klubów i świetlic w 2019 r., 1–2, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/kultura/dzialalnosc-centrow-kultury-domowkultury-osrodkow-kultury-klubow-i-swietlic-w-2019-roku,9,3.html [odczyt: 24.04.2021].

Główny Urząd Statystyczny (2014). Działalność instytucji kultury w Polsce w 2013 r., 1–6, https://stat.gov.pl/obszarytematyczne/kultura-turystyka-sport/kultura/dzialalnosc-instytucji-kultury-w-polsce-w-2013-r-,3,5.html [odczyt: 23.04.2021].

Griffin Ricky W. (2017). Podstawy zarządzania organizacjami, tłum. Michał Rusiński. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gudkova Svetlana (2012). Wywiad w badaniach jakościowych. W: Dariusz. Jemielniak (red.), Badania jakościowe, t. 2: Metody i narzędzia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Guillén Manuel, Ferrero Ignacio, Hoffman W. Michael (2015). The Neglected Ethical and Spiritual Motivations in the Workplace. Journal of Business Ethics, 128(4), 803–816, https://www.jstor.org/stable/24702905?seq=1 [odczyt: 31.03.2021].

Ianole Rodica (2007). A Possible Chain of Motivation. Manager, 6, 170–173, https://www-1ceeol-1com1qzwc0nyz018d.hps.bj.uj.edu.pl/search/viewpdf?id=548343 [odczyt: 26.03.2021].

Jankowski Dzierżymir (1976). Dom kultury w środowisku wychowawczym średniego miasta. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 38(3), 245–263, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/20525/1/019%20DZIERŻYMIR%20JANKOWSKI
%20RPEiS%2038%283%29%2c%201976.pdf
[odczyt: 21.04.2021].

Kostera Monika (2003). Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kozińska Anna, Szybisz Joanna (2004). Jak nie demotywować pracowników. W: Stanisława Borkowska (red.), Motywować skutecznie. Warszawa: Wydawnictwo IPiSS.

Król Henryk (2006). Transformacja pracy i funkcji personalnej. W: Henryk Król, Antoni Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 54.

Line Maurice B. (1992). How to Demotivate Staff: A Brief Guide. Library Management, 1(13), 4–7.

Lutyńska Krystyna (1975). Pilotaż pogłębiony. Koncepcja, realizacja i analiza materiałów pilotażowych, https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/3302/K_Lutyńska_Pilotaż%20%27
pogłębiony%27.%20Koncepcja%2c%20realizacja%20i%20analiza%20materiałów%20pilotażowych.pdf?sequence=1&isAllowed=y
[odczyt: 12.05.2021].

Mikołajczewska Wioleta (2018). Demotywacja pracowników – przyczyny i zapobieganie. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, 21(4), 123–132, https://ojs.gdanskaszkolawyzsza.pl/index.php/ZNGSW/article/view/188/155 [odczyt: 31.03.2021].

Pocztowski Aleksy (2018). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Koncepcje, praktyki, wyzwania. Warszawa: PWE.

Sułkowski Łukasz (2015). Paradygmaty humanistycznego zarządzania. W: Bogusław Nierenberg, Roman Batko, Łukasz Sułkowski (red.), Zarządzanie humanistyczne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sztabiński Paweł B., Sztabiński Franciszek (2005). Jak połączyć pilotaż z badaniem próbnym? Przykład europejskiego sondażu społecznego 2004. Ask: Research and Methods, 14, 55–56, https://kb.osu.edu/bitstream/handle/1811/69540/ASK_2005_55_75.pdf[odczyt: 12.05.2021].

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.