Czy Kraków ma szansę stać się prężnym europejskim ośrodkiem teatralnym? Rozważania na temat potencjału Krakowa w kontekście gminnego projektu Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie

Joanna Szulborska-Łukaszewicz

Abstrakt

DOES KRAKOW STAND A CHANCE TO BECOME A FLOURISHING EUROPEAN THEATRE CENTRE? DELIBERATIONS ON KRAKOW’S POTENTIAL IN THE CONTEXT OF THE DISTRICT STRATEGICAL PLAN OF CULTURAL DEVELOPMENT IN KRAKOW
Looking for the priorities for the strategy for culture development in Krakow, the author presents the potential of contemporary Krakow as a theatre center. Analyzing the situation of municipal theaters, the author pays attention to the rich tradition of the theatre in Krakow, its role in the Polish theater history, the numerous and famous theatre festi-vals, as well as a rich human potential – prominent and creative Krakow artists (actors, theatre directors, stage designers). She draws attention to the fact that the latter wereoften forced to act in old, degraded buildings, which had little in common with the stand-ards of the XXI century. After the period of great investment in municipal museums in Krakow, the author thinks that the theatres should now become the most important object of care for thelocal authorities in this city. Trying to count the private theatres in Krakow, the author pays attention to the great difference between the number of private theaters in Warsaw and Krakow, especially the theatres, which have their own stage. In recent years, thelocal authorities in Krakow have not shown much interest in the private theater and its projects in this city.

References

Gierat-Bieroń B., Europejskie miasto kultury. Europejska Stolica kultury 1985–2008, Kraków 2009.

Glondys D., Europejska Stolica Kultury. Miejsce kultury w polityce Unii Europejskiej, Kraków 2010.

Glondys D., Festiwal Kraków 2000 w kontekście integracji europejskiej, „Przegląd Europejski” 2001, nr 1, s. 286.

Ilczuk D., Kulikowska M., Festiwale w Europie. Polityka władz publicznych, (w:) „Zarządzanie kulturą” 2009, nr 2(2), s. 260–275.

Kostera M., Śliwa M., Zarządzanie w XXI wieku, Warszawa 2010.

Kultura w województwie małopolskim w 2007 roku, Kraków 2008.

Kultura w województwie małopolskim w 2008 roku, Kraków 2009.

Kultura 2007, raport GUS.

Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działania Samorządu Województwa Małopolskiego, Raport za rok 2009.

Martel F., Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych, Warszawa 2008.

Płoski P., Przemiany organizacyjne teatru w Polsce w latach 1989–2009, Warszawa 2009,

Raport opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o stanie kultury, podsumowujących zmiany, jakie dokonały się w sektorze kultury w Polsce w ciągu ostatnich 20. lat. http://www.kongreskultury.pl

Projekt strategii rozwoju kultury w Krakowie na lata 2010–2015, http://www.bip.krakow.pl Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2008, GUS, LXVIII, Warszawa 2008,

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.