Wybrane aspekty zarządzania mediami

Bogusław Nierenberg

Abstrakt

Selected aspects of media management

Media management is a relatively new area of research. These are merely the beginnings of relevant methodologies and research tools. The article entitled Selected Aspects of Media Management constitutes an overview of current accomplishments within this area all over the world and in Poland as well. It also stands for an indicator of theoretical concepts that refer to media management. According to the author of this article, the system approach which pertains to media management seems to be one of the most useful within the scope of scientific recognition of this research area.

Słowa kluczowe: media management, system approach, new area of research, methodologies and research tools, structure of the media organizationsmedia management, structure of the media organizations
References

R.L., O system pojęć systemowych, „Prakseologia” 1973, nr 2.

Albarran A.B., Historical Trends and patterns in Media Management Research [in:] Handbook of Media Management and Economics, eds. A.B. Albarran, S.M. Chan-Olmsted, M.O. Wirth, Lawrence Erlbaum Associates, New York 2006.

Ansoff H.I., Zarządzanie strategiczne, Warszawa 1985.

Beliczyński J., Radio jako obiekt zarządzania, Kraków 2005.

Bielski M., Organizacje, istota, struktury, procesy, Łódź 1997.

Christensen C.M., Raynor M.E., Why hard-nosed executives should care about management theory, „Harvard Business Review”, IX 2003.

Drucker P., Zarządzanie w XXI wieku, Warszawa 2000.

Drucker P., Myśli przewodnie Druckera, Warszawa 2002.

Handbook of Media Management and Economics, A.B. Albarran, S.M. Chan-Olmsted,

M.O. Wirth (red.), Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey 2006.

Kast F.E., Rosenzweig J.E., Organization and Management. Environment and Perceived Environmental Uncertainty, „Administrative Science Quarterly” 1972, t. 17, nr 3.

Kowalski T., Media i pieniądze. Ekonomiczne aspekty działalności środków komunikowania masowego, Warszawa 1998.

Kowalski T., Między twórczością a biznesem. Wprowadzenie do zarządzania mediami, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Kowalski T., Jung B., Media na rynku, Warszawa 2006.

Krzyżanowski L., Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, Warszawa 1992.

Lavine J.M., Wackman D.B., Managing Media organizations, New York 1988.

Lawson-Borders G., Integrating new media and old media: Seven observations of convergence as a strategy for best practices in media organizations, „International Journal of Media Management” 5(2) 2003.

Mierzejewska B.I., Hollifeild C.A., Theoretical Approaches in Media Management Research, (w:) Handbook of Media Management and Economics, eds. A.B. Albarran, S.M. Chan-Olmsted, M.O. Wirth, Lawrence Erlbaum Associates, New York 2006.

McQuail D., Windahl S., Communications models for the study of mass communication, London 1993.

Nierenberg B., Publiczne przedsiębiorstwo medialne. Determinanty, systemy, modele, Kraków 2007.

Nierenberg B., Strategia publicznego przedsiębiorstwa medialnego, Opole 2006.

W. Piotrowski, Organizacja i zarządzanie – kierunki, koncepcje, punkty widzenia, (w:) Zarządzanie. Teoria i praktyka, A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Warszawa 2004.

Pringle P.K., Starr M.F., Electronic Media Management, Focal Press, Burlington–Oxford 2006.

Puppis M., Media Governance: A New Concept for the Analysis of Media Policy and Regulation, „Communication, Culture & Critique” (3), International Communication Association 2010.

Roberts K.H., Grabowski M., Organizations, technology and structuring, (in:) S.R. Clegg, C. Hardy, W. R. Nord (eds.), Handbook of organization studies, Sage, London 1996.

Sokołowska S., Organizacja i zarządzanie. Ujęcie teoretyczne, Opole 2009.

Zarządzanie. Teoria i praktyka, A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Warszawa 2004.