Sposoby promocji edycji krytycznych na przykładzie Dzieł wszystkich Cypriana Norwida

Monika Jakobiszyn

Abstrakt

THE METHODS OF PROMOTING CRITICAL EDITIONS – THE CASE OF DZIEŁA WSZYSTKIE BY CYPRIAN NORWID
Dzieła wszystkie of Cyprian Norwid is the first critical edition of the writings by Cyprian Norwid. For that reason, all the texts featured in the edition are to be accompanied by the critical apparatus including: editor’s comments, lists of variants of the texts, and explanatory notes. The Institute for the Study of Norwid’s Writings has conducted a promotional campaign, including a wide spectrum of actions e.g. organizing conferences and meetings, distribution of the publications, involving various media etc. Yet, however extensive, the aforementioned promotional activities are still regarded as insufficient. A nationwide campaign for promoting the critical edition ought to be launched. Its main objectives should be: reaching a larger audience, specifying the campaign slogan, and choosing the appropriate media. Still, to conduct such a campaign one is required to overcome such diffi culties as: insuffi cient funding, irregular publishing frequency, high price of publications and a low number of potential consumers. It is, nonetheless, essential for Polish culture that such campaigns take place. This thesis discusses the methods of carrying out such a campaign.

References

Nowacki R., Reklama, Warszawa 2006.

Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976.

Kalendarium „Przeglądu Uniwersyteckiego”, nr 4 (108), lipiec–sierpień 2007, s. 29.

„Przegląd Uniwersytecki”, nr 4 (108), lipiec–sierpień 2007, s. 18–23.

Norwidowski klimat na KUL, „Nasz Dziennik”, Nr 119 (3136), 23 maja 2008.

[S. Sawicki, Z. Stefanowska], Instrukcja wydawnicza „Dzieł wszystkich” Cypriana Norwida, „Roczniki Humanistyczne”, t. LI, z. 1, Lublin 2003.

Strona internetowa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie: http://hieronim.wbp.lublin.pl/wbp/obibliotece.htm

Magazyn kulturalny „Afisz” TVP Lublin, emitowany 06.06.2007 r. na antenie TVP Lublin.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.