Mity pomagają i… szkodzą organizacji

Czesław Sikorski

Abstrakt

Myths are Both Helpful and... Disruptive to an Organization

Throughout this article, the role of myths as part of organizational culture is emphasized. Myths, similarly to cultures, diverge according to the type of organization. In the paper, opposing types of organizations are distinguished on the basis of their attitude to power and to environmental issues.

The objective of this article is to analyze the core myths exploited in organizations for motivational purposes in order to identify the conditions for their positive or negative impact on both organizational efficiency and employee wellbeing.

Słowa kluczowe: myth, organizational culture, authoritarian organization, democtratic organization, closed organization, open organization
References

Bauman Zygmunt (1966). Kultura i społeczeństwo. Preliminaria [Culture and Society: Preliminaries]. Warszawa: PWN.

Bieńkowska Jolanta (2018). Self-fulfilment – Internal Need or Social Expectation? Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 19(8/1), 325–336.

Gliszczyńska Xymena (1981). Motywacja do pracy. Warszawa: Wiedza Powszechna. 

Hofstede Geert (2000). Kultury i organizacje. Warszawa: PWE.

Kelley Tom, Littman Jonathan (2009). Sztuka innowacji. Warszawa: MT Biznes.

Kenrick Douglas T., Neuberg Steven L., Cialdini Robert B. (2002). Psychologia społeczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Manent Pierre (1994). Intelektualna historia liberalizmu. Kraków: Arcana.

Maslow, Abraham H. (1968). Toward a Psychology of Being. Princeton: Van Nostrand.

Maslow Abraham H. (2006). Motywacja i osobowość, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

McClelland David (1961). The Achieving Society. Princeton: Von Nostrand.

Merton Robert K. (1968). Social Theory and Social Structure. New York: Free Press.

Morgan Gareth (1986). Image of Organization. Beverly Hills–London–New Delhi: SAGE.

O’Reilly Charles A., Chatman Jennifer A. (1986). Organizational Commitment and Psychological Attachment: The Effects of Compliance, Identification and Internalization on Pro-social Behavior. Journal of Applied Psychology, 71, 492–499.

Ossowski Stanisław (1983). O osobliwościach nauk społecznych. Warszawa: PWN.

Rakowska Anna (2007). Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Senge Peter M. (1998). Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.

Sims Henry P., Manz Charles C. (1996). Company of Heroes. Unleashing the Power of Self-Leadership. New York: Wiley and Sons.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.