Wprowadzenie. Laboratoria kultury współczesnej. Część 2

Alicja Kędziora

Abstrakt
References
Bauman Zygmunt (2011). Kultura w płynnej nowoczesności. Warszawa: Agora.
Geertz Clifford (1973). The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books.
Giddens Anthony (1996). Introduction to Sociology. New York: Norton.
Kłoskowska Antonina (1981). Socjologia kultury. Warszawa: PWN.
Sztompka Piotr (2019). O pojęciu kultury raz jeszcze. Studia Socjologiczne, 1.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.